Thông báo về việc người nộp thuế xong xuôi hiệu lực mã số thuế

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thông báo về việc người nộp thuế xong xuôi hiệu lực mã số thuế phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Mẫu thông báo về việc người nộp thuế xong xuôi cấp mã số thuế

Mẫu số 18 / TB-ĐKT: Thông báo người nộp thuế xong xuôi cấp mã số thuế là mẫu thông báo dùng cho cơ thuế quan, cục thuế, chi cục thuế để thông báo cho người nộp thuế về việc xong xuôi cấp mã số thuế. hiệu lực của mã số thuế. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Thông báo người nộp thuế xong xuôi mã số thuế 2021

1. Thông báo cho người nộp thuế về việc xong xuôi hiệu lực mã số thuế theo Thông tư 105/2020

Số hiệu: 18 / TB-DKT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

(Trước tiên)

(2).

_________

Số:…. / TB -…. (3)….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________________

…, tháng ngày năm ……

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế xong xuôi mã số thuế

________________

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019 / QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ Đơn yêu cầu xong xuôi hiệu lực mã số (4) TIN … (5) … nộp ngày… /… /….

… (6) … thông báo …. (4) …., địa chỉ … (7) … xong xuôi hiệu lực mã số thuế … (5) … kể từ ngày cấp thông báo này. Mã số thuế hết hiệu lực ko được sử dụng trong các giao dịch kinh tế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với cơ thuế quan:

……. (6) … (8) …

Địa chỉ: (9)

Số điện thoại: Địa chỉ e-mail:

Cơ thuế quan thông báo để …. (4) …. biết và thực hiện. /.

Người nhận:

;

;

– Lưu: VT, bộ phận phát hành TB.

THẨM QUYỀN VÀ VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI KÝ (mười)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

________________________________

(1): Tên cơ thuế quan cấp trên

(2): Tên cơ thuế quan cấp dưới

(3): Cục Thuế (CT) hoặc Chi cục Thuế (CCT)

(4): Tên người nộp thuế

(5): Mã số thuế / mã số doanh nghiệp của người nộp thuế

(6): Tên cơ thuế quan ban hành Thông báo

(7): Địa chỉ của người nộp thuế

(8): Bộ phận nhưng mà người nộp thuế có thể liên hệ

(9): Ghi rõ địa chỉ cơ thuế quan ban hành Thông báo

(10): Thủ trưởng cơ thuế quan hoặc người được ủy quyền theo quy định

2. Thông báo cho người nộp thuế về việc xong xuôi hiệu lực mã số thuế theo Thông tư 95/2016

Số hiệu: 18 / TB- DKT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016 / TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Tổng cục Thuế / Cục Thuế: …
CỤC THUẾ / CỤC THUẾ: …
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: ………. / TB-CT (CCT) ………, tháng ngày năm …

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế xong xuôi mã số thuế

Thân mến: ………(thứ mười hai)……..
……… (3) …….

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006 / QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012 / QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế số 71/2014 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 95/2016 / TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

Căn cứ Đơn yêu cầu xong xuôi hiệu lực mã số thuế số ……. (1) ….. nộp ngày ……… / ……… /. …….

……… (4) ………. thông báo ……… (1) ………, địa chỉ … … (3) ……. mã số thuế hết hiệu lực ……. (2) ……. kể từ ngày ….. / … .. / …. Mã số thuế đã xong xuôi hiệu lực ko được sử dụng trong các giao dịch kinh tế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

…………………………… …….. (5) …… …………………………………………… ……… ……………………..

Địa chỉ: ………………………………………. (6 ) … ……………………………

Số điện thoại: …………………………… Địa chỉ email: ……… …………………

Cơ thuế quan thông báo để …. (1) …. biết và thực hiện. /.

Người nhận:

-Như trên;

– …;

– Lưu VT, KK & KTT

THẨM QUYỀN, VỊ TRÍ CỦA CHỮ KÝ (7)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên người nộp thuế

(2): Mã số thuế của người nộp thuế

(3): Địa chỉ của người nộp thuế

(4): Tên Cục Thuế, Chi cục Thuế ra thông báo

(5): Bộ phận nhưng mà người nộp thuế có thể liên hệ

(6): Ghi rõ địa chỉ cơ thuế quan nơi phát hành thông báo

(7): Thủ trưởng cơ thuế quan hoặc người được ủy quyền theo quy định

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho bạn tại các liên kết bên dưới.


Thông tin thêm

Thông báo về việc người nộp thuế xong xuôi hiệu lực mã số thuế

Thông báo về việc người nộp thuế xong xuôi hiệu lực mã số thuế -

Mẫu thông báo về việc người nộp thuế xong xuôi cấp mã số thuế

Mẫu số 18 / TB-ĐKT: Thông báo người nộp thuế xong xuôi cấp mã số thuế là mẫu thông báo dùng cho cơ thuế quan, cục thuế, chi cục thuế để thông báo cho người nộp thuế về việc xong xuôi cấp mã số thuế. hiệu lực của mã số thuế. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Thông báo người nộp thuế xong xuôi mã số thuế 2021

1. Thông báo cho người nộp thuế về việc xong xuôi hiệu lực mã số thuế theo Thông tư 105/2020

Số hiệu: 18 / TB-DKT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

(Trước tiên)

(2).

