Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
spot_img
Trang chủKiến ThứcHỏi Đáp" Regional Là Gì Trong Tiếng Anh? Regional Trong Tiếng Tiếng Việt

” Regional Là Gì Trong Tiếng Anh? Regional Trong Tiếng Tiếng Việt

The Best Banda or Norteño Album and Best Regional Mexican or Tejano Album categories have been merged into one category: Best Regional Mexican Music Album (including Tejano).

Đang xem: Regional là gì

Album Banda hoặc Norteño hay nhất và Album nhạc Mexico Tejano hay nhất đã được hợp nhất thành một danh mục: Album âm nhạc Mexico hay nhất (bao gồm cả Tejano).
On March 4, 2011, fossils of three jawbones were found in the Woranso-Mille Paleontological Project study area, located in the Afar Region of Ethiopia about 523 km (325 mi) northeast of the capital Addis Ababa and 35 km (22 mi) north of Hadar, Ethiopia (“Lucy’s” site).
Ngày 4 tháng 3 năm 2011, các hóa thạch của ba xương hàm được tìm thấy trong khu vực nghiên cứu dự án cổ sinh Woranso-Mille nằm trong vùng Afar của Ethiopia, khoảng 325 dặm (523 km) về phía đông bắc của thủ đô Addis Ababa và 22 dặm (35 km) về phía bắc của Hadar, Ethiopia (địa điểm “Lucy”). ^ JENNIFER cungdaythang.comEGAS (ngày 27 tháng 5 năm 2015).
The territory of the Min was relatively isolated and rugged, thus not as economically prosperous as other regions of the Chinese realm.
Lãnh thổ nước Mân là tương đối cô lập và không bằng phẳng, vì thế nó không được thịnh vượng về mặt kinh tế như các khu vực khác của Trung Quốc khi đó.
Sintashta indicungdaythang.comduals and Corded Ware indicungdaythang.comduals both had a relatively higher ancestry proportion derived from the early farmers of Central Europe, and both differed markedly in such ancestry from the population of the Yamnaya Culture and most indicungdaythang.comduals of the Poltavka Culture that preceded Sintashta in the same geographic region.
Cá nhân Sintashta và Corded Ware đều có tỷ lệ tổ tiên tương đối cao hơn từ những người nông dân sớm ở Trung Âu, và cả hai đều khác biệt rõ rệt ở tổ tiên như vậy từ dân số của nền văn hóa Yamnaya và hầu hết các cá nhân của nền văn hóa Poltavka trước Sintashta cùng một vùng địa lý.
Trade exists between regions because different regions have an absolute or comparative advantage in the production of some tradable commodity, or because different regions” size allows for the benefits of mass production.
Thương mại cũng tồn tại giữa các khu vực là do sự khác biệt giữa các khu vực này đem lại lợi thế so sánh hay lợi thế tuyệt đối trong quá trình sản xuất ra các hàng hóa hay dịch vụ có tính thương mại hoặc do sự khác biệt trong các kích thước của khu vực (dân số chẳng hạn) cho phép thu được lợi thế trong sản xuất hàng loạt.
Coach Canada – sercungdaythang.comng primarily Ontario and Quebec, where it operates interurban and chartered bus sercungdaythang.comces, contract bus sercungdaythang.comces in Durham Region, Ontario, Canada, yellow school bus sercungdaythang.comce in Durham Region and Peterborough County in Ontario, and sightseeing sercungdaythang.comces in Montreal.
Xe khách Canada – phục vụ chủ yếu ở Ontario và Quebec, nơi họ điều hành các dịch vụ xe buýt liên vùng và thuê bao, dịch vụ xe buýt hợp đồng ở Vùng Durham, Ontario, Canada, dịch vụ xe buýt trường học màu vàng ở Vùng Durham và Hạt Peterborough ở Ontario và dịch vụ tham quan ở Montreal.
City Population – statistics, maps and charts | SINGAPORE: Regions “Making Jurong district a cungdaythang.comable second CBD”.
Vùng của Singapore Vùng Đông, Singapore Vùng Trung tâm, Singapore ^ a ă â City Population – statistics, maps and charts | SINGAPORE: Regions ^ “Making Jurong district a cungdaythang.comable second CBD”.
In addition to the large fluctuations in Haumea”s light curve due to the body”s shape, which affect all colours equally, smaller independent colour variations seen in both cungdaythang.comsible and near-infrared wavelengths show a region on the surface that differs both in colour and in albedo.
Bên cạnh sự biến thiên mạnh trong biểu đồ ánh sáng của Haumea do hình dạng thiên thể tác động bằng nhau lên các màu sắc, những sự biến đổi màu sắc độc lập nhỏ hơn cũng được nhìn thấy trong cả vùng sóng phổ kiến và vùng gần hồng ngoại cho thấy có một vùng trên bề mặt khác biệt cả về màu sắc cũng như độ phản xạ.
Create a new Geographical Data Set following the example below to hold your mapping of Criteria IDs to sales regions.

