Hỏi Đáp

Tự chủ tài chính là gì?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tự chủ tài chính là gì? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Để khuyến khích, tạo điều kiện và thiết lập môi trường hoạt động đồng đẳng, cạnh tranh cho các tổ chức, tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, Nhà nước đã ban hành các quy phi pháp luật để tạo hành lang pháp lý. lý thuyết vững chắc về quyền tự chủ. Trong đó, tự chủ tài chính là một thiết chế quan trọng của cơ chế tự chủ. Để hiểu thêm, mời độc giả theo dõi bài viết Tự chủ tài chính là gì? của Doanh nghiệp Hoàng Phi.

Tự chủ tài chính là gì?

Cơ chế tự chủ tài chính là một trong những cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, được hiểu là cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về thu, chi. các khoản chi của đơn vị mình trong phạm vi quy định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập, do Nhà nước làm chủ sở hữu, là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy. hạch toán theo quy định của Luật kế toán. Đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

– Đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung ứng dịch vụ công và phục vụ quản lý nhà nước (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp). sự nghiệp công cộng).

– Các đơn vị hành chính công thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội vận dụng các quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hiện nay, cơ chế tự chủ tài chính được quy định tại Nghị định 16/2015 / NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Vai trò của tự chủ tài chính

Cơ chế tự chủ tài chính có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và tăng trưởng các đơn vị sự nghiệp nói riêng, xúc tiến kinh tế – xã hội nói chung. Như sau:

– Tạo sự chủ động cho các đơn vị sự nghiệp trong việc sử dụng các nguồn tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung ứng cho xã hội những dịch vụ chất lượng cao; tăng nguồn thu, nhằm từng bước khắc phục thu nhập cho người lao động. Ko những vậy còn phát huy tính thông minh, năng động trong việc xây dựng và tăng trưởng đơn vị mình.

– Thực hiện chủ trương xã hội hóa cung ứng dịch vụ cho xã hội, huy động sự đóng góp của tập thể xã hội để tăng trưởng các hoạt động sự nghiệp, giảm dần bao cấp từ ngân sách nhà nước.

Vậy quyền tự chủ tài chính được quy định như thế nào, để tìm hiểu kỹ hơn mời các bạn đón đọc phần tiếp theo của bài viết. Tự chủ tài chính là gì? của Doanh nghiệp cungdaythang.com.

Tự chủ tài chính

Để thích hợp với năng lực của từng đơn vị, pháp luật quy định mức độ tự chủ tài chính không giống nhau. Theo quy định hiện hành, quyền tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp bao gồm 4 cấp độ:

– Tự chủ về tài chính đối với đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư;

– Tự chủ về tài chính đối với đơn vị tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên;

Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên (do giá, phí dịch vụ hành chính công chưa hoàn chỉnh cơ cấu, được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ hành chính công). theo giá, phí chưa bao gồm toàn thể chi phí);

Tự chủ tài chính đối với đơn vị do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (theo tính năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, ko có hoặc có nguồn thu thấp).

Trong đó, luật quy định cụ thể các nguồn tài chính cụ thể và việc sử dụng các nguồn tài chính cụ thể tương ứng với từng cấp độ.

Tương tự, độc giả đã có những thông tin cơ bản để nắm được Tự chủ tài chính là gì?. Ngoài ra, quyền tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập còn được trình bày trong hoạt động giao dịch tài chính.

Tự chủ trong các giao dịch tài chính

Theo quy định hiện hành, đơn vị sự nghiệp công lập có quyền tự chủ trong giao dịch tài chính, bao gồm hai nội dung chính:

– Mở tài khoản giao dịch

Đơn vị sự nghiệp công lập được mở tài khoản tiền gửi tại nhà băng thương nghiệp, Ngân khố Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi dịch vụ hành chính công ko sử dụng ngân sách nhà nước.

Trong đó, lãi tiền gửi là nguồn thu của đơn vị được bổ sung vào quỹ tăng trưởng sự nghiệp hoặc được bổ sung vào các quỹ khác theo quy định của pháp luật, ko được bổ sung vào quỹ bổ sung thu nhập;

Các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, các khoản thu từ dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, đơn vị mở tài khoản tại Ngân khố Nhà nước để phản ánh.

– Vay vốn, huy động vốn

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động dịch vụ được vay vốn tại các tổ chức tín dụng, huy động vốn của cán bộ, viên chức trong đơn vị để đầu tư mở rộng và tăng lên chất lượng hoạt động sự nghiệp, tổ chức hoạt động sự nghiệp. hoạt động dịch vụ thích hợp với tính năng, nhiệm vụ.

Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư được vay vốn, huy động vốn để đầu tư, xây dựng hạ tầng theo quy định.

Tuy nhiên, lúc vay, huy động vốn, đơn vị sự nghiệp công lập phải có phương án tài chính khả thi, chịu trách nhiệm hoàn trả vốn vay và lãi vay theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hiệu quả của việc vay vốn và huy động vốn.

Qua bài báo Tự chủ tài chính là gì?Tự chủ tài chính là xu thế thế tất giúp các đơn vị sự nghiệp chủ động trong việc sử dụng các nguồn tài chính, từ đó đảm bảo hiệu quả, hiệu quả hoạt động.


Thông tin thêm

Tự chủ tài chính là gì?

