Tin Tức

Thông báo về việc khôi phục mã số thuế

Bạn đang tìm chủ đề về => Mẫu số 19 / TB-ĐKT: Thông báo khôi phục mã số thuế đúng? Nếu đúng tương tự, mời bạn xem ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Thông báo về việc khôi phục mã số thuế mới nhất

Mẫu số 19 / TB-ĐKT: Thông báo khôi phục mã số thuế là biểu mẫu thuế mới nhất có nội dung gửi tới cơ thuế quan để thông báo về việc khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế, mẫu ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC của Bộ Hướng dẫn tài chính về đăng ký thuế.

Thông báo về việc khôi phục mã số thuế mới nhất

1. Thông báo khôi phục mã số thuế theo Thông tư 105/2020

Số mẫu hình: 19 / TB-DKT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

(Ngày thứ nhất)

(2).

_________

Con số:…. / TB -…. (3)….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________________

…, tháng ngày năm ……

THÔNG BÁO
Về việc khôi phục mã số thuế

____________

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019 / QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ Đơn yêu cầu cấp lại mã số thuế của ………… (4) …… mã số thuế… .. (5) …… nộp ngày… /… /…

(6) ….. thông báo khôi phục trạng thái hoạt động của mã số thuế…. (5)… tới…. (4)… .. địa chỉ (7) kể từ ngày ban hành Thông báo này. . Lý do khôi phục mã số thuế:

(4) Được sử dụng mã số thuế để kê khai, nộp thuế và các thủ tục khác theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với cơ quan thương chính:

…. (6) (8)

Địa chỉ: (9)

Số điện thoại: Địa chỉ e-mail:

Cơ quan thương chính thông báo để…. (4) …. biết và làm. /.

Người nhận:

-…;

– Lưu: VT, KK & KTT

THẨM QUYỀN, VỊ TRÍ CỦA CHỮ KÝ (10)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

______________

(1): Tên cơ quan thương chính cấp trên

(2): Tên cơ quan thương chính cấp dưới

(3): Cục Thuế (CT) hoặc Chi cục Thuế (CCT)

(4): Tên người nộp thuế

(5): Mã số thuế / mã số doanh nghiệp của người nộp thuế

(6): Tên cơ thuế quan ban hành Thông báo

(7): Địa chỉ của người nộp thuế

(8): Bộ phận nhưng người nộp thuế có thể liên hệ

(9): Ghi rõ địa chỉ cơ quan thương chính ra Thông báo

(10): Thủ trưởng cơ quan thương chính hoặc người được ủy quyền theo quy định

2. Thông báo khôi phục mã số thuế theo Thông tư 95/2016

Số: 19 / TB- ĐKT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016 / TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

Tổng cục thuế / Cục thuế:…
CỤC THUẾ / CỤC THUẾ:
——————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————
Số: ………… / TB-CT (CCT) ………., tháng ngày năm…….

THÔNG BÁO
Về việc khôi phục mã số thuế

Kính gửi: ………… .. (1) ……., ………… (2) ………….
…………. (3) ………….

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ Thông tư số ……. / 2016 / TT-BTC ngày… tháng… năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

Căn cứ Công văn số ……. ngày ……. tháng ……. năm …… của …… (1) …… về việc yêu cầu khôi phục trạng thái mã số thuế và các tài liệu kèm theo.

……. (4) …… .. thông báo khôi phục trạng thái hoạt động của mã số thuế…. (2)… cho …… (1) .. …… địa chỉ …… (3) …… .. như sau:

  • Tình trạng mã số thuế trước lúc khôi phục: ……………………………………………………………………………………………….
  • Trạng thái mã số thuế sau lúc khôi phục: ……………………………………………………. …………………… ..
  • Lý do khôi phục mã số thuế: ……………………………………………………. …………………….

…… (1) …… được sử dụng mã số thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế kể từ ngày ghi trên Thông báo này. /.

Người nhận:

– Như trên;

-…;

– Lưu VT, KK & KTT.

THẨM QUYỀN, VỊ TRÍ CỦA CHỮ KÝ (5)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1): Tên người nộp thuế

(2): Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế của người nộp thuế

(3): Địa chỉ của người nộp thuế

(4): Tên Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế ban hành Thông báo

(5): Thủ trưởng cơ quan thương chính hoặc người được ủy quyền theo quy định

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho bạn tại các liên kết bên dưới.


”Thông

Mẫu số 19 / TB-ĐKT: Thông báo khôi phục mã số thuế

Mẫu số 19/TB-ĐKT: Thông báo về việc khôi phục mã số thuế -

Thông báo về việc khôi phục mã số thuế mới nhất

Mẫu số 19 / TB-ĐKT: Thông báo khôi phục mã số thuế là biểu mẫu thuế mới nhất có nội dung gửi tới cơ thuế quan để thông báo về việc khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế, mẫu ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC của Bộ Hướng dẫn tài chính về đăng ký thuế.

