Phát biểu nào sau đây ko đúng về nguồn lực?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Phát biểu nào sau đây ko đúng về nguồn lực? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Phát biểu nào sau đây ko đúng về nguồn lực? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây ko đúng về tài nguyên??

A. Là tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có thể khai thác được và ko có tác động gì tới sự tăng trưởng của một vùng lãnh thổ nhất mực.

B. Là tổng thể vị trí địa lí, tài nguyên tự nhiên có thể khai thác để phục vụ tăng trưởng kinh tế của một vùng lãnh thổ nhất mực

C. Là hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, chính sách có thể khai thác để phục vụ tăng trưởng kinh tế của một vùng lãnh thổ nhất mực
D. Là hệ thống vốn và thị trường có thể khai thác được để phục vụ cho sự tăng trưởng kinh tế của một vùng lãnh thổ nhất mực

Đáp án A đúng.

Phát biểu ko đúng về tài nguyên là Tài nguyên là tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có thể khai thác được và ko có tác động gì tới sự tăng trưởng của một vùng lãnh thổ nhất mực.

Giảng giải lý do chọn đáp án A:

Tài nguyên là tổng thể các vị trí địa lý, tài nguyên tự nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, chính sách, vốn, thị trường … ở trong và ngoài nước có thể khai thác để phục vụ tăng trưởng kinh tế của một vùng lãnh thổ nhất mực. => Các câu trả lời B, C, D đều đúng lúc nói về tài nguyên.

Nguồn lực vào vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia, cụ thể như sau:

– Vị trí địa lý tài nguyên (tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông vận tải …) tạo điều kiện thuận tiện hoặc khó khăn cho việc giao lưu, tiếp cận hoặc cùng tăng trưởng giữa các vùng trong một quốc gia, giữa tất cả các nước liên kết với nhau.

– Tài nguyên tự nhiên (đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, tài nguyên):

+ Là cơ sở tự nhiên cho các quá trình sản xuất.

+ Là nguồn lực quan trọng, là điều kiện cần thiết cho quá trình sản xuất.

– Kinh tế – xã hội (dân số, thị trường, vốn, khoa học công nghệ, chính sách và xu thế tăng trưởng…) vào vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược tăng trưởng thích hợp với điều kiện cụ thể của vùng đất. nước trong từng thời kỳ

Tương tự, phát biểu ko đúng về tài nguyên là: Tài nguyên là tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có thể khai thác được và ko có tác động gì tới sự tăng trưởng của một vùng lãnh thổ nhất mực.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Đảo nào xa tít Đông nam- Trải qua lịch sử từng làm chứng nhân đó là?

Phát biểu nào sau đây ko đúng về nguồn lực?

Phát biểu nào sau đây ko đúng về nguồn lực? -

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây ko đúng về tài nguyên??

A. Là tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có thể khai thác được và ko có tác động gì tới sự tăng trưởng của một vùng lãnh thổ nhất mực.

B. Là tổng thể vị trí địa lí, tài nguyên tự nhiên có thể khai thác để phục vụ tăng trưởng kinh tế của một vùng lãnh thổ nhất mực

C. Là hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, chính sách có thể khai thác để phục vụ tăng trưởng kinh tế của một vùng lãnh thổ nhất mực
D. Là hệ thống vốn và thị trường có thể khai thác được để phục vụ cho sự tăng trưởng kinh tế của một vùng lãnh thổ nhất mực

Đáp án A đúng.

Phát biểu ko đúng về tài nguyên là Tài nguyên là tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có thể khai thác được và ko có tác động gì tới sự tăng trưởng của một vùng lãnh thổ nhất mực.

Giảng giải lý do chọn đáp án A:

Tài nguyên là tổng thể các vị trí địa lý, tài nguyên tự nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, chính sách, vốn, thị trường ... ở trong và ngoài nước có thể khai thác để phục vụ tăng trưởng kinh tế của một vùng lãnh thổ nhất mực. => Các câu trả lời B, C, D đều đúng lúc nói về tài nguyên.

Nguồn lực vào vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, cụ thể như sau:

- Vị trí địa lý tài nguyên (tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông vận tải ...) tạo điều kiện thuận tiện hoặc khó khăn cho việc giao lưu, tiếp cận hoặc cùng tăng trưởng giữa các vùng trong một quốc gia, giữa tất cả các nước liên kết với nhau.

- Tài nguyên tự nhiên (đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, tài nguyên):

+ Là cơ sở tự nhiên cho các quá trình sản xuất.

+ Là nguồn lực quan trọng, là điều kiện cần thiết cho quá trình sản xuất.

- Kinh tế - xã hội (dân số, thị trường, vốn, khoa học công nghệ, chính sách và xu thế tăng trưởng…) vào vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược tăng trưởng thích hợp với điều kiện cụ thể của vùng đất. nước trong từng thời kỳ

Tương tự, phát biểu ko đúng về tài nguyên là: Tài nguyên là tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có thể khai thác được và ko có tác động gì tới sự tăng trưởng của một vùng lãnh thổ nhất mực.

[rule_{ruleNumber}]

#Phát #biểu #nào #sau #đây #ko #đúng #về #nguồn #lực

[rule_3_plain]

#Phát #biểu #nào #sau #đây #ko #đúng #về #nguồn #lực

[rule_1_plain]

#Phát #biểu #nào #sau #đây #ko #đúng #về #nguồn #lực

[rule_2_plain]

#Phát #biểu #nào #sau #đây #ko #đúng #về #nguồn #lực

[rule_2_plain]

#Phát #biểu #nào #sau #đây #ko #đúng #về #nguồn #lực

[rule_3_plain]

#Phát #biểu #nào #sau #đây #ko #đúng #về #nguồn #lực

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Phát #biểu #nào #sau #đây #ko #đúng #về #nguồn #lực