Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Mẫu thông báo về việc người nộp thuế xong xuôi hoạt động và thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế

Mẫu số 17 / TB-ĐKT: Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế là mẫu thông báo của cơ thuế quan gửi cho người nộp thuế về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và cơ thuế quan đang làm thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế. mã số thuế của người nộp thuế. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Thông báo cho người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục xong xuôi mã số thuế 2021

1. Thông báo cho người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế theo Thông tư 105/2020

Số hiệu: 17 / TB-DKT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

(Trước hết)

(2).

_________

Số:…. / TB -…. (3)….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________________

…, tháng ngày năm ……

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục hủy kích hoạt TIN

________________

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019 / QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ Đơn yêu cầu xong xuôi hiệu lực mã số thuế của … (4) … mã số thuế … (5) … nộp ngày … / … / ….

…. (6) … thông báo mã số thuế … (5) … cập nhật trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế” kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với cơ thuế quan cơ quan tác dụng và người nộp thuế thực hiện thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Đề xuất người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, pháp luật về hóa đơn cho cơ thuế quan để quyết toán. xong xuôi hiệu lực của mã số thuế.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với cơ thuế quan:

………….(67)

Địa chỉ: (8)

Số điện thoại: Địa chỉ e-mail:

Cơ thuế quan thông báo để …. (4) …. biết và thực hiện. /.

Người nhận:

;

;

– Lưu: VT, bộ phận phát hành TB.

THẨM QUYỀN, ĐIỂM CỦA CHỮ KÝ (9)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

___________________

(1): Tên cơ thuế quan cấp trên

(2): Tên cơ thuế quan cấp dưới

(3): Cục Thuế (CT) hoặc Chi cục Thuế (CCT)

(4): Tên người nộp thuế

(5): Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế của người nộp thuế

(6): Tên cơ thuế quan ban hành thông báo

(7): Bộ phận nhưng mà người nộp thuế có thể liên hệ

(8): Ghi rõ địa chỉ cơ thuế quan ban hành Thông báo

(9): Thủ trưởng cơ thuế quan hoặc người được ủy quyền theo quy định

2. Thông báo cho người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế theo Thông tư 95/2016

Số hiệu: 17 / TB- ĐKT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016 / TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Tổng cục Thuế / Cục Thuế: …
CỤC THUẾ / CỤC THUẾ: …
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: ……… / TB-CT (CCT) ………, tháng ngày năm…...

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục
Kết thúc mã số thuế

Thân mến: ………(thứ mười hai)………
……… (3) ……….

Căn cứ Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ Thông tư số ……….. / 2016 / TT-BTC ngày ……. tháng ……. năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ Đơn yêu cầu xong xuôi hiệu lực mã số thuế của ………… (1) ………… (hoặc Đơn yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thuế trước lúc làm thủ tục quyết toán nghĩa vụ thuế). có thể tại Phòng đăng ký kinh doanh của ………… (1) …………) nộp ngày ………… / …… .. / …….

……….. (4) …….. thông báo đang làm thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế (hoặc thực hiện các thủ tục liên quan tới quyết toán thuế). , hóa đơn đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể) của người nộp thuế.

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

…………………………… …. (5) ………. …………………………………………… ……………………..

Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . … (6) … ………………… ……….

Số điện thoại: ………… Địa chỉ e-mail: ………………… ………

Cơ thuế quan thông báo để …. (1) …. biết và thực hiện. /.

Người nhận:

-Như trên;

– …………

– Lưu: VT, KK&KT

THẨM QUYỀN, VỊ TRÍ CỦA CHỮ KÝ (7)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên người nộp thuế

(2): Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế của người nộp thuế

(3): Địa chỉ của người nộp thuế

(4): Tên cơ thuế quan ban hành thông báo

(5): Bộ phận nhưng mà người nộp thuế có thể liên hệ

(6): Ghi rõ địa chỉ cơ thuế quan nơi phát hành Thông báo

(7): Thủ trưởng cơ thuế quan hoặc người được ủy quyền theo quy định

Mời quý độc giả tham khảo tại phân mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán tại phân mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho bạn tại các liên kết bên dưới.


Thông tin thêm

Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế

Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế -

Mẫu thông báo về việc người nộp thuế xong xuôi hoạt động và thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế

Mẫu số 17 / TB-ĐKT: Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế là mẫu thông báo của cơ thuế quan gửi cho người nộp thuế về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và cơ thuế quan đang làm thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế. mã số thuế của người nộp thuế. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Thông báo cho người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục xong xuôi mã số thuế 2021

1. Thông báo cho người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế theo Thông tư 105/2020

Số hiệu: 17 / TB-DKT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

(Trước hết)

(2).

_________

Số:…. / TB -.... (3)….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________________

…, tháng ngày năm ......

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục hủy kích hoạt TIN

________________

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019 / QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ Đơn yêu cầu xong xuôi hiệu lực mã số thuế của ... (4) ... mã số thuế ... (5) ... nộp ngày ... / ... / ....

