Mẫu xác nhận thông tin về trú ngụ CT07

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu xác nhận thông tin về trú ngụ CT07 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu xác nhận thông tin về trú ngụ CT07 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Luật Trú ngụ 2020 mới có hiệu lực, kéo theo một loạt các thủ tục trú ngụ cũng như các mẫu tờ khai của thủ tục thay đổi. Xác nhận thông tin trú ngụ là một thủ tục hành chính thường được thực hiện lúc làm các công việc như xin việc, làm hồ sơ dự thi,… Và trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung ứng thông tin về nó. mẫu xác nhận thông tin về cư xá CT07.

Xác nhận thông tin trú ngụ để làm gì?

Giấy xác nhận trú ngụ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để ghi thông tin về nơi trú ngụ của một người trên khu vực, để sử dụng trong các thủ tục hành chính, tố tụng và giao dịch dân sự. . Cả tư nhân và hộ gia đình xin trú ngụ đều có quyền yêu cầu tài liệu này.

Giấy xác nhận thông tin trú ngụ được sử dụng trong nhiều trường hợp, phổ thông nhất là lúc người dân có giấy tờ trú ngụ nhưng bị mất, hư hỏng … hoặc vì lý do nào đó ko thể cung ứng, xuất trình. tài liệu gốc / bản sao có chứng thực tài liệu gốc.

Cơ quan có thẩm quyền rà soát hồ sơ lưu trữ và trích lục thông tin theo hồ sơ xác nhận cho người dân theo thông tin đã đăng ký để sử dụng thay cho các loại giấy tờ nêu trên.

Lúc nào sử dụng giấy xác nhận thông tin trú ngụ?

Mẫu xác nhận thông tin trú ngụ CT07 Thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

– Người có giấy tờ tùy thân bị mất, bị hỏng… nhưng ko cung ứng được hoặc ko xuất trình được bản chính / chứng từ thực giấy tờ gốc. Lúc đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng thực cho người dân theo thông tin đã đăng ký để sử dụng thay cho các loại giấy tờ trên.

– Người dân chưa làm thủ tục đăng ký cấp giấy tờ trú ngụ theo quy định hoặc đã làm nhưng chưa được cấp. Lúc đó, trên cơ sở xác minh thực tiễn, rà soát hồ sơ, người dân sẽ được cấp giấy xác nhận trú ngụ để sử dụng vào công việc.

Thủ tục xin xác nhận thông tin trú ngụ

Công dân xin xác nhận thông tin trú ngụ theo trình tự sau:

Bước 1: Sẵn sàng hồ sơ

Hồ sơ cần sẵn sàng là tờ khai thay đổi thông tin nơi trú ngụ và thẻ căn cước công dân.

Bước 2: Nộp

Nộp hồ sơ tại Công an cấp xã để làm thủ tục xác nhận trú ngụ hoặc gửi qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý trú ngụ.

Bước 3: Tiếp thu và xử lý tài liệu

Lúc tiếp thu hồ sơ xác nhận thông tin trú ngụ, cơ quan đăng ký trú ngụ rà soát nội dung hồ sơ:

– Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp thức, hồ sơ sẽ được chấp nhận; và cấp Giấy biên nhận; và hứa hẹn trả kết quả cho người đăng ký.

– Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện; và cấp phiếu hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ cho người đăng ký.

– Trường hợp hồ sơ ko phục vụ đủ điều kiện sẽ bị loại; cấp Phiếu từ chối tiếp thu và xử lý hồ sơ cho người đăng ký.

Bước 4: Nhận kết quả

Căn cứ vào ngày hứa hẹn trên Phiếu tiếp thu hồ sơ; và hứa hẹn trả kết quả để nhận thông báo kết quả khắc phục thủ tục đăng ký trú ngụ (nếu có).

Thời hạn khắc phục: Ko quá 01 ngày làm việc. Trường hợp có thông tin cần xác minh, làm rõ thì thời hạn là 03 ngày làm việc.

