Thông báo về việc người nộp thuế chuyển vị trí

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thông báo về việc người nộp thuế chuyển vị trí phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Mẫu thông báo chuyển vị trí kinh doanh mới nhất của người nộp thuế

Mẫu số 09-MST: Thông báo chuyển vị trí của người nộp thuế là mẫu thông báo được các cục thuế, chi cục thuế sử dụng để thông báo cho người nộp thuế về việc chuyển vị trí kinh doanh. ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Xin vui lòng tham khảo.

Thông báo chuyển người nộp thuế tới năm 2021

1. Thông báo chuyển vị trí của người nộp thuế theo Thông tư 105/2020

Số mẫu hình: 09-MST

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

(Trước nhất)

(2).

_______

Số:…. / TB -… (3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________

…, tháng ngày năm ……

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế chuyển vị trí

______________

Thời kì chuyển vị trí: ngày … tháng … năm …

(Thời khắc cơ thuế quan đóng nghĩa vụ trong hệ thống quản lý thuế)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019 / QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ vào ngày nộp hồ sơ của người nộp thuế

Cục Thuế / Chi cục Thuế: ………… thông báo: ………… ……..

Người nộp thuế: ………………………………………… .

MST / MSDN: ………………………………………. …………………………….. ..

Thay đổi vị trí kinh doanh từ: …………………………………….. ……………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: Phường / xã Quận / huyện: …………………………..

Tỉnh / Thành thị: …………………….

Tới nơi:………………….

Địa chỉ trụ sở mới: Phường / xã Quận / huyện: …………

Tỉnh / Thành thị:. ……………………..

Số điện thoại liên hệ mới: ……………………

1. Tình hình khai thuế của người nộp thuế tới thời khắc chuyển đi:

Mã số thuế (mã chính, mã trả tiền thay thế)

Tình trạng khai thuế

(Gửi chậm chưa được xử lý / chưa gửi)

Tờ khai thuế phải trả

Kỳ tính thuế

Yêu cầu xử lý tiếp (nếu có)

Tên hồ sơ

Mẫu vật

2. Thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế tới thời khắc chuyển đi:

Mã số thuế (mã chính, mã trả tiền thay thế)

Tên

Tiểu mục

Mã tiểu mục

Ky

Thuế

Số tiền phải trả

Số tiền trả thừa

Số thuế GTGT còn khấu trừ kỳ sau

3. Tình trạng thanh tra, rà soát tới thời khắc vận chuyển (nếu có):

a) Nội dung thanh tra, rà soát:

b) Thời kỳ thanh tra, rà soát:

4. Việc sử dụng hóa đơn với cơ thuế quan nơi chuyển tới:

□ Hóa đơn đã được trả tiền

□ Ko sử dụng hóa đơn

5. Các ý kiến ​​khác:

Khuyến nghị người nộp thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với cơ thuế quan:

……. (4)…., …… .. (5)

Địa chỉ: (6) …..

Số điện thoại: …………… Địa chỉ e-mail: …………………… ..

Thông báo cho cơ thuế quan để người nộp thuế và các cơ thuế quan có liên quan biết và thực hiện.

Người nhận:

;

;

– …..;

– Lưu VT, bộ phận phát TB.

THẨM QUYỀN VÀ VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI KÝ(7)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_________________

(1): Tên cơ thuế quan cấp trên

(2): Tên cơ thuế quan cấp dưới

(3): Cục Thuế (CT) hoặc Chi cục Thuế (CCT)

(4): Tên cơ thuế quan ban hành Thông báo

(5): Bộ phận nhưng mà người nộp thuế có thể liên hệ

(6): Ghi rõ địa chỉ cơ thuế quan ban hành Thông báo

(7): Thủ trưởng cơ thuế quan hoặc người được ủy quyền theo quy định

2. Thông báo chuyển vị trí của người nộp thuế theo Thông tư 95/2016

Số mẫu hình: 09-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016 / TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Tổng cục Thuế / Cục Thuế: …
CỤC THUẾ / CỤC THUẾ: ….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: ……….. / TB-CT (CCT) …………, tháng ngày năm……

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế chuyển vị trí

Thời khắc chuyển vị trí: ngày ……. tháng … năm …

Thân mến: ……………………………………….. . ………………………….. …………

Cục Thuế / Chi cục Thuế: …………………………………. ……Xin hãy chú ý:

Người nộp thuế: ………………………………………… …………………………….

MST / MSDN: ………………………………………. ……………………………………………… ……………… …………

Thay đổi vị trí kinh doanh từ: …………………………………….. …………………………………………. ………….