.... (6) ... thông báo mã số thuế ... (5) ... cập nhật trạng thái "NNT ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế" kể từ ngày ban hành Thông báo này đối với cơ thuế quan cơ quan tác dụng và người nộp thuế thực hiện thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Đề xuất người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, pháp luật về hóa đơn cho cơ thuế quan để quyết toán. xong xuôi hiệu lực của mã số thuế.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với cơ thuế quan:

………….(67)

Địa chỉ: (8)

Số điện thoại: Địa chỉ e-mail:

Cơ thuế quan thông báo để .... (4) .... biết và thực hiện. /.

Người nhận:

- ;

- ;

- Lưu: VT, bộ phận phát hành TB.

THẨM QUYỀN, ĐIỂM CỦA CHỮ KÝ (9)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

___________________

(1): Tên cơ thuế quan cấp trên

(2): Tên cơ thuế quan cấp dưới

(3): Cục Thuế (CT) hoặc Chi cục Thuế (CCT)

(4): Tên người nộp thuế

(5): Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế của người nộp thuế

(6): Tên cơ thuế quan ban hành thông báo

(7): Bộ phận nhưng mà người nộp thuế có thể liên hệ

(8): Ghi rõ địa chỉ cơ thuế quan ban hành Thông báo

(9): Thủ trưởng cơ thuế quan hoặc người được ủy quyền theo quy định

2. Thông báo cho người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế theo Thông tư 95/2016

Số hiệu: 17 / TB- ĐKT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016 / TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Tổng cục Thuế / Cục Thuế: ...
CỤC THUẾ / CỤC THUẾ: ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: ......... / TB-CT (CCT) ........., tháng ngày năm......

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục
Kết thúc mã số thuế

Thân mến: .........(thứ mười hai).........
......... (3) ..........

Căn cứ Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ Thông tư số ........... / 2016 / TT-BTC ngày ....... tháng ....... năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ Đơn yêu cầu xong xuôi hiệu lực mã số thuế của ………… (1) ………… (hoặc Đơn yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thuế trước lúc làm thủ tục quyết toán nghĩa vụ thuế). có thể tại Phòng đăng ký kinh doanh của ………… (1) …………) nộp ngày ………… / ...... .. / .......

........... (4) ........ thông báo đang làm thủ tục xong xuôi hiệu lực mã số thuế (hoặc thực hiện các thủ tục liên quan tới quyết toán thuế). , hóa đơn đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể) của người nộp thuế.

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

................................. .... (5) .......... ................................................... ..........................

Địa chỉ nhà: ............................................... . ... (6) ... ..................... ..........

Số điện thoại: ............ Địa chỉ e-mail: ..................... .........

Cơ thuế quan thông báo để .... (1) .... biết và thực hiện. /.

Người nhận:

-Như trên;

- ............

- Lưu: VT, KK&KT

THẨM QUYỀN, VỊ TRÍ CỦA CHỮ KÝ (7)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên người nộp thuế

(2): Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế của người nộp thuế

(3): Địa chỉ của người nộp thuế

(4): Tên cơ thuế quan ban hành thông báo

(5): Bộ phận nhưng mà người nộp thuế có thể liên hệ

(6): Ghi rõ địa chỉ cơ thuế quan nơi phát hành Thông báo

(7): Thủ trưởng cơ thuế quan hoặc người được ủy quyền theo quy định

Mời quý độc giả tham khảo tại phân mục Thuế - Kế toán - Kiểm toán tại phân mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho bạn tại các liên kết bên dưới.

[rule_{ruleNumber}]

#Thông #báo #người #nộp #thuế #ngừng #hoạt #động #và #làm #thủ #tục #chấm #dứt #hiệu #lực #mã #số #thuế

[rule_3_plain]

#Thông #báo #người #nộp #thuế #ngừng #hoạt #động #và #làm #thủ #tục #chấm #dứt #hiệu #lực #mã #số #thuế

[rule_1_plain]

#Thông #báo #người #nộp #thuế #ngừng #hoạt #động #và #làm #thủ #tục #chấm #dứt #hiệu #lực #mã #số #thuế

[rule_2_plain]

#Thông #báo #người #nộp #thuế #ngừng #hoạt #động #và #làm #thủ #tục #chấm #dứt #hiệu #lực #mã #số #thuế

[rule_2_plain]

#Thông #báo #người #nộp #thuế #ngừng #hoạt #động #và #làm #thủ #tục #chấm #dứt #hiệu #lực #mã #số #thuế

[rule_3_plain]

#Thông #báo #người #nộp #thuế #ngừng #hoạt #động #và #làm #thủ #tục #chấm #dứt #hiệu #lực #mã #số #thuế

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Thông #báo #người #nộp #thuế #ngừng #hoạt #động #và #làm #thủ #tục #chấm #dứt #hiệu #lực #mã #số #thuế

Xem thêm:   Mẫu Quyết định thôi việc tiếng Anh