Thời khắc xác nhận thông tin trú ngụ

Điều 17 Thông tư 55/2021 / TT-BCA quy định về thời hạn của Giấy xác nhận thông tin trú ngụ như sau:

– Công dân yêu cầu xác nhận thông tin trú ngụ có thể trực tiếp tới cơ quan đăng ký trú ngụ trong nước ko phân biệt nơi trú ngụ của công dân để yêu cầu cấp xác nhận thông tin trú ngụ hoặc gửi yêu cầu tới cơ quan đăng ký thường trú. Yêu cầu xác nhận thông tin trú ngụ qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý trú ngụ.

– Nội dung xác nhận thông tin trú ngụ bao gồm thời kì, vị trí và hình thức đăng ký trú ngụ. Giấy xác nhận thông tin trú ngụ có thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Trú ngụ và 30 ngày, kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận về nơi trú ngụ. Trường hợp thông tin về nơi trú ngụ của công dân được thay đổi, điều chỉnh, cập nhật vào cơ sở dữ liệu về trú ngụ thì việc xác nhận thông tin về nơi trú ngụ ko có trị giá kể từ thời khắc thay đổi.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký trú ngụ có trách nhiệm xác nhận thông tin về trú ngụ dưới hình thức văn bản (có chữ ký của thủ trưởng cơ quan đăng ký trú ngụ) hoặc văn bản. bằng phương thức điện tử (có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan đăng ký trú ngụ) theo yêu cầu của công dân.

– Trường hợp nội dung đề xuất xác nhận của tư nhân, hộ gia đình chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu trú ngụ thì cơ quan đăng ký trú ngụ hướng dẫn công dân làm thủ tục điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu trú ngụ. cơ sở dữ liệu về trú ngụ theo quy định tại Điều 26 của Luật Trú ngụ.

Mẫu xác nhận thông tin trú ngụ CT07

………(Trước nhất)

……… (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Mẫu CT07 ban hành theo Thông tư số 2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021
Số: / XN ………., tháng ngày năm………

XÁC NHẬN THÔNG TIN VỀ CĂN CỨ

I. Theo đề xuất của Ông / Bà:

1. Họ, chữ đệm và tên: …………………………………………………….

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………… / …….…. / ………….… 3. Giới tính: ………….

4. số nhận dạng tư nhân / thẻ ID:
  1. Dân tộc: …………………… 6. Tôn giáo: …………………… .7. Quốc tịch:…………………

8. Quê quán: ………………………………………………………………………………………………

II. Cảnh sát viên (2) …………………… .. xác nhận thông tin về nơi ở của Ông / Bà có tên tại mục I, như sau:

1. Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

2. Nơi tạm trú: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

3. Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

4. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ: ……………………………………………………

5. Quan hệ với chủ hộ: …………………………………………………….

6. Số báo danh chủ hộ:

7. Thông tin về các thành viên khác trong hộ gia đình:

TT Họ, chữ đệm và tên Ngày sinh Tình dục Số nhận dạng tư nhân / ID Mối quan hệ với chủ hộ

8. nội dung xác nhận khác (3) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Giấy xác nhận thông tin trú ngụ này có trị giá tới hết ngày …… tháng ……………….( 4)

TRƯỞNG ĐẠI LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Chữ ký số của thủ trưởng cơ quan)

Cách viết đơn xác nhận thông tin trú ngụ CT07

(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký trú ngụ;

(2) Văn phòng đăng ký trú ngụ;

(3) Các xác nhận khác (ví dụ xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú, đăng ký lưu trú …);

(4) Có thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Trú ngụ và có trị giá trong 30 ngày, kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận trú ngụ. Trường hợp thông tin về trú ngụ của công dân bị thay đổi, điều chỉnh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về trú ngụ thì Giấy xác nhận này hết hiệu lực kể từ thời khắc thay đổi.

Đây là nội dung của bài viết mẫu xác nhận thông tin về cư xá CT07Xin cảm ơn quý người dùng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.


Thông tin thêm

Mẫu xác nhận thông tin về trú ngụ CT07

Mẫu xác nhận thông tin về trú ngụ CT07 -

Luật Trú ngụ 2020 mới có hiệu lực, kéo theo một loạt các thủ tục trú ngụ cũng như các mẫu tờ khai của thủ tục thay đổi. Xác nhận thông tin trú ngụ là một thủ tục hành chính thường được thực hiện lúc làm các công việc như xin việc, làm hồ sơ dự thi,… Và trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung ứng thông tin về nó. mẫu xác nhận thông tin về cư xá CT07.

