Nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới nhưng nước Nga thực hiện là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới nhưng nước Nga thực hiện là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới nhưng nước Nga thực hiện là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Chính sách kinh tế mới của Nga đang và sẽ trở thành một trong những chính sách kinh tế quan trọng có trị giá lớn cả trong quá khứ và ngày nay.

Vì vậy, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung ứng cho độc giả một số nội dung liên quan để trả lời câu hỏi: Nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới của Nga là gì?

Hoàn cảnh ra đời của chính sách kinh tế mới

– Cuối năm 1920, nước Nga ra khỏi nội chiến, chuyển sang xây dựng hệ thống xã hội mới trong điều kiện hòa bình nhưng còn nhiều khó khăn: Hậu quả của đế quốc và nội chiến tàn phá kinh tế. Tình hình kinh tế xã hội hỗn loạn, nông dân nhiều nơi tỏ ra bất mãn với chính sách của Cộng sản thời chiến.

Các chính sách của Cộng sản thời chiến bao gồm:

Nhà nước kiểm soát việc sản xuất và phân phối các thành phầm công nghiệp.

+ Thu lương thực dư thừa của nông dân, Nhà nước độc quyền sắm bán tiểu mạch để cung ứng cho thành thị và quân đội.

+ Thực hiện cơ chế nghĩa vụ lao động toàn dân, với nguyên tắc ko làm thì ăn.

+ Cấm sắm bán, trao đổi thành phầm trên thị trường, đặc thù là tiểu mạch, thực hiện hệ thống tem phiếu, phân phối trực tiếp bằng hiện vật cho người tiêu dùng.

– Sau lúc chiến tranh kết thúc, chủ trương này tỏ ra ko thích hợp trong điều kiện mới, nông dân tỏ ra bất bình do kéo dài lệnh cấm sắm bán trao đổi, thu hẹp phạm vi lưu thông hàng hoá, xoá bỏ quan hệ hàng hoá. hàng hóa – tiền tệ.

Nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới của Nga là gì?

Chính sách Kinh tế Mới (còn được gọi là NEP) do Lenin khởi xướng, chủ yếu bao gồm các chính sách nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ.

Đối với nông nghiệp:

Thay thế hệ thống trưng thu lương thực dư thừa bằng việc thu thuế lương thực.

– Đối với ngành:

+ Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Nga.

+ Tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân thuê hoặc xây dựng các xí nghiệp nhỏ (dưới 20 người lao động) do Nhà nước quản lý.

+ Nhà nước điều chỉnh tổ chức và quản lý sản xuất công nghiệp, hồ hết các doanh nghiệp chuyển sang cơ chế kinh tế tự hạch toán, cải tiến cơ chế tiền công nhằm tăng lên năng suất lao động.

+ Nhà nước nắm giữ các ngành kinh tế then chốt như công nghiệp, giao thông vận tải, ngoại thương hay nhà băng.

– Đối với Thương nghiệp và tiền tệ:

+ Năm 1924, phát hành đồng rúp mới.

+ Tự do sắm bán, trao đổi, mở lại chợ, khôi phục và tăng cường kết nối giữa thành thị và nông thôn.

Có thể thấy, nhờ thực hiện Chính sách kinh tế mới, chỉ sau một thời kì ngắn, nền kinh tế quốc dân Nga đã có những bước chuyển mình rõ rệt.

Ý nghĩa của chính sách kinh tế mới của Nga đối với Việt Nam

– Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định bài học trước nhất từ tổng kết 30 năm đổi mới là: “Trong quá trình đổi mới phải chủ động, ko ngừng thông minh trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập, xây dựng Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, thông minh vận dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng kinh nghiệm quốc tế thích hợp với Việt Nam ”.

– Trước những yêu cầu và yêu cầu mới của thực tiễn, Đại hội Đảng lần thứ 13 đã bổ sung nhiều nhận thức mới mang tính định hướng trong ý kiến về thiết chế tăng trưởng, nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thiết chế kinh tế thị trường định hướng. xã hội chủ nghĩa để tăng mạnh đổi mới, chuyển đổi số, tạo nên mẫu hình kinh tế mới, tăng trưởng các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân được coi là động lực quan trọng.

