Tải chú đại bi pdf
Bạn đang xem: Tải chú đại bi pdf

Description: Crúc Đại Bị PDF

Keywords: Crúc Đại Bị PDF


CHÚ ĐẠI BI Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô hổ thẹn đại bi trọng tâm đà la ni. 1. Nam mô hắc ra đát mãng cầu nhiều 32. Thất phật ra da 66. Ta bà ma ha a vớ ra dạ da 33. Giá xác định giá ra đà dạ 2. Nam mô a rị domain authority 3. Bà lô yết đế thước chén bát ra 34. Mạ mạ phạt ma ra 67. Ta bà ha da 35. Mục đế lệ 68. Giả kiết ra a tất đà 4. Bồ đề tát đỏa bà domain authority 5. Ma ha tát đỏa bà domain authority 36. Y hê di hê dạ 6. Ma ha mũ chào mào ni ca da 7. Án 37. Thất na thất na 69. Ta bà ha 8. Tát bàn ra pphân tử duệ 9. Số đát na đát lan 38. A ra sâm phật ra xá rị 70. Ba đà ma yết tất đà 10. Nam tế bào tất con kiến lật đỏa y 39. Pphân tử sa phạt sâm dạ mông a rị domain authority 11. Bà lô kiết đế thất phật ra 40. Phật ra xá domain authority 71. Ta bà ha lăng đà bà 41. Hô lô hô lô ma ra 72. Na ra cẩn trì bàn 12. Nam mô na ra cẩn trì 13. Hê rị ma ha bàn nhiều sa mế 42. Hô lô hô lô hê rị đà ra da 14. Tát bà a tha đậu du bởi 15. A thệ dựng 43. Ta ra ta ra 73. Ta bà ha 16. Tát bà tát nhiều, mãng cầu ma bà tát 44. Tất rị vớ rị 74. Ma bà rị thắng yết đa (*) na ma bà dà 17. Ma phạt đặt đậu 45. Tô rô tô rô ra dạ 18. Đát điệt tha 19. Án, a bà lô hê 46. Bồ đề dạ - người yêu đề dạ 75. Ta bà ha đôi mươi. Lô ca đế 21. Ca ra đế 47. Bồ đà dạ - bồ đà dạ 76. Nam mô hắc ra đát 22. Di hê rị 23. Ma ha ý trung nhân đế tát đỏa 48. Di đế rị dạ na đa ra dạ da 24. Tát bà tát bà 25. Ma ra ma ra 49. Na ra cẩn trì 77. Nam tế bào a rị domain authority 26. Ma hê ma hê, rị đà dựng 27. Cu lô cu lô yết mông 50. Địa rị sắt ni mãng cầu 78. Bà lô kiết đế 28. Độ lô độ lô phạt xà domain authority đế 29. Ma ha phạt xà domain authority đế 51. Ba dạ ma mãng cầu 79. Thước bàn ra dạ 30. Đà ra đà ra 31. Địa rị ni 52. Ta bà ha 80. Ta bà ha 53. Tất đà dạ 81. Án vớ điện đô 54. Ta bà ha 82. Mạn nhiều ra 55. Ma ha vớ đà dạ 83. Bạt đà dạ 56. Ta bà ha 84. Ta bà ha 57. Tất đà du nghệ (*) Các bản hiện đang lưu 58. Thất bàn ra dạ hành, được trì tụng rộng rãi ở 59. Ta bà ha đất nước hình chữ S thiếu năm chữ này. 60. Na ra cẩn trì 61. Ta bà ha 62. Ma ra na ra 63. Ta bà ha 64. Tất ra tăng a mục khư domain authority 65. Ta bà ha

Chú Giải: CHÚ ĐẠI BI 1. Xin quy y Tam Bảo vô bờ vô 24.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Float Và Double Là Gì? Iữa Float Và Double Là Gì?Xem thêm: Yểm Bùa Yêu Bằng Hình Ảnh Như Thế Nào, Cách Làm Bùa Yêu Bằng Hình Ảnh 99

