Một trong những cơ sở tạo nên nghệ thuật quân sự Việt Nam từ lúc có Đảng lãnh đạo?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Một trong những cơ sở tạo nên nghệ thuật quân sự Việt Nam từ lúc có Đảng lãnh đạo? phải ko? Nếu đúng tương tự …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Một trong những cơ sở tạo nên nghệ thuật quân sự Việt Nam từ lúc có Đảng lãnh đạo? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Một trong những cơ sở tạo nên nghệ thuật quân sự Việt Nam từ lúc có Đảng lãnh đạo?

A. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

B. Từ nghệ thuật quân sự của các nước

C. Theo ý kiến của chủ nghĩa Mác – Lê-nin về đấu tranh giai cấp

D. Theo ý kiến của chủ nghĩa Mác – Lê-nin về cuộc đấu tranh của dân tộc

Đáp án A đúng.

Một trong những cơ sở tạo nên nghệ thuật quân sự Việt Nam từ lúc có Đảng lãnh đạo là tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, một bộ phận của nghệ thuật quân sự là một chỉnh thể thống nhất, có quan hệ biện chứng chặt chẽ, xúc tiến sự tăng trưởng, trong đó chiến lược quân sự giữ vai trò chủ đạo.

Giảng giải rằng câu trả lời đúng là A vì:

Cơ sở tạo nên nghệ thuật quân sự Việt Nam: Truyền thống đánh giặc của ông cha ta, chủ nghĩa Mác – Lê-nin về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Nội dung của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ lúc có Đảng lãnh đạo:

Nghệ thuật quân sự Việt Nam gồm 3 bộ phận: 3 bộ phận của nghệ thuật quân sự là một thể thống nhất có quan hệ biện chứng chặt chẽ, xúc tiến lẫn nhau tăng trưởng, trong đó chiến lược quân sự giữ vai trò chủ đạo. .

Chiến lược quân sự:

+ Chiến lược quân sự là tổng thể các phương châm, chính sách và chiến thuật được hoạch định để ngăn chặn và sẵn sàng cho một trận đấu tranh giành thắng lợi; thành phần quan trọng nhất có tác dụng chính trong nghệ thuật quân sự.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chiến lược quân sự của Việt Nam đã trình bày những nội dung chủ yếu sau:

Xác định đúng quân địch, đúng mục tiêu tác chiến, đây là vấn đề quan trọng của chiến tranh cách mệnh, phải xác định xác thực nhiệm vụ của chiến lược quân sự để có giải pháp và phương thức ứng phó hiệu quả nhất.

Thẩm định đúng về quân địch: Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích, giám định đúng mặt mạnh, mặt yếu của địch, từ đó đề ra chiến lược, sách lược đúng mực để lãnh đạo quân và dân ta đánh thắng quân địch. quân địch xâm lược.

Phương châm chiến tranh: Đảng ta lãnh đạo thực hiện chiến tranh nhân dân, thực hiện cuộc kháng chiến toàn dân, đánh địch toàn diện trên tất cả các mặt trận: quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. … Trong đó mặt trận quân sự có vai trò quyết định nhất.

– Chiến thuật:

+ Chiến thuật tạo nên và tăng trưởng gắn liền với lịch sử xây dựng, tranh đấu và trưởng thành của quân đội ta, sự tăng trưởng đó là kết quả của lãnh đạo chiến lược, các chiến dịch, nghệ thuật tổ chức và thực hành các trận đánh. tranh đấu của quân đội ta trước một quân địch và địa hình cụ thể.

+ Nội dung của chiến thuật trình bày ở việc vận dụng các hình thức tác chiến vào các trận đánh; quy mô lực lượng tham gia trận đánh, cách đánh.

– Cách đánh:

+ Là nội dung quan trọng nhất của lý luận chiến thuật. Mỗi binh chủng, mỗi hình thức chiến thuật đều có cách đánh cụ thể, thích hợp với nhân vật, địa hình.

+ Cách đánh của ta trình bày tính tích cực, chủ động tiến công, bám eo địch, chia địch để đánh, trói địch và xoá sổ, liên kết chặt chẽ giữa tiến công và phòng vệ của ba thứ quân để hoàn thành trận đấu đấu. nhiệm vụ do cấp trên giao.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Các loại tài nguyên của Liên Bang Nga có trữ lượng lớn đứng đầu toàn cầu là?

Một trong những cơ sở tạo nên nghệ thuật quân sự Việt Nam từ lúc có Đảng lãnh đạo?

Một trong những cơ sở tạo nên nghệ thuật quân sự Việt Nam từ lúc có Đảng lãnh đạo? -

Câu hỏi:

Một trong những cơ sở tạo nên nghệ thuật quân sự Việt Nam từ lúc có Đảng lãnh đạo?

A. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

B. Từ nghệ thuật quân sự của các nước

C. Theo ý kiến của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về đấu tranh giai cấp

D. Theo ý kiến của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về cuộc đấu tranh của dân tộc

Đáp án A đúng.

Một trong những cơ sở tạo nên nghệ thuật quân sự Việt Nam từ lúc có Đảng lãnh đạo là tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, một bộ phận của nghệ thuật quân sự là một chỉnh thể thống nhất, có quan hệ biện chứng chặt chẽ, xúc tiến sự tăng trưởng, trong đó chiến lược quân sự giữ vai trò chủ đạo.

Giảng giải rằng câu trả lời đúng là A vì:

Cơ sở tạo nên nghệ thuật quân sự Việt Nam: Truyền thống đánh giặc của ông cha ta, chủ nghĩa Mác - Lê-nin về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Nội dung của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ lúc có Đảng lãnh đạo:

Nghệ thuật quân sự Việt Nam gồm 3 bộ phận: 3 bộ phận của nghệ thuật quân sự là một thể thống nhất có quan hệ biện chứng chặt chẽ, xúc tiến lẫn nhau tăng trưởng, trong đó chiến lược quân sự giữ vai trò chủ đạo. .

Chiến lược quân sự:

+ Chiến lược quân sự là tổng thể các phương châm, chính sách và chiến thuật được hoạch định để ngăn chặn và sẵn sàng cho một trận đấu tranh giành thắng lợi; thành phần quan trọng nhất có tác dụng chính trong nghệ thuật quân sự.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chiến lược quân sự của Việt Nam đã trình bày những nội dung chủ yếu sau:

Xác định đúng quân địch, đúng mục tiêu tác chiến, đây là vấn đề quan trọng của chiến tranh cách mệnh, phải xác định xác thực nhiệm vụ của chiến lược quân sự để có giải pháp và phương thức ứng phó hiệu quả nhất.

Thẩm định đúng về quân địch: Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích, giám định đúng mặt mạnh, mặt yếu của địch, từ đó đề ra chiến lược, sách lược đúng mực để lãnh đạo quân và dân ta đánh thắng quân địch. quân địch xâm lược.

Phương châm chiến tranh: Đảng ta lãnh đạo thực hiện chiến tranh nhân dân, thực hiện cuộc kháng chiến toàn dân, đánh địch toàn diện trên tất cả các mặt trận: quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. … Trong đó mặt trận quân sự có vai trò quyết định nhất.

- Chiến thuật:

+ Chiến thuật tạo nên và tăng trưởng gắn liền với lịch sử xây dựng, tranh đấu và trưởng thành của quân đội ta, sự tăng trưởng đó là kết quả của lãnh đạo chiến lược, các chiến dịch, nghệ thuật tổ chức và thực hành các trận đánh. tranh đấu của quân đội ta trước một quân địch và địa hình cụ thể.

+ Nội dung của chiến thuật trình bày ở việc vận dụng các hình thức tác chiến vào các trận đánh; quy mô lực lượng tham gia trận đánh, cách đánh.

- Cách đánh:

+ Là nội dung quan trọng nhất của lý luận chiến thuật. Mỗi binh chủng, mỗi hình thức chiến thuật đều có cách đánh cụ thể, thích hợp với nhân vật, địa hình.

+ Cách đánh của ta trình bày tính tích cực, chủ động tiến công, bám eo địch, chia địch để đánh, trói địch và xoá sổ, liên kết chặt chẽ giữa tiến công và phòng vệ của ba thứ quân để hoàn thành trận đấu đấu. nhiệm vụ do cấp trên giao.

[rule_{ruleNumber}]

#Một #trong #những #cơ #sở #hình #thành #nghệ #thuật #quân #sự #Việt #Nam #từ #lúc #có #Đảng #lãnh #đạo

[rule_3_plain]

#Một #trong #những #cơ #sở #hình #thành #nghệ #thuật #quân #sự #Việt #Nam #từ #lúc #có #Đảng #lãnh #đạo

[rule_1_plain]

#Một #trong #những #cơ #sở #hình #thành #nghệ #thuật #quân #sự #Việt #Nam #từ #lúc #có #Đảng #lãnh #đạo

[rule_2_plain]

#Một #trong #những #cơ #sở #hình #thành #nghệ #thuật #quân #sự #Việt #Nam #từ #lúc #có #Đảng #lãnh #đạo

[rule_2_plain]

#Một #trong #những #cơ #sở #hình #thành #nghệ #thuật #quân #sự #Việt #Nam #từ #lúc #có #Đảng #lãnh #đạo

[rule_3_plain]

#Một #trong #những #cơ #sở #hình #thành #nghệ #thuật #quân #sự #Việt #Nam #từ #lúc #có #Đảng #lãnh #đạo

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Một #trong #những #cơ #sở #hình #thành #nghệ #thuật #quân #sự #Việt #Nam #từ #lúc #có #Đảng #lãnh #đạo