Địa chỉ trụ sở cũ: ……………………………………. ……………………………….. .Huyện: ……… ………………………

Tỉnh / Thành thị: ………………………………………. ……………………………………………… ……………… ……………..

Tới nơi: ………………………………………… …………………………….

Địa chỉ trụ sở mới: …………………………… Quận / huyện: …….. …

Tỉnh / Thành thị: ………………………………………. ……………………………………………… ……………… ……………..

Số điện thoại liên hệ mới: ……………………………………… ………………………………………. …………….

1. Tình hình nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế tới thời khắc chuyển đi:

Tờ khai thuế phải trả Kỳ tính thuế Tình trạng
(Gửi chậm ko được xử lý / Chưa được gửi)
Vi phạm về nộp hồ sơ khai thuế (nếu có) Yêu cầu tiếp tục xử lý
Tên hồ sơ Biểu tượng

2. Nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế tới thời khắc chuyển đi:

Loại thuế Mã tiểu mục Kỳ tính thuế Số tiền thuế và tiền phạt còn phải nộp Tiền thuế và tiền phạt nộp thừa Số thuế GTGT còn khấu trừ kỳ sau

3. Đã rà soát quyết toán hàng năm; hoàn thuế chưa được kiểm toán:

……………………………. …………….

4. Quyết toán hóa đơn với cơ thuế quan nơi chuyển tới:

– Hóa đơn đã quyết toán: …………………………………….. …………..

– Ko sử dụng hóa đơn: ………………………………………. …………………………………………. ……………..

5. Các ý kiến ​​khác:

……………………………. …………….

……………………………. …………….

Người nhận:

– Như trên;

– …………;

– Lưu: VT, …….

THẨM QUYỀN VÀ VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI KÝ(Trước nhất)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (Trước nhất) Thủ trưởng cơ thuế quan hoặc người được ủy quyền theo quy định

Mời quý độc giả tham khảo tại phân mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán tại phân mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho bạn tại các liên kết bên dưới.


Thông tin thêm

Thông báo về việc người nộp thuế chuyển vị trí

Thông báo về việc người nộp thuế chuyển vị trí -

Mẫu thông báo chuyển vị trí kinh doanh mới nhất của người nộp thuế

Mẫu số 09-MST: Thông báo chuyển vị trí của người nộp thuế là mẫu thông báo được các cục thuế, chi cục thuế sử dụng để thông báo cho người nộp thuế về việc chuyển vị trí kinh doanh. ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Xin vui lòng tham khảo.

Thông báo chuyển người nộp thuế tới năm 2021

1. Thông báo chuyển vị trí của người nộp thuế theo Thông tư 105/2020

Số mẫu hình: 09-MST

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

(Trước nhất)

(2).

_______

Số:…. / TB -... (3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________

…, tháng ngày năm ......

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế chuyển vị trí

______________

Thời kì chuyển vị trí: ngày ... tháng ... năm ...

(Thời khắc cơ thuế quan đóng nghĩa vụ trong hệ thống quản lý thuế)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019 / QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ vào ngày nộp hồ sơ của người nộp thuế

Cục Thuế / Chi cục Thuế: ............ thông báo: ............ ........

Người nộp thuế: ................................................ .

MST / MSDN: .............................................. ................................... ..

Thay đổi vị trí kinh doanh từ: ............................................ .....................................

Địa chỉ trụ sở chính: Phường / xã Quận / huyện: ................................

Tỉnh / Thành thị: …………………….

Tới nơi:......................

Địa chỉ trụ sở mới: Phường / xã Quận / huyện: ............

Tỉnh / Thành thị:. ..........................

Số điện thoại liên hệ mới: ……………………

1. Tình hình khai thuế của người nộp thuế tới thời khắc chuyển đi:

Mã số thuế (mã chính, mã trả tiền thay thế)

Tình trạng khai thuế

(Gửi chậm chưa được xử lý / chưa gửi)

Tờ khai thuế phải trả

Kỳ tính thuế

Yêu cầu xử lý tiếp (nếu có)

Tên hồ sơ

Mẫu vật

2. Thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế tới thời khắc chuyển đi:

Mã số thuế (mã chính, mã trả tiền thay thế)

Tên

Tiểu mục

Mã tiểu mục

Ky

Thuế

Số tiền phải trả

Số tiền trả thừa

Số thuế GTGT còn khấu trừ kỳ sau

3. Tình trạng thanh tra, rà soát tới thời khắc vận chuyển (nếu có):

a) Nội dung thanh tra, rà soát:

b) Thời kỳ thanh tra, rà soát:

4. Việc sử dụng hóa đơn với cơ thuế quan nơi chuyển tới:

□ Hóa đơn đã được trả tiền

□ Ko sử dụng hóa đơn

5. Các ý kiến ​​khác:

Khuyến nghị người nộp thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với cơ thuế quan:

....... (4)…., …… .. (5)

Địa chỉ: (6) .....