Thông báo về việc khôi phục mã số thuế mới nhất

1. Thông báo khôi phục mã số thuế theo Thông tư 105/2020

Số mẫu hình: 19 / TB-DKT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

(Ngày thứ nhất)

(2).

_________

Con số:…. / TB -… (3) …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________________

…, tháng ngày năm ……

THÔNG BÁO
Về việc khôi phục mã số thuế

____________

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019 / QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ Đơn yêu cầu cấp lại mã số thuế của ………… (4) …… mã số thuế… .. (5) …… nộp ngày… /… /…

(6) ….. thông báo khôi phục trạng thái hoạt động của mã số thuế …. (5) … tới…. (4)… .. địa chỉ (7) kể từ ngày ban hành Thông báo này. . Lý do khôi phục mã số thuế:

(4) Được sử dụng mã số thuế để kê khai, nộp thuế và các thủ tục khác theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với cơ quan thương chính:

…. (6) (8)

Địa chỉ: (9)

Số điện thoại: Địa chỉ e-mail:

Cơ thuế quan thông báo để …. (4) …. biết và thực hiện. /.

Người nhận:

-…;

– Lưu: VT, KK & KTT

THẨM QUYỀN, VỊ TRÍ CỦA CHỮ KÝ (10)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

______________

(1): Tên cơ quan thương chính cấp trên

(2): Tên cơ quan thương chính cấp dưới

(3): Cục Thuế (CT) hoặc Chi cục Thuế (CCT)

(4): Tên người nộp thuế

(5): Mã số thuế / mã số doanh nghiệp của người nộp thuế

(6): Tên cơ thuế quan ban hành Thông báo

(7): Địa chỉ của người nộp thuế

(8): Bộ phận nhưng người nộp thuế có thể liên hệ

(9): Ghi rõ địa chỉ cơ quan thương chính ra Thông báo

(10): Thủ trưởng cơ quan thương chính hoặc người được ủy quyền theo quy định

2. Thông báo khôi phục mã số thuế theo Thông tư 95/2016

Số: 19 / TB- ĐKT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016 / TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

Tổng cục thuế / Cục thuế: …
CỤC THUẾ / CỤC THUẾ:
—————————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————-
Số: ………… / TB-CT (CCT) ………., tháng ngày năm…….

THÔNG BÁO
Về việc khôi phục mã số thuế

Kính gửi: ……….. (1) ……., ……… (2) ……….
……….. (3) ……….

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ Thông tư số ……. / 2016 / TT-BTC ngày … tháng … năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

Căn cứ Công văn số ……. ngày ……. tháng ……. năm …… của …… (1) …. . về việc yêu cầu khôi phục trạng thái mã số thuế và các tài liệu kèm theo.

……. (4) …….. thông báo khôi phục trạng thái hoạt động của mã số thuế …. (2) … cho …… (1) .. …… địa chỉ …… (3) …….. như sau:

  • Trạng thái mã số thuế trước lúc khôi phục: …………………………………….. …………………. ……………………..
  • Trạng thái mã số thuế sau lúc khôi phục: ………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. ..
  • Lý do khôi phục mã số thuế: ……………………………………. ……

…… (1) …… được sử dụng mã số thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế kể từ ngày ghi tại Thông báo này. /.

Người nhận:

– Như trên;

– …;

– Lưu VT, KK & KTT.

THẨM QUYỀN, VỊ TRÍ CỦA CHỮ KÝ (5)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1): Tên người nộp thuế

(2): Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế của người nộp thuế

(3): Địa chỉ của người nộp thuế

(4): Tên Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế ban hành Thông báo

(5): Thủ trưởng cơ quan thương chính hoặc người được ủy quyền theo quy định

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho bạn tại các liên kết bên dưới.

[rule_{ruleNumber}]

# Mẫu ## 19TBĐKT # Thông báo # của #restore #tax # mã #

[rule_3_plain]

# Mẫu ## 19TBĐKT # Thông báo # của #restore #tax # mã #

[rule_1_plain]

# Mẫu ## 19TBĐKT # Thông báo # của #restore #tax # mã #

[rule_2_plain]

# Mẫu ## 19TBĐKT # Thông báo # của #restore #tax # mã #

[rule_2_plain]

# Mẫu ## 19TBĐKT # Thông báo # của #restore #tax # mã #

[rule_3_plain]

# Mẫu ## 19TBĐKT # Thông báo # của #restore #tax # mã #

[rule_1_plain]

Nguồn: Cungdaythang.com

# Mẫu ## 19TBĐKT # Thông báo # của #restore #tax # mã #

Xem thêm:   Top 30+ mẫu phù điêu mặt tiền đẹp sang trọng sang trọng

Related Articles

Back to top button