_________

Số:…. / TB -.... (3)….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________________

…, tháng ngày năm ......

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế xong xuôi mã số thuế

________________

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019 / QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ Đơn yêu cầu xong xuôi hiệu lực mã số (4) TIN ... (5) ... nộp ngày… /… /….

... (6) ... thông báo .... (4) ...., địa chỉ ... (7) ... xong xuôi hiệu lực mã số thuế ... (5) ... kể từ ngày cấp thông báo này. Mã số thuế hết hiệu lực ko được sử dụng trong các giao dịch kinh tế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với cơ thuế quan:

....... (6) ... (8) ...

Địa chỉ: (9)

Số điện thoại: Địa chỉ e-mail:

Cơ thuế quan thông báo để .... (4) .... biết và thực hiện. /.

Người nhận:

- ;

- ;

- Lưu: VT, bộ phận phát hành TB.

THẨM QUYỀN VÀ VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI KÝ (mười)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

________________________________

(1): Tên cơ thuế quan cấp trên

(2): Tên cơ thuế quan cấp dưới

(3): Cục Thuế (CT) hoặc Chi cục Thuế (CCT)

(4): Tên người nộp thuế

(5): Mã số thuế / mã số doanh nghiệp của người nộp thuế

(6): Tên cơ thuế quan ban hành Thông báo

(7): Địa chỉ của người nộp thuế

(8): Bộ phận nhưng mà người nộp thuế có thể liên hệ

(9): Ghi rõ địa chỉ cơ thuế quan ban hành Thông báo

(10): Thủ trưởng cơ thuế quan hoặc người được ủy quyền theo quy định

2. Thông báo cho người nộp thuế về việc xong xuôi hiệu lực mã số thuế theo Thông tư 95/2016

Số hiệu: 18 / TB- DKT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016 / TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Tổng cục Thuế / Cục Thuế: ...
CỤC THUẾ / CỤC THUẾ: ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: .......... / TB-CT (CCT) ........., tháng ngày năm ...

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế xong xuôi mã số thuế

Thân mến: .........(thứ mười hai)........
......... (3) .......

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006 / QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012 / QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế số 71/2014 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 95/2016 / TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

Căn cứ Đơn yêu cầu xong xuôi hiệu lực mã số thuế số ....... (1) ..... nộp ngày ......... / ......... /. .......

......... (4) .......... thông báo ......... (1) ........., địa chỉ ... ... (3) ....... mã số thuế hết hiệu lực ....... (2) ....... kể từ ngày ..... / ... .. / .... Mã số thuế đã xong xuôi hiệu lực ko được sử dụng trong các giao dịch kinh tế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

................................. ........ (5) ...... ................................................... ......... ..........................

Địa chỉ: .............................................. (6 ) ... .................................

Số điện thoại: ................................. Địa chỉ email: ......... .....................

Cơ thuế quan thông báo để .... (1) .... biết và thực hiện. /.

Người nhận:

-Như trên;

- ...;

- Lưu VT, KK & KTT

THẨM QUYỀN, VỊ TRÍ CỦA CHỮ KÝ (7)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên người nộp thuế

(2): Mã số thuế của người nộp thuế

(3): Địa chỉ của người nộp thuế

(4): Tên Cục Thuế, Chi cục Thuế ra thông báo

(5): Bộ phận nhưng mà người nộp thuế có thể liên hệ

(6): Ghi rõ địa chỉ cơ thuế quan nơi phát hành thông báo

(7): Thủ trưởng cơ thuế quan hoặc người được ủy quyền theo quy định

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho bạn tại các liên kết bên dưới.

[rule_{ruleNumber}]

#Thông #báo #về #việc #người #nộp #thuế #chấm #dứt #hiệu #lực #mã #số #thuế

[rule_3_plain]

#Thông #báo #về #việc #người #nộp #thuế #chấm #dứt #hiệu #lực #mã #số #thuế

[rule_1_plain]

#Thông #báo #về #việc #người #nộp #thuế #chấm #dứt #hiệu #lực #mã #số #thuế

[rule_2_plain]

#Thông #báo #về #việc #người #nộp #thuế #chấm #dứt #hiệu #lực #mã #số #thuế

[rule_2_plain]

#Thông #báo #về #việc #người #nộp #thuế #chấm #dứt #hiệu #lực #mã #số #thuế

[rule_3_plain]

#Thông #báo #về #việc #người #nộp #thuế #chấm #dứt #hiệu #lực #mã #số #thuế

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Thông #báo #về #việc #người #nộp #thuế #chấm #dứt #hiệu #lực #mã #số #thuế

Xem thêm:   Mẫu tờ trình xin kinh phí 1-6