Số điện thoại: …………… Địa chỉ e-mail: …………………… ..

Thông báo cho cơ thuế quan để người nộp thuế và các cơ thuế quan có liên quan biết và thực hiện.

Người nhận:

- ;

- ;

- .....;

- Lưu VT, bộ phận phát TB.

THẨM QUYỀN VÀ VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI KÝ(7)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_________________

(1): Tên cơ thuế quan cấp trên

(2): Tên cơ thuế quan cấp dưới

(3): Cục Thuế (CT) hoặc Chi cục Thuế (CCT)

(4): Tên cơ thuế quan ban hành Thông báo

(5): Bộ phận nhưng mà người nộp thuế có thể liên hệ

(6): Ghi rõ địa chỉ cơ thuế quan ban hành Thông báo

(7): Thủ trưởng cơ thuế quan hoặc người được ủy quyền theo quy định

2. Thông báo chuyển vị trí của người nộp thuế theo Thông tư 95/2016

Số mẫu hình: 09-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016 / TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Tổng cục Thuế / Cục Thuế: ...
CỤC THUẾ / CỤC THUẾ: ....
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: ........... / TB-CT (CCT) ............, tháng ngày năm......

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế chuyển vị trí

Thời khắc chuyển vị trí: ngày ....... tháng ... năm ...

Thân mến: ............................................... . ................................ ............

Cục Thuế / Chi cục Thuế: ........................................ ......Xin hãy chú ý:

Người nộp thuế: ................................................ ..................................

MST / MSDN: .............................................. ...................................................... .................. ............

Thay đổi vị trí kinh doanh từ: ............................................ ................................................. .............

Địa chỉ trụ sở cũ: ........................................... ...................................... .Huyện: ......... ...........................

Tỉnh / Thành thị: .............................................. ...................................................... .................. .................

Tới nơi: ................................................ ..................................

Địa chỉ trụ sở mới: ................................. Quận / huyện: ........ ...

Tỉnh / Thành thị: .............................................. ...................................................... .................. .................

Số điện thoại liên hệ mới: ............................................. .............................................. ................

1. Tình hình nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế tới thời khắc chuyển đi:

Tờ khai thuế phải trả Kỳ tính thuế Tình trạng
(Gửi chậm ko được xử lý / Chưa được gửi)
Vi phạm về nộp hồ sơ khai thuế (nếu có) Yêu cầu tiếp tục xử lý
Tên hồ sơ Biểu tượng

2. Nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế tới thời khắc chuyển đi:

Loại thuế Mã tiểu mục Kỳ tính thuế Số tiền thuế và tiền phạt còn phải nộp Tiền thuế và tiền phạt nộp thừa Số thuế GTGT còn khấu trừ kỳ sau

3. Đã rà soát quyết toán hàng năm; hoàn thuế chưa được kiểm toán:

.................................. ................

4. Quyết toán hóa đơn với cơ thuế quan nơi chuyển tới:

- Hóa đơn đã quyết toán: ............................................ ..............

- Ko sử dụng hóa đơn: .............................................. ................................................. .................

5. Các ý kiến ​​khác:

.................................. ................

.................................. ................

Người nhận:

- Như trên;

- ............;

- Lưu: VT, .......

THẨM QUYỀN VÀ VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI KÝ(Trước nhất)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (Trước nhất) Thủ trưởng cơ thuế quan hoặc người được ủy quyền theo quy định

Mời quý độc giả tham khảo tại phân mục Thuế - Kế toán - Kiểm toán tại phân mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho bạn tại các liên kết bên dưới.

[rule_{ruleNumber}]

#Thông #báo #về #việc #người #nộp #thuế #chuyển #địa #điểm

[rule_3_plain]

#Thông #báo #về #việc #người #nộp #thuế #chuyển #địa #điểm

[rule_1_plain]

#Thông #báo #về #việc #người #nộp #thuế #chuyển #địa #điểm

[rule_2_plain]

#Thông #báo #về #việc #người #nộp #thuế #chuyển #địa #điểm

[rule_2_plain]

#Thông #báo #về #việc #người #nộp #thuế #chuyển #địa #điểm

[rule_3_plain]

#Thông #báo #về #việc #người #nộp #thuế #chuyển #địa #điểm

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Thông #báo #về #việc #người #nộp #thuế #chuyển #địa #điểm

Xem thêm:   Mẫu thông báo đi du lịch của công ty