Hỏi Đáp

Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá độ?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá độ? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cách mệnh nhưng mà Đảng và nhân dân ta đã đấu tranh và xây dựng. Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội có phải là quá độ ko?

Câu hỏi:

Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội có phải là quá độ ko?

A. Trực tiếp

B. Tích cực

C. Tính liên tục

D. Gián tiếp

Trả lời: Câu trả lời đúng là A. Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá độ trực tiếp.

Giảng giải sự lựa chọn câu trả lời đúng là câu trả lời A vì:

Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá độ trực tiếp vì:

Đảng ta khẳng định: “Trục đường đi lên của nước ta là quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua cơ chế tư bản chủ nghĩa”.

Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nước lỗi thời, kinh tế kém tăng trưởng, bỏ qua cơ chế tư bản chủ nghĩa.

Đặc điểm nổi trội và bao trùm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là sự tồn tại đan xen, đấu tranh giữa các yếu tố của xã hội mới xã hội chủ nghĩa đang xây dựng và đang bị tàn phá. tàn tích của xã hội cũ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ở nước ta đặc điểm này được trình bày như sau:

– Về chính trị: Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội ngày càng được tăng cường. Nhà nước xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố và hoàn thiện để trở thành nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân.

Kinh tế: Lực lượng sản xuất tăng trưởng ở trình độ thấp. Nền kinh tế hàng hoá có nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Văn hóa: Có nhiều loại hình và xu thế tư tưởng văn hóa không giống nhau. Kế bên những tư tưởng văn hóa xã hội chủ nghĩa vẫn còn tồn tại những tư tưởng văn hóa lỗi thời, thậm chí phản động.

Xã hội: Còn nhiều giai cấp, từng lớp không giống nhau, trong đó giai cấp người lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản là hạt nhân kết đoàn các giai cấp, từng lớp trong xã hội xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. lễ hội.

Do tồn tại nhiều thành phần kinh tế nên trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đời sống nhân dân giữa các vùng, miền của non sông vẫn còn chênh lệch, vẫn còn chênh lệch giữa lao động trí óc và lao động tay chân.

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua cơ chế tư bản chủ nghĩa ở nước ta là hoàn toàn đúng mực, thích hợp với điều kiện lịch sử, ước vọng của nhân dân và xu thế tăng trưởng của thời đại.


Thông tin thêm

Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá độ?

Xem thêm:   Vua cha ngọc hoàng là ai? Bài khấn vua cha ngọc hoàng

Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá độ? -

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cách mệnh nhưng mà Đảng và nhân dân ta đã đấu tranh và xây dựng. Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội có phải là quá độ ko?

Câu hỏi:

Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội có phải là quá độ ko?

A. Trực tiếp

B. Tích cực

C. Tính liên tục

D. Gián tiếp

Trả lời: Câu trả lời đúng là A. Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá độ trực tiếp.

Giảng giải sự lựa chọn câu trả lời đúng là câu trả lời A vì:

Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá độ trực tiếp vì:

Đảng ta khẳng định: “Trục đường đi lên của nước ta là quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua cơ chế tư bản chủ nghĩa”.

Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nước lỗi thời, kinh tế kém tăng trưởng, bỏ qua cơ chế tư bản chủ nghĩa.

Đặc điểm nổi trội và bao trùm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là sự tồn tại đan xen, đấu tranh giữa các yếu tố của xã hội mới xã hội chủ nghĩa đang xây dựng và đang bị tàn phá. tàn tích của xã hội cũ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ở nước ta đặc điểm này được trình bày như sau:

- Về chính trị: Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội ngày càng được tăng cường. Nhà nước xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố và hoàn thiện để trở thành nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân.

Kinh tế: Lực lượng sản xuất tăng trưởng ở trình độ thấp. Nền kinh tế hàng hoá có nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Văn hóa: Có nhiều loại hình và xu thế tư tưởng văn hóa không giống nhau. Kế bên những tư tưởng văn hóa xã hội chủ nghĩa vẫn còn tồn tại những tư tưởng văn hóa lỗi thời, thậm chí phản động.

Xã hội: Còn nhiều giai cấp, từng lớp không giống nhau, trong đó giai cấp người lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản là hạt nhân kết đoàn các giai cấp, từng lớp trong xã hội xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. lễ hội.

Do tồn tại nhiều thành phần kinh tế nên trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đời sống nhân dân giữa các vùng, miền của non sông vẫn còn chênh lệch, vẫn còn chênh lệch giữa lao động trí óc và lao động tay chân.

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua cơ chế tư bản chủ nghĩa ở nước ta là hoàn toàn đúng mực, thích hợp với điều kiện lịch sử, ước vọng của nhân dân và xu thế tăng trưởng của thời đại.

[rule_{ruleNumber}]

#Quá #độ #từ #chủ #nghĩa #tư #bản #lên #chủ #nghĩa #xã #hội #là #quá #độ

[rule_3_plain]

#Quá #độ #từ #chủ #nghĩa #tư #bản #lên #chủ #nghĩa #xã #hội #là #quá #độ

[rule_1_plain]

#Quá #độ #từ #chủ #nghĩa #tư #bản #lên #chủ #nghĩa #xã #hội #là #quá #độ

[rule_2_plain]

#Quá #độ #từ #chủ #nghĩa #tư #bản #lên #chủ #nghĩa #xã #hội #là #quá #độ

[rule_2_plain]

#Quá #độ #từ #chủ #nghĩa #tư #bản #lên #chủ #nghĩa #xã #hội #là #quá #độ

[rule_3_plain]

#Quá #độ #từ #chủ #nghĩa #tư #bản #lên #chủ #nghĩa #xã #hội #là #quá #độ

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Quá #độ #từ #chủ #nghĩa #tư #bản #lên #chủ #nghĩa #xã #hội #là #quá #độ

Related Articles

Back to top button