Tự chủ tài chính là gì? -

Để khuyến khích, tạo điều kiện và thiết lập môi trường hoạt động đồng đẳng, cạnh tranh cho các tổ chức, tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, Nhà nước đã ban hành các quy phi pháp luật để tạo hành lang pháp lý. lý thuyết vững chắc về quyền tự chủ. Trong đó, tự chủ tài chính là một thiết chế quan trọng của cơ chế tự chủ. Để hiểu thêm, mời độc giả theo dõi bài viết Tự chủ tài chính là gì? của Doanh nghiệp Hoàng Phi.

Tự chủ tài chính là gì?

Cơ chế tự chủ tài chính là một trong những cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, được hiểu là cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về thu, chi. các khoản chi của đơn vị mình trong phạm vi quy định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập, do Nhà nước làm chủ sở hữu, là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy. hạch toán theo quy định của Luật kế toán. Đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

- Đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung ứng dịch vụ công và phục vụ quản lý nhà nước (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp). sự nghiệp công cộng).

- Các đơn vị hành chính công thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội vận dụng các quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hiện nay, cơ chế tự chủ tài chính được quy định tại Nghị định 16/2015 / NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Vai trò của tự chủ tài chính

Cơ chế tự chủ tài chính có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và tăng trưởng các đơn vị sự nghiệp nói riêng, xúc tiến kinh tế - xã hội nói chung. Như sau:

- Tạo sự chủ động cho các đơn vị sự nghiệp trong việc sử dụng các nguồn tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung ứng cho xã hội những dịch vụ chất lượng cao; tăng nguồn thu, nhằm từng bước khắc phục thu nhập cho người lao động. Ko những vậy còn phát huy tính thông minh, năng động trong việc xây dựng và tăng trưởng đơn vị mình.

- Thực hiện chủ trương xã hội hóa cung ứng dịch vụ cho xã hội, huy động sự đóng góp của tập thể xã hội để tăng trưởng các hoạt động sự nghiệp, giảm dần bao cấp từ ngân sách nhà nước.

Vậy quyền tự chủ tài chính được quy định như thế nào, để tìm hiểu kỹ hơn mời các bạn đón đọc phần tiếp theo của bài viết. Tự chủ tài chính là gì? của Doanh nghiệp cungdaythang.com.

Tự chủ tài chính

Để thích hợp với năng lực của từng đơn vị, pháp luật quy định mức độ tự chủ tài chính không giống nhau. Theo quy định hiện hành, quyền tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp bao gồm 4 cấp độ:

- Tự chủ về tài chính đối với đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư;

- Tự chủ về tài chính đối với đơn vị tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên;

Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên (do giá, phí dịch vụ hành chính công chưa hoàn chỉnh cơ cấu, được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ hành chính công). theo giá, phí chưa bao gồm toàn thể chi phí);

Tự chủ tài chính đối với đơn vị do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (theo tính năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, ko có hoặc có nguồn thu thấp).

Trong đó, luật quy định cụ thể các nguồn tài chính cụ thể và việc sử dụng các nguồn tài chính cụ thể tương ứng với từng cấp độ.

Tương tự, độc giả đã có những thông tin cơ bản để nắm được Tự chủ tài chính là gì?. Ngoài ra, quyền tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập còn được trình bày trong hoạt động giao dịch tài chính.

Tự chủ trong các giao dịch tài chính

Theo quy định hiện hành, đơn vị sự nghiệp công lập có quyền tự chủ trong giao dịch tài chính, bao gồm hai nội dung chính:

- Mở tài khoản giao dịch

Đơn vị sự nghiệp công lập được mở tài khoản tiền gửi tại nhà băng thương nghiệp, Ngân khố Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi dịch vụ hành chính công ko sử dụng ngân sách nhà nước.

Trong đó, lãi tiền gửi là nguồn thu của đơn vị được bổ sung vào quỹ tăng trưởng sự nghiệp hoặc được bổ sung vào các quỹ khác theo quy định của pháp luật, ko được bổ sung vào quỹ bổ sung thu nhập;

Các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, các khoản thu từ dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, đơn vị mở tài khoản tại Ngân khố Nhà nước để phản ánh.

- Vay vốn, huy động vốn

Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động dịch vụ được vay vốn tại các tổ chức tín dụng, huy động vốn của cán bộ, viên chức trong đơn vị để đầu tư mở rộng và tăng lên chất lượng hoạt động sự nghiệp, tổ chức hoạt động sự nghiệp. hoạt động dịch vụ thích hợp với tính năng, nhiệm vụ.

Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư được vay vốn, huy động vốn để đầu tư, xây dựng hạ tầng theo quy định.

Tuy nhiên, lúc vay, huy động vốn, đơn vị sự nghiệp công lập phải có phương án tài chính khả thi, chịu trách nhiệm hoàn trả vốn vay và lãi vay theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hiệu quả của việc vay vốn và huy động vốn.

Qua bài báo Tự chủ tài chính là gì?Tự chủ tài chính là xu thế thế tất giúp các đơn vị sự nghiệp chủ động trong việc sử dụng các nguồn tài chính, từ đó đảm bảo hiệu quả, hiệu quả hoạt động.

[rule_{ruleNumber}]

#Tự #chủ #tài #chính #là #gì

[rule_3_plain]

#Tự #chủ #tài #chính #là #gì

[rule_1_plain]

#Tự #chủ #tài #chính #là #gì

[rule_2_plain]

#Tự #chủ #tài #chính #là #gì

[rule_2_plain]

#Tự #chủ #tài #chính #là #gì

[rule_3_plain]

#Tự #chủ #tài #chính #là #gì

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Tự #chủ #tài #chính #là #gì

Xem thêm:   đại từ là gì trong tiếng việt

Related Articles

Back to top button