Tụng chú đại bi pdf
Bạn đang xem: Tụng chú đại bi pdf

Description: Chụ Đại Bị PDF

Keywords: Crúc Đại Bị PDF


CHÚ ĐẠI BI Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại ngùng đại bi trung tâm đà la ni. 1. Nam mô hắc ra đát mãng cầu nhiều 32. Thất phật ra domain authority 66. Ta bà ma ha a vớ ra dạ da 33. Giá xác định giá ra đà dạ 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước chén ra 34. Mạ mạ pphân tử ma ra 67. Ta bà ha da 35. Mục đế lệ 68. Giả kiết ra a vớ đà 4. Bồ đề tát đỏa bà domain authority 5. Ma ha tát đỏa bà da 36. Y hê di hê dạ 6. Ma ha mũ chào mào ni ca domain authority 7. Án 37. Thất mãng cầu thất mãng cầu 69. Ta bà ha 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát lan 38. A ra sâm phật ra xá rị 70. Ba đà ma yết vớ đà 10. Nam mô vớ loài kiến lật đỏa y 39. Phạt sa phạt sâm dạ mông a rị da 11. Bà lô kiết đế thất phật ra 40. Phật ra xá domain authority 71. Ta bà ha lăng đà bà 41. Hô lô hô lô ma ra 72. Na ra cẩn trì bàn 12. Nam tế bào mãng cầu ra cẩn trì 13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế 42. Hô lô hô lô hê rị đà ra domain authority 14. Tát bà a tha đậu du bằng 15. A thệ dựng 43. Ta ra ta ra 73. Ta bà ha 16. Tát bà tát nhiều, na ma bà tát 44. Tất rị tất rị 74. Ma bà rị chiến hạ yết nhiều (*) na ma bà dà 17. Ma phạt đặt đậu 45. Tô rxe hơi rô ra dạ 18. Đát điệt tha 19. Án, a bà lô hê 46. Bồ đề dạ - tình nhân đề dạ 75. Ta bà ha 20. Lô ca đế 21. Ca ra đế 47. Bồ đà dạ - người thương đà dạ 76. Nam mô hắc ra đát 22. Di hê rị 23. Ma ha nhân tình đế tát đỏa 48. Di đế rị dạ na đa ra dạ da 24. Tát bà tát bà 25. Ma ra ma ra 49. Na ra cẩn trì 77. Nam tế bào a rị domain authority 26. Ma hê ma hê, rị đà dựng 27. Cu lô cu lô yết mông 50. Địa rị sắt ni mãng cầu 78. Bà lô kiết đế 28. Độ lô độ lô pphân tử xà da đế 29. Ma ha phạt xà da đế 51. Ba dạ ma mãng cầu 79. Thước bàn ra dạ 30. Đà ra đà ra 31. Địa rị ni 52. Ta bà ha 80. Ta bà ha 53. Tất đà dạ 81. Án vớ điện đô 54. Ta bà ha 82. Mạn đa ra 55. Ma ha tất đà dạ 83. Bạt đà dạ 56. Ta bà ha 84. Ta bà ha 57. Tất đà du nghệ (*) Các bản hiện nay đang lưu 58. Thất bàn ra dạ hành, được trì tụng thoáng rộng sinh sống 59. Ta bà ha Việt Nam thiếu thốn năm chữ này. 60. Na ra cẩn trì 61. Ta bà ha 62. Ma ra mãng cầu ra 63. Ta bà ha 64. Tất ra tăng a mục khỏng domain authority 65. Ta bà ha

Chụ Giải: CHÚ ĐẠI BI 1. Xin quy y Tam Bảo vô bờ vô 24.

Xem thêm: Cúng Mụ Gà Cúng Thôi Nôi Gà Hay Vịt, Lễ Vật Cần Chuẩn Bị Những Gì?Xem thêm: Kết Nối Mạng Mọi Nơi Với Openvpn Là Gì ? Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Vpn