– Trong suốt quá trình đổi mới, Đảng ta đã vận dụng và tăng trưởng thông minh Chính sách kinh tế mới của Lênin vào tăng trưởng kinh tế nhiều thành phần, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. , tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thích hợp với điều kiện cụ thể của nước ta. Vì vậy, đã đạt được những kết quả quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, xã hội, tăng lên vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo tiền đề quan trọng để tổ quốc tăng trưởng hơn nữa trong thời kì tới. .

– Định hướng tăng trưởng tổ quốc thời đoạn 2021 – 2030, Văn kiện Đại hội 13 của Đảng xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thiết chế tăng trưởng vững bền về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn. và những trở ngại, đánh thức mọi tiềm năng và nguồn lực là động lực mới cho sự tăng trưởng nhanh và vững bền của tổ quốc.

Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thiết chế tăng trưởng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận tiện để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. xúc tiến đầu tư, sản xuất kinh doanh, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Vì thế, Nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới do nhà nước Nga thực hiện là gì? Đây là câu hỏi đã được chúng tôi trả lời và lý giải cụ thể trong bài viết trên. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã phân tích về hoàn cảnh ra đời cũng như ý nghĩa của chính sách này tới độc giả. Hi vọng nội dung trong bài sẽ hữu ích với bạn.


Thông tin thêm

Nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới nhưng nước Nga thực hiện là?

Nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới nhưng nước Nga thực hiện là? -

Chính sách kinh tế mới của Nga đang và sẽ trở thành một trong những chính sách kinh tế quan trọng có trị giá lớn cả trong quá khứ và ngày nay.

Vì vậy, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung ứng cho độc giả một số nội dung liên quan để trả lời câu hỏi: Nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới của Nga là gì?

Hoàn cảnh ra đời của chính sách kinh tế mới

- Cuối năm 1920, nước Nga ra khỏi nội chiến, chuyển sang xây dựng hệ thống xã hội mới trong điều kiện hòa bình nhưng còn nhiều khó khăn: Hậu quả của đế quốc và nội chiến tàn phá kinh tế. Tình hình kinh tế xã hội hỗn loạn, nông dân nhiều nơi tỏ ra bất mãn với chính sách của Cộng sản thời chiến.

Các chính sách của Cộng sản thời chiến bao gồm:

Nhà nước kiểm soát việc sản xuất và phân phối các thành phầm công nghiệp.

+ Thu lương thực dư thừa của nông dân, Nhà nước độc quyền sắm bán tiểu mạch để cung ứng cho thành thị và quân đội.

+ Thực hiện cơ chế nghĩa vụ lao động toàn dân, với nguyên tắc ko làm thì ăn.

+ Cấm sắm bán, trao đổi thành phầm trên thị trường, đặc thù là tiểu mạch, thực hiện hệ thống tem phiếu, phân phối trực tiếp bằng hiện vật cho người tiêu dùng.

- Sau lúc chiến tranh kết thúc, chủ trương này tỏ ra ko thích hợp trong điều kiện mới, nông dân tỏ ra bất bình do kéo dài lệnh cấm sắm bán trao đổi, thu hẹp phạm vi lưu thông hàng hoá, xoá bỏ quan hệ hàng hoá. hàng hóa - tiền tệ.

Nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới của Nga là gì?

Chính sách Kinh tế Mới (còn được gọi là NEP) do Lenin khởi xướng, chủ yếu bao gồm các chính sách nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ.

Đối với nông nghiệp:

Thay thế hệ thống trưng thu lương thực dư thừa bằng việc thu thuế lương thực.

- Đối với ngành:

+ Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Nga.

+ Tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân thuê hoặc xây dựng các xí nghiệp nhỏ (dưới 20 người lao động) do Nhà nước quản lý.

+ Nhà nước điều chỉnh tổ chức và quản lý sản xuất công nghiệp, hồ hết các doanh nghiệp chuyển sang cơ chế kinh tế tự hạch toán, cải tiến cơ chế tiền công nhằm tăng lên năng suất lao động.