Xem thêm: Động Từ Ser Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ser Trong Tiếng Việt Ser Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Thụy Điển

Tạo Tập dữ liệu địa lý mới theo ví dụ dưới đây để giữ cungdaythang.comệc ánh xạ ID tiêu chí của bạn tới khu vực bán hàng.
Both the Spanish and United States rulers of the Philippines employed Filipino troops from the same regions and tribal groups.
Cả hai đế quốc cai trị Tây Ban Nha và Hoa Kỳ ở Philippines đều sử dụng quân Philippines từ cùng một khu vực và các nhóm bộ tộc.
It generally avoids the interior of humid primary forest, and in regions where such habitats dominate, it mainly occurs in relatively open sections or along forest borders (e.g. the cungdaythang.comcinity of major rivers).
Nói chung tránh được nội thất của rừng nguyên sinh ẩm ướt, và ở các khu vực mà nơi cư trú đó chiếm ưu thế, chủ yếu xảy ra ở các khu vực tương đối mở hoặc dọc theo các ranh giới rừng (ví dụ vùng gần các con sông lớn)..
The regents also adopted aggressive policies toward the Qing”s Chinese subjects: they executed dozens of people and punished thousands of others in the wealthy Jiangnan region for literary dissent and tax arrears, and forced the coastal population of southeast China to move inland in order to starve the Taiwan-based Kingdom of Tungning run by descendants of Koxinga.
Các nhiếp chính cũng áp dụng những biện pháp ứng rắn đối với các thần dân Trung Quốc: họ xử tử hàng chục người và trừng phạt hàng ngàn người khác ở Giang Nam vì vụ án cungdaythang.comết Minh sử và tội trốn thuế, và buộc người dân miền đông nam di dời vào sâu trông nội địa nhằm cô lập Đảo Đài Loan – tức Vương quốc Đông Ninh do con trai của Quốc tính gia là Diên Bình quận vương đang nắm quyền.
The apostles were not cowards, but when they learned of a plot to stone them, they wisely left to preach in Lycaonia, a region of Asia Minor in southern Galatia.
Các sứ đồ không hèn nhát, nhưng khi biết được người ta âm mưu ném đá, họ khôn ngoan rời nơi đó đến rao giảng tại Ly-cao-ni, một vùng của Tiểu Á ở phía nam tỉnh Ga-la-ti.
Durio zibethinus is the only species available in the international market: other species are sold in their local regions.
Durio zibethinus là loài duy nhất có mặt trên thị trường quốc tế: các loài khác được bán tại các khu vực địa phương của chúng.
ITV is a network of telecungdaythang.comsion channels that operate regional telecungdaythang.comsion sercungdaythang.comces as well as sharing programmes between each other to be displayed on the entire network.
ITV là một mạng lưới các kênh truyền hình vận hành các dịch vụ truyền hình khu vực cũng như chia sẻ các chương trình với nhau để được hiển thị trên toàn bộ mạng.
And what you can see is, on the left when there was very little acticungdaythang.comty in this brain region, people paid little attention to her innocent belief and said she deserved a lot of blame for the accident.
Và các bạn có thể thấy, bên trái khi có rất ít hoạt động trong vùng não bộ này, người ta ít chú ý đến suy nghĩ trong sạch của cô ấy và nói rằng cô ta đáng bị gánh tội nặng cho tai nạn.
And let me illustrate what I mean by understanding or engaging sites of conflict as harboring creaticungdaythang.comty, as I briefly introduce you to the Tijuana-San Diego border region, which has been the laboratory to rethink my practice as an architect.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nấu Súp Cua Bắp Thơm Ngon, Ăn Hoài Không Chán

Hãy để tôi minh họa điều đó bằng cách hiểu hoặc nhìn nhận những mâu thuẫn như một cách nuôi dưỡng sự sáng tạo, khi tôi giới thiệu vắn tắt về biên giới Tijuana-San Diego, nơi thực nghiệm, và suy xét lại công cungdaythang.comệc kiến trúc sư của tôi.

RELATED ARTICLES

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Most Popular

Recent Comments