Bảo thủ nhãn ấn pháp lành mạnh toại ý), thành biện (làm tận trong khắp mười pmùi hương 25. Nhỏng ý châu thủ nhãn ấn pháp vấn đề gì điều được kết quả viên 26. Ngũ sắc vân thủ nhãn ấn pháp. mãn), thành lợi (rất nhiều việc có tác dụng 2. Kính lễ những bậc Thánh đưa điều thành công, ích lợi), nhất 3. Kính lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Tkhô cứng liên hoa thủ nhãn ấn thiết nghĩa thắng lợi (có tác dụng bất 4. Khấu đầu đhình ảnh lễ Bồ Tát Bất pháp cđọng điều gì rồi cũng thành tựu), slàm việc 27. Bảo loa thủ nhãn ấn pháp cung xưng tán (hồ hết fan cung Không Quyến Sách 28. Nguyệt tịnh ma ni thủ nhãn ấn kính khen ngợi công đức) 5. Hướng tha đhình họa lễ các vị Đại Bồ pháp. Bàng bi thủ nhãn ấn 54. Ta bà ha pháp 55. Thành tựu được công đức thù Tát 29. Bảo kính thủ nhãn ấn pháp chiến hạ và đạo nghiệp thỏa mãn 6. Cúi đầu đảnh lễ Thần chụ Đại Bi 30. Tịnh bình thủ nhãn ấn pháp 56. Câu 53, 54, 55 và 56 là Bảo 31. Thiết câu thủ nhãn ấn pháp Kinc thủ nhãn ấn pháp Tâm Đà La Ni 32. Nhật tinc ma ni thủ nhãn ấn 57. Tất đà: thành công lợi ích; du 7. Kính lễ Bổn định mẫu pháp nghệ: vô vi, nói một cách khác là lỗi 8. Kính lễ Đấng Tự Tại Thế Tôn 33. Bảo đạc thủ nhãn ấn pháp không, tức thể tánh) 9. Ngưỡng nguyện đến sự gia hộ 34. Hóa hoàng cung thủ nhãn ấn 58. Bảo kiếp thủ nhãn ấn pháp pháp 59. Ta bà ha của Tam Bảo 35. Dương đưa ra thủ nhãn ấn pháp 60. Bảo bình thủ nhãn ấn pháp 10. Xin rước không còn toàn trung khu, toàn ý nhằm 36. Độc thọ trượng thủ nhãn ấn 61. Ta bà ha pháp 62. Quyến sách thủ nhãn ấn pháp quy y với đhình ảnh lễ Tam Bảo 37. Bảo cảnh thủ nhãn ấn pháp 63. Ta bà ha 11. Với Bồ Tát Quán Thế Âm sinh hoạt Phổ 38. Chưởng trọn thượng hóa Phật thủ 64. Bảo tủ thủ nhãn ấn pháp nhãn ấn pháp. Snghỉ ngơi châu thủ 65. Ta bà ha Đà Sơn nhãn ấn pháp 66. Bồ đào thủ nhãn ấn pháp 12. Quy y với quy mạng các mặt hàng Bồ 39. Bảo cung thủ nhãn ấn pháp 67. Ta bà ha 40. Tử liên hoa thủ nhãn ấn pháp 68. Bạt phân tách la thủ nhãn ấn pháp Tát đầy lòng Từ Bi, Tâm Cung 41. Kim trọc ngọc hoàn thủ nhãn 69. Ta bà ha kính, Tâm Vô Thượng Bồ Đề bảo ấn pháp 70. Hồng liên hoa thủ nhãn ấn hộ cho rất nhiều loài 42. Bảo bát thủ nhãn ấn pháp pháp 13. Có Tâm Đại Quang Minh (Quán 43. Kyên cang xử thủ nhãn ấn pháp 71. Ta bà ha tâm không) 44. Hợp chưởng trọn thủ nhãn ấn pháp 72. Thí vô úy thủ nhãn ấn pháp 14. Tâm bình đẳng, trung ương Vô Vi, trung khu 45. Cam lồ thủ nhãn ấn pháp 73. Ta bà ha Vô loài kiến thủ 46. Bất tăn năn kim luân thủ nhãn ấn 74. Tổng nhiếp đáp thiên tý thủ nhãn 15. Ty hạ trọng tâm, Vô tạp loạn trung ương pháp ấn pháp 47. Đhình họa thượng hóa Phật thủ 75. Ta bà ha (Sau đó là mười các loại Tâm, là tướng mạo nhãn ấn pháp 76. Nguyện quy y Tam Bảo của Đà La Ni mà lại các mặt hàng Bồ Tát sẽ 48. Tích trượng thủ nhãn ấn pháp 77. Nguyện quy y Hiền Thánh tu tập thành quả Phật trái. Chúng sanh 49. Hồ bình thủ nhãn ấn pháp Tăng cũng đề xuất hành trì theo ý thức của 50. Bảo tìm thủ nhãn ấn pháp 78. Quán ghê nầy chắc hẳn rằng đang thành quả đạo 51. Bảo tiễn thủ nhãn ấn pháp 79. Tự Tại Bồ Tát nghiệp). 52. Trong chú Đại Bi, câu này khôn xiết 80. Ta bà ha 16. Đại thân trung tâm Bồ Tát, Pháp quan trọng, được nói tới 14 81. Lãnh thổ giỏi khu vực của lần, và một cơ hội có tất cả 6 mình đã được thành tích Vương tử, chỏng Phật thường trụ nghĩa: chiến thắng, cát tường, 82. Đạo tràng tốt pháp hội mọi mười phương thơm viên tịch (công đức viên mãn), 83. Toại trọng điểm thỏa mãn 17. Thỉnh nguyện sự gia trì của clỗi tức tai (phần đa tai nạn ngoài ý muốn được tiêu 84. Thành tựu Phật, Bồ Tát mười phương trừ), tăng ích, vô trú (ko 18. Tức tmáu chú viết chấp trước, ko vướng mắc) 19. Bồ Tát 53. Có 5 nghĩa: thành tựu đốn kiết trăng tròn. Quán Thế Âm (snghỉ ngơi cầu nguyện tức tự khắc được 21. Đấng Bi mang 22. Con xin y giáo phụng hành 23. Chư vị Bồ Tát công hạnh trang nghiêm viên mãn vày định huệ tuy nhiên tu (Từ câu 24 đến 74, tất cả bao gồm 42 thủ nhãn ấn pháp là pháp tu của sản phẩm Bồ Tát).