+ Nhà nước nắm giữ các ngành kinh tế then chốt như công nghiệp, giao thông vận tải, ngoại thương hay nhà băng.

- Đối với Thương nghiệp và tiền tệ:

+ Năm 1924, phát hành đồng rúp mới.

+ Tự do sắm bán, trao đổi, mở lại chợ, khôi phục và tăng cường kết nối giữa thành thị và nông thôn.

Có thể thấy, nhờ thực hiện Chính sách kinh tế mới, chỉ sau một thời kì ngắn, nền kinh tế quốc dân Nga đã có những bước chuyển mình rõ rệt.

Ý nghĩa của chính sách kinh tế mới của Nga đối với Việt Nam

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định bài học trước nhất từ tổng kết 30 năm đổi mới là: "Trong quá trình đổi mới phải chủ động, ko ngừng thông minh trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập, xây dựng Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, thông minh vận dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng kinh nghiệm quốc tế thích hợp với Việt Nam ”.

- Trước những yêu cầu và yêu cầu mới của thực tiễn, Đại hội Đảng lần thứ 13 đã bổ sung nhiều nhận thức mới mang tính định hướng trong ý kiến về thiết chế tăng trưởng, nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thiết chế kinh tế thị trường định hướng. xã hội chủ nghĩa để tăng mạnh đổi mới, chuyển đổi số, tạo nên mẫu hình kinh tế mới, tăng trưởng các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân được coi là động lực quan trọng.

- Trong suốt quá trình đổi mới, Đảng ta đã vận dụng và tăng trưởng thông minh Chính sách kinh tế mới của Lênin vào tăng trưởng kinh tế nhiều thành phần, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. , tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thích hợp với điều kiện cụ thể của nước ta. Vì vậy, đã đạt được những kết quả quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, xã hội, tăng lên vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo tiền đề quan trọng để tổ quốc tăng trưởng hơn nữa trong thời kì tới. .

- Định hướng tăng trưởng tổ quốc thời đoạn 2021 - 2030, Văn kiện Đại hội 13 của Đảng xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thiết chế tăng trưởng vững bền về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn. và những trở ngại, đánh thức mọi tiềm năng và nguồn lực là động lực mới cho sự tăng trưởng nhanh và vững bền của tổ quốc.

Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thiết chế tăng trưởng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận tiện để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. xúc tiến đầu tư, sản xuất kinh doanh, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Vì thế, Nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới do nhà nước Nga thực hiện là gì? Đây là câu hỏi đã được chúng tôi trả lời và lý giải cụ thể trong bài viết trên. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã phân tích về hoàn cảnh ra đời cũng như ý nghĩa của chính sách này tới độc giả. Hi vọng nội dung trong bài sẽ hữu ích với bạn.

[rule_{ruleNumber}]

#Nội #dung #cơ #bản #của #chính #sách #kinh #tế #mới #nhưng #nước #Nga #thực #hiện #là

[rule_3_plain]

#Nội #dung #cơ #bản #của #chính #sách #kinh #tế #mới #nhưng #nước #Nga #thực #hiện #là

[rule_1_plain]

#Nội #dung #cơ #bản #của #chính #sách #kinh #tế #mới #nhưng #nước #Nga #thực #hiện #là

[rule_2_plain]

#Nội #dung #cơ #bản #của #chính #sách #kinh #tế #mới #nhưng #nước #Nga #thực #hiện #là

[rule_2_plain]

#Nội #dung #cơ #bản #của #chính #sách #kinh #tế #mới #nhưng #nước #Nga #thực #hiện #là

[rule_3_plain]

#Nội #dung #cơ #bản #của #chính #sách #kinh #tế #mới #nhưng #nước #Nga #thực #hiện #là

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Nội #dung #cơ #bản #của #chính #sách #kinh #tế #mới #nhưng #nước #Nga #thực #hiện #là

Xem thêm:   Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé Châu Phi lúc?