Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng phân phối dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, sắm sửa hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở đảm bảo cạnh tranh, công bình, sáng tỏ và hiệu quả kinh tế. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ mời thầu là gì?

Hồ sơ mời thầu là toàn thể tài liệu được sử dụng để đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu đối với một dự án hoặc gói thầu, làm cơ sở để nhà thầu, chủ đầu tư lập hồ sơ. hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức thẩm định hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. (Khoản 29 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013).

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu lúc có đủ các điều kiện sau đây:

– Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt;

– Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được duyệt bao gồm nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn thẩm định, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng đấu thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật và chất lượng; các điều kiện chung và cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;

– Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được thông báo theo quy định của Luật Đấu thầu;

– Kinh phí thực hiện gói thầu được sắp đặt theo tiến độ thực hiện của gói thầu;

– Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp sắm sửa thường xuyên, sắm sửa tập trung;

– Đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ thực hiện gói thầu.

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư lúc có đủ các điều kiện sau:

– Dự án thuộc danh mục dự án do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương thông báo theo quy định của pháp luật hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất. xuất khẩu;

– Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đã được phê duyệt;

– Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt;

– Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được thông báo theo quy định của Luật Đấu thầu.

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu phi tư vấn

TÊN CHỦ SỞ HỮU

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

Con số: …….…/…..…….

[Địa danh]tháng ngày năm …..

QUYẾT ĐỊNH

V / v Phê duyệt hồ sơ mời thầu

Bưu kiện [tên gói thầu]

Trong dự án [tên dự án]

[ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ]

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 14/2016 / TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định cụ thể lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn;

Căn cứ Quyết định số …… / ……. ngày ..… / ..… /.… .. của [tên người quyết định đầu tư] về việc phê duyệt dự án [tên dự án];

Căn cứ Quyết định số …… / ……. ngày ..… / ..… /.… .. của [tên người có thẩm quyền] phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu [tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu];

Căn cứ Báo cáo thẩm định số …… / ……. ngày ..… / ..… /.… .. của [tên đơn vị thẩm định] về việc thẩm định hồ sơ mời thầu các gói thầu [tên gói thầu];

Cơ sở [các văn bản pháp lý liên quan khác]

Xem lại đề xuất của [tên đơn vị trình] tại Tờ trình số …… / ……. ngày ..… /.… / …. về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu [tên gói thầu],

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu [tên gói thầu] trong dự án [tên dự án] (Tài liệu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ nội dung của hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt tại Điều 1, [tên đơn vị trình] tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. [Tên đơn vị trình]Tổ thẩm định, các tư nhân, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này, triển khai thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người nhận:

– Như Điều 3;

– ………… ..

– Tiết kiệm….

[ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ]

[Ký tế, đóng dấu nếu có]

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu sắm sửa

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

Con số: …….…/…..…….

[Địa danh]tháng ngày năm …..

QUYẾT ĐỊNH

V / v Phê duyệt hồ sơ mời thầu

Bưu kiện [tên gói thầu]

Trong dự án [tên dự án]

[ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ]

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 05/2015 / TT-BKHĐT ngày 16/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định cụ thể lập hồ sơ mời thầu sắm sửa hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số …… / ……. ngày ..… / ..… /.… .. của [tên người quyết định đầu tư] về việc phê duyệt dự án [tên dự án];

Căn cứ Quyết định số …… / ……. ngày ..… / ..… /.… .. của [tên người có thẩm quyền] phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu [tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu];

Căn cứ Báo cáo thẩm định số …… / ……. ngày ..… / ..… /.… .. của [tên đơn vị thẩm định] về việc thẩm định hồ sơ mời thầu các gói thầu [tên gói thầu];

Cơ sở [các văn bản pháp lý liên quan khác]

Xem lại đề xuất của [tên đơn vị trình] tại Tờ trình số …… / ……. ngày ..… /.… / …. về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu [tên gói thầu],

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu [tên gói thầu] trong dự án [tên dự án] (Tài liệu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ nội dung của hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt tại Điều 1, [tên đơn vị trình] tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. [Tên đơn vị trình]Tổ thẩm định, các tư nhân, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này, triển khai thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người nhận:

– Như Điều 3;

– ………… ..

– Tiết kiệm….

[ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ]

[Ký tên, đóng dấu nếu có]

Đây là nội dung của bài viết mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầuXin cảm ơn quý người mua đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.


Thông tin thêm

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu -

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng phân phối dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, sắm sửa hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở đảm bảo cạnh tranh, công bình, sáng tỏ và hiệu quả kinh tế. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ mời thầu là gì?

Hồ sơ mời thầu là toàn thể tài liệu được sử dụng để đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu đối với một dự án hoặc gói thầu, làm cơ sở để nhà thầu, chủ đầu tư lập hồ sơ. hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức thẩm định hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. (Khoản 29 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013).