Xác nhận thông tin trú ngụ để làm gì?

Giấy xác nhận trú ngụ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để ghi thông tin về nơi trú ngụ của một người trên khu vực, để sử dụng trong các thủ tục hành chính, tố tụng và giao dịch dân sự. . Cả tư nhân và hộ gia đình xin trú ngụ đều có quyền yêu cầu tài liệu này.

Giấy xác nhận thông tin trú ngụ được sử dụng trong nhiều trường hợp, phổ thông nhất là lúc người dân có giấy tờ trú ngụ nhưng bị mất, hư hỏng ... hoặc vì lý do nào đó ko thể cung ứng, xuất trình. tài liệu gốc / bản sao có chứng thực tài liệu gốc.

Cơ quan có thẩm quyền rà soát hồ sơ lưu trữ và trích lục thông tin theo hồ sơ xác nhận cho người dân theo thông tin đã đăng ký để sử dụng thay cho các loại giấy tờ nêu trên.

Lúc nào sử dụng giấy xác nhận thông tin trú ngụ?

Mẫu xác nhận thông tin trú ngụ CT07 Thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Người có giấy tờ tùy thân bị mất, bị hỏng… nhưng ko cung ứng được hoặc ko xuất trình được bản chính / chứng từ thực giấy tờ gốc. Lúc đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng thực cho người dân theo thông tin đã đăng ký để sử dụng thay cho các loại giấy tờ trên.

- Người dân chưa làm thủ tục đăng ký cấp giấy tờ trú ngụ theo quy định hoặc đã làm nhưng chưa được cấp. Lúc đó, trên cơ sở xác minh thực tiễn, rà soát hồ sơ, người dân sẽ được cấp giấy xác nhận trú ngụ để sử dụng vào công việc.

Thủ tục xin xác nhận thông tin trú ngụ

Công dân xin xác nhận thông tin trú ngụ theo trình tự sau:

Bước 1: Sẵn sàng hồ sơ

Hồ sơ cần sẵn sàng là tờ khai thay đổi thông tin nơi trú ngụ và thẻ căn cước công dân.

Bước 2: Nộp

Nộp hồ sơ tại Công an cấp xã để làm thủ tục xác nhận trú ngụ hoặc gửi qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý trú ngụ.

Bước 3: Tiếp thu và xử lý tài liệu

Lúc tiếp thu hồ sơ xác nhận thông tin trú ngụ, cơ quan đăng ký trú ngụ rà soát nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp thức, hồ sơ sẽ được chấp nhận; và cấp Giấy biên nhận; và hứa hẹn trả kết quả cho người đăng ký.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện; và cấp phiếu hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ cho người đăng ký.

- Trường hợp hồ sơ ko phục vụ đủ điều kiện sẽ bị loại; cấp Phiếu từ chối tiếp thu và xử lý hồ sơ cho người đăng ký.

Bước 4: Nhận kết quả

Căn cứ vào ngày hứa hẹn trên Phiếu tiếp thu hồ sơ; và hứa hẹn trả kết quả để nhận thông báo kết quả khắc phục thủ tục đăng ký trú ngụ (nếu có).

Thời hạn khắc phục: Ko quá 01 ngày làm việc. Trường hợp có thông tin cần xác minh, làm rõ thì thời hạn là 03 ngày làm việc.

Thời khắc xác nhận thông tin trú ngụ

Điều 17 Thông tư 55/2021 / TT-BCA quy định về thời hạn của Giấy xác nhận thông tin trú ngụ như sau:

- Công dân yêu cầu xác nhận thông tin trú ngụ có thể trực tiếp tới cơ quan đăng ký trú ngụ trong nước ko phân biệt nơi trú ngụ của công dân để yêu cầu cấp xác nhận thông tin trú ngụ hoặc gửi yêu cầu tới cơ quan đăng ký thường trú. Yêu cầu xác nhận thông tin trú ngụ qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý trú ngụ.