Bảo thủ nhãn ấn pháp an lành toại ý), thành biện (làm tận trong khắp mười phương 25. Nlỗi ý châu thủ nhãn ấn pháp câu hỏi gì điều được tác dụng viên 26. Ngũ sắc vân thủ nhãn ấn pháp. mãn), thành lợi (các bài toán làm cho 2. Kính lễ các bậc Thánh đưa điều thành công, ích lợi), tuyệt nhất 3. Kính lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Thanh hao liên hoa thủ nhãn ấn thiết nghĩa thành tựu (làm cho bất 4. Khấu đầu đhình họa lễ Bồ Tát Bất pháp cđọng điều gì cũng thành tựu), slàm việc 27. Bảo loa thủ nhãn ấn pháp cung xưng tán (phần đông fan cung Không Quyến Sách 28. Nguyệt tịnh ma ni thủ nhãn ấn kính đánh giá cao công đức) 5. Hướng tha đhình họa lễ các vị Đại Bồ pháp. Bàng bi thủ nhãn ấn 54. Ta bà ha pháp 55. Thành tựu được công đức thù Tát 29. Bảo kính thủ nhãn ấn pháp chiến thắng cùng đạo nghiệp thỏa mãn 6. Cúi đầu đhình ảnh lễ Thần crúc Đại Bi 30. Tịnh bình thủ nhãn ấn pháp 56. Câu 53, 54, 55 và 56 là Bảo 31. Thiết câu thủ nhãn ấn pháp Kinh thủ nhãn ấn pháp Tâm Đà La Ni 32. Nhật tinc ma ni thủ nhãn ấn 57. Tất đà: thành tựu lợi ích; du 7. Kính lễ Bổn định chủng loại pháp nghệ: vô vi, còn gọi là hỏng 8. Kính lễ Đấng Tự Tại Thế Tôn 33. Bảo đạc thủ nhãn ấn pháp ko, tức thể tánh) 9. Ngưỡng nguyện tới việc gia hộ 34. Hóa cung điện thủ nhãn ấn 58. Bảo kiếp thủ nhãn ấn pháp pháp 59. Ta bà ha của Tam Bảo 35. Dương bỏ ra thủ nhãn ấn pháp 60. Bảo bình thủ nhãn ấn pháp 10. Xin đem không còn toàn trung khu, toàn ý để 36. Độc thọ trượng thủ nhãn ấn 61. Ta bà ha pháp 62. Quyến sách thủ nhãn ấn pháp quy y với đảnh lễ Tam Bảo 37. Bảo chình ảnh thủ nhãn ấn pháp 63. Ta bà ha 11. Với Bồ Tát Quán Thế Âm sinh hoạt Phổ 38. Chưởng thượng hóa Phật thủ 64. Bảo đậy thủ nhãn ấn pháp nhãn ấn pháp. Sở châu thủ 65. Ta bà ha Đà Sơn nhãn ấn pháp 66. Bồ đào thủ nhãn ấn pháp 12. Quy y cùng quy mạng những hàng Bồ 39. Bảo cung thủ nhãn ấn pháp 67. Ta bà ha 40. Tử liên hoa thủ nhãn ấn pháp 68. Bạt chiết la thủ nhãn ấn pháp Tát đầy lòng Từ Bi, Tâm Cung 41. Klặng trọc ngọc trả thủ nhãn 69. Ta bà ha kính, Tâm Vô Thượng Bồ Đề bảo ấn pháp 70. Hồng liên hoa thủ nhãn ấn hộ mang đến rất nhiều loài 42. Bảo chén bát thủ nhãn ấn pháp pháp 13. Có Tâm Đại Quang Minh (Quán 43. Klặng cang xử thủ nhãn ấn pháp 71. Ta bà ha chổ chính giữa không) 44. Hợp ctận hưởng thủ nhãn ấn pháp 72. Thí vô úy thủ nhãn ấn pháp 14. Tâm đồng đẳng, tâm Vô Vi, trọng điểm 45. Cam lồ thủ nhãn ấn pháp 73. Ta bà ha Vô loài kiến thủ 46. Bất thối kyên luân thủ nhãn ấn 74. Tổng nức hiếp thiên tý thủ nhãn 15. Ty hạ trung khu, Vô tạp loạn trung khu pháp ấn pháp 47. Đảnh thượng hóa Phật thủ 75. Ta bà ha (Sau đó là mười nhiều loại Tâm, là tướng nhãn ấn pháp 76. Nguyện quy y Tam Bảo của Đà La Ni mà những sản phẩm Bồ Tát sẽ 48. Tích trượng thủ nhãn ấn pháp 77. Nguyện quy y Hiền Thánh tu tập thành tựu Phật trái. Chúng sanh 49. Hồ bình thủ nhãn ấn pháp Tăng cũng đề xuất hành trì theo niềm tin của 50. Bảo kiếm thủ nhãn ấn pháp 78. Quán ghê nầy chắc hẳn rằng sẽ thắng lợi đạo 51. Bảo tiễn thủ nhãn ấn pháp 79. Tự Tại Bồ Tát nghiệp). 52. Trong chú Đại Bi, câu này vô cùng 80. Ta bà ha 16. Đại thân trọng điểm Bồ Tát, Pháp đặc trưng, được nhắc tới 14 81. Lãnh thổ hay phạm vi hoạt động của lần, cùng một thời gian bao gồm tất cả 6 mình đã được chiến thắng Vương tử, chư Phật thường xuyên trụ nghĩa: thành quả, như ý cát tường, 82. Đạo tràng tốt pháp hội mọi mười phương viên tịch (công đức viên mãn), 83. Toại vai trung phong viên mãn 17. Thỉnh nguyện sự gia trì của clỗi tức tai (đều tai nạn ngoài ý muốn được tiêu 84. Thành tựu Phật, Bồ Tát mười phương thơm trừ), tăng ích, vô trú (ko 18. Tức tmáu chụ viết chấp trước, không vướng mắc) 19. Bồ Tát 53. Có 5 nghĩa: thành công đốn kiết trăng tròn. Quán Thế Âm (ssinh sống cầu nguyện tức xung khắc được 21. Đấng Bi đưa 22. Con xin y giáo phụng hành 23. Clỗi vị Bồ Tát công hạnh trang nghiêm như ý vì định huệ tuy vậy tu (Từ câu 24 đến 74, bao gồm tất cả 42 thủ nhãn ấn pháp là pháp tu của hàng Bồ Tát).