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu lúc có đủ các điều kiện sau đây:

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt;

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được duyệt bao gồm nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn thẩm định, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng đấu thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật và chất lượng; các điều kiện chung và cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;

- Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được thông báo theo quy định của Luật Đấu thầu;

- Kinh phí thực hiện gói thầu được sắp đặt theo tiến độ thực hiện của gói thầu;

- Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp sắm sửa thường xuyên, sắm sửa tập trung;

- Đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ thực hiện gói thầu.

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư lúc có đủ các điều kiện sau:

- Dự án thuộc danh mục dự án do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương thông báo theo quy định của pháp luật hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất. xuất khẩu;

- Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đã được phê duyệt;

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt;

- Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được thông báo theo quy định của Luật Đấu thầu.

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu phi tư vấn

TÊN CHỦ SỞ HỮU

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

Con số: …….…/…..…….

[Địa danh]tháng ngày năm …..

QUYẾT ĐỊNH

V / v Phê duyệt hồ sơ mời thầu

Bưu kiện [tên gói thầu]

Trong dự án [tên dự án]

[ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ]

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 14/2016 / TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định cụ thể lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn;

Căn cứ Quyết định số …… / ……. ngày ..… / ..… /.… .. của [tên người quyết định đầu tư] về việc phê duyệt dự án [tên dự án];

Căn cứ Quyết định số …… / ……. ngày ..… / ..… /.… .. của [tên người có thẩm quyền] phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu [tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu];

Căn cứ Báo cáo thẩm định số …… / ……. ngày ..… / ..… /.… .. của [tên đơn vị thẩm định] về việc thẩm định hồ sơ mời thầu các gói thầu [tên gói thầu];

Cơ sở [các văn bản pháp lý liên quan khác]

Xem lại đề xuất của [tên đơn vị trình] tại Tờ trình số …… / ……. ngày ..… /.… / .... về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu [tên gói thầu],

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu [tên gói thầu] trong dự án [tên dự án] (Tài liệu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ nội dung của hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt tại Điều 1, [tên đơn vị trình] tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. [Tên đơn vị trình]Tổ thẩm định, các tư nhân, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này, triển khai thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người nhận:

- Như Điều 3;

- ………… ..

- Tiết kiệm….

[ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ]

[Ký tế, đóng dấu nếu có]

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu sắm sửa

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

Con số: …….…/…..…….

[Địa danh]tháng ngày năm …..

QUYẾT ĐỊNH

V / v Phê duyệt hồ sơ mời thầu

Bưu kiện [tên gói thầu]

Trong dự án [tên dự án]

[ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ]

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 05/2015 / TT-BKHĐT ngày 16/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định cụ thể lập hồ sơ mời thầu sắm sửa hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số …… / ……. ngày ..… / ..… /.… .. của [tên người quyết định đầu tư] về việc phê duyệt dự án [tên dự án];

Căn cứ Quyết định số …… / ……. ngày ..… / ..… /.… .. của [tên người có thẩm quyền] phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu [tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu];

Căn cứ Báo cáo thẩm định số …… / ……. ngày ..… / ..… /.… .. của [tên đơn vị thẩm định] về việc thẩm định hồ sơ mời thầu các gói thầu [tên gói thầu];

Cơ sở [các văn bản pháp lý liên quan khác]

Xem lại đề xuất của [tên đơn vị trình] tại Tờ trình số …… / ……. ngày ..… /.… / .... về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu [tên gói thầu],

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu [tên gói thầu] trong dự án [tên dự án] (Tài liệu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ nội dung của hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt tại Điều 1, [tên đơn vị trình] tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. [Tên đơn vị trình]Tổ thẩm định, các tư nhân, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này, triển khai thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người nhận:

- Như Điều 3;

- ………… ..

- Tiết kiệm….

[ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ]

[Ký tên, đóng dấu nếu có]

Đây là nội dung của bài viết mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầuXin cảm ơn quý người mua đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #quyết #định #phê #duyệt #hồ #sơ #mời #thầu

[rule_3_plain]

#Mẫu #quyết #định #phê #duyệt #hồ #sơ #mời #thầu

[rule_1_plain]

#Mẫu #quyết #định #phê #duyệt #hồ #sơ #mời #thầu

[rule_2_plain]

#Mẫu #quyết #định #phê #duyệt #hồ #sơ #mời #thầu

[rule_2_plain]

#Mẫu #quyết #định #phê #duyệt #hồ #sơ #mời #thầu

[rule_3_plain]

#Mẫu #quyết #định #phê #duyệt #hồ #sơ #mời #thầu

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Mẫu #quyết #định #phê #duyệt #hồ #sơ #mời #thầu

Xem thêm:   Bài tập cuối khóa module 4 Ngữ Văn THCS