- Nội dung xác nhận thông tin trú ngụ bao gồm thời kì, vị trí và hình thức đăng ký trú ngụ. Giấy xác nhận thông tin trú ngụ có thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Trú ngụ và 30 ngày, kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận về nơi trú ngụ. Trường hợp thông tin về nơi trú ngụ của công dân được thay đổi, điều chỉnh, cập nhật vào cơ sở dữ liệu về trú ngụ thì việc xác nhận thông tin về nơi trú ngụ ko có trị giá kể từ thời khắc thay đổi.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký trú ngụ có trách nhiệm xác nhận thông tin về trú ngụ dưới hình thức văn bản (có chữ ký của thủ trưởng cơ quan đăng ký trú ngụ) hoặc văn bản. bằng phương thức điện tử (có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan đăng ký trú ngụ) theo yêu cầu của công dân.

- Trường hợp nội dung đề xuất xác nhận của tư nhân, hộ gia đình chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu trú ngụ thì cơ quan đăng ký trú ngụ hướng dẫn công dân làm thủ tục điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu trú ngụ. cơ sở dữ liệu về trú ngụ theo quy định tại Điều 26 của Luật Trú ngụ.

Mẫu xác nhận thông tin trú ngụ CT07

………(Trước nhất)

……… (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Mẫu CT07 ban hành theo Thông tư số 2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021
Số: / XN ………., tháng ngày năm………

XÁC NHẬN THÔNG TIN VỀ CĂN CỨ

I. Theo đề xuất của Ông / Bà:

1. Họ, chữ đệm và tên: …………………………………………………….

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………… / …….…. / ………….… 3. Giới tính: ………….

4. số nhận dạng tư nhân / thẻ ID:
  1. Dân tộc: …………………… 6. Tôn giáo: …………………… .7. Quốc tịch:…………………

8. Quê quán: ………………………………………………………………………………………………

II. Cảnh sát viên (2) …………………… .. xác nhận thông tin về nơi ở của Ông / Bà có tên tại mục I, như sau:

1. Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

2. Nơi tạm trú: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

3. Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

4. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ: ……………………………………………………

5. Quan hệ với chủ hộ: …………………………………………………….

6. Số báo danh chủ hộ:

7. Thông tin về các thành viên khác trong hộ gia đình:

TT Họ, chữ đệm và tên Ngày sinh Tình dục Số nhận dạng tư nhân / ID Mối quan hệ với chủ hộ

8. nội dung xác nhận khác (3) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Giấy xác nhận thông tin trú ngụ này có trị giá tới hết ngày …… tháng ……………….( 4)

TRƯỞNG ĐẠI LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Chữ ký số của thủ trưởng cơ quan)

Cách viết đơn xác nhận thông tin trú ngụ CT07

(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký trú ngụ;

(2) Văn phòng đăng ký trú ngụ;

(3) Các xác nhận khác (ví dụ xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú, đăng ký lưu trú ...);

(4) Có thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Trú ngụ và có trị giá trong 30 ngày, kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận trú ngụ. Trường hợp thông tin về trú ngụ của công dân bị thay đổi, điều chỉnh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về trú ngụ thì Giấy xác nhận này hết hiệu lực kể từ thời khắc thay đổi.

Đây là nội dung của bài viết mẫu xác nhận thông tin về cư xá CT07Xin cảm ơn quý người dùng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #xác #nhận #thông #tin #về #cư #trú #CT07

[rule_3_plain]

#Mẫu #xác #nhận #thông #tin #về #cư #trú #CT07

[rule_1_plain]

#Mẫu #xác #nhận #thông #tin #về #cư #trú #CT07

[rule_2_plain]

#Mẫu #xác #nhận #thông #tin #về #cư #trú #CT07

[rule_2_plain]

#Mẫu #xác #nhận #thông #tin #về #cư #trú #CT07

[rule_3_plain]

#Mẫu #xác #nhận #thông #tin #về #cư #trú #CT07

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Mẫu #xác #nhận #thông #tin #về #cư #trú #CT07

Xem thêm:   Mẫu thông báo mới nhất - Mẫu thông báo chung