Mẫu quyết định kết nạp hội viên cựu chiến binh

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu quyết định kết nạp hội viên cựu chiến binh phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu quyết định kết nạp hội viên cựu chiến binh phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có tác dụng đại diện cho ý chí, ước muốn và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và Cựu chiến binh. Lúc nhân vật được xét kết nạp vào Hội Cựu chiến binh có ước muốn tham gia Hội Cựu chiến binh thì làm đơn xin gia nhập Hội Cựu chiến binh. Sau lúc làm thủ tục kết nạp, đoàn viên sẽ thu được quyết định kết nạp. Vì thế mẫu quyết định kết nạp hội viên cựu chiến binh Làm thế nào sẽ?

Cựu chiến binh bao gồm những nhân vật nào?

Theo quy định của pháp luật, cựu chiến binh bao gồm các nhân vật sau:

– Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước quy định tại các khoản 1, 2, 3; và 4 Điều 2 Nghị định số 150/2006 / NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ; quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh; Được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016 / NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006 / NĐ-CP.

– Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975; quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2006 / NĐ-CP; và tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016 / NĐ-CP đã được sửa đổi; bổ sung Nghị định số 150/2006 / NĐ-CP của Chính phủ; bao gồm:

+ Những người lính; người lao động viên chức quốc phòng được lợi trợ cấp theo Quyết định số 62/2011 / QĐ-TTg; ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế; chính sách đối với các nhân vật tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, tương trợ nước bạn Lào đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975;

+ Sĩ quan, quân nhân nhiều năm kinh nghiệm, hạ sĩ quan, đấu sĩ, người lao động viên quốc phòng; trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975, chuyên trách công việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; (ko được lợi trợ cấp theo Quyết định số 62/2011 / QĐ-TTg);

+ Cán bộ; quân nhân nhiều năm kinh nghiệm đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kì xây dựng cơ sở; bảo vệ Tổ quốc phục vụ; nghỉ hưu, chuyển ngành tới làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

+ Dân quân tự vệ đã tham gia tranh đấu và trực tiếp phục vụ tranh đấu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 được lợi trợ cấp theo Quyết định số 62/2011 / QĐ-TTg.

Thủ tục kết nạp hội viên cựu chiến binh

Thủ tục kết nạp hội viên cần ngắn gọn, đúng nguyên tắc, thích hợp với tính chất chung của Hiệp hội nhưng phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn và đúng thứ tự.

Người xin gia nhập Hiệp hội phải nghiên cứu và đồng ý với các Điều khoản của Hiệp hội. Báo cáo với tổ chức Hội về lý lịch tư nhân (chứng minh được xét kết nạp) và có đơn xin gia nhập Hội.

Ban Chấp hành tổ chức cơ sở Hội (nơi ko có Ban Chấp hành, họp toàn thể hội viên) thảo luận và quyết định theo đa số. Các tổ chức cơ sở của Hiệp hội có chi hội do chi hội yêu cầu và tổ chức cơ sở của Hiệp hội quyết định. Nơi nào có chi hội thì chi hội đề xuất, chi hội đó xem xét, ban chấp hành chi hội quyết định.

Việc thông báo kết nạp hội viên trong cuộc họp thường kỳ của Chi hội hoặc của tổ chức cơ sở hội, ko phải thông báo kết nạp trong Chi hội.

Theo đó, sau lúc có quyết định kết nạp hội viên phải thông báo kết nạp hội viên tại cuộc họp thường kỳ của Chi bộ.

Mẫu quyết định kết nạp hội viên cựu chiến binh

HỘI CCB …………………….

Số: ……. / QĐ-CCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, Ngày… tháng… năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

về việc kết nạp thành viên

——————

BAN CHẤP HÀNH GIÁ TRỊ

PHÒNG BAN …………………… ..

– Căn cứ Điều 4 Chương III Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa V.

– Căn cứ vào đơn của người xin gia nhập Hiệp hội.

– Căn cứ Nghị quyết của Ban chấp hành Hội CCB họp ngày… tháng… năm 20…

QUYẾT ĐỊNH NHỎ

Điều 1: Đồng chí kết nạp: …………………………………………………….

Tham gia Hội Cựu chiến binh Việt Nam; các đồng chí có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ hội viên và điều lệ Hiệp hội; sinh hoạt tại chi nhánh (nếu có) ………….

Điều 2: Đồng chí ………… và (Chương) Cựu chiến binh …… ..

thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Người nhận:

– Như Điều 2,

– Hội CCB khối / BC

– Lưu CCB cơ sở

T / M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Đây là nội dung của bài viết mẫu quyết định kết nạp hội viên cựu chiến binhCảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các bài viết của chúng tôi


Thông tin thêm

Mẫu quyết định kết nạp hội viên cựu chiến binh

Mẫu quyết định kết nạp hội viên cựu chiến binh -

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có tác dụng đại diện cho ý chí, ước muốn và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và Cựu chiến binh. Lúc nhân vật được xét kết nạp vào Hội Cựu chiến binh có ước muốn tham gia Hội Cựu chiến binh thì làm đơn xin gia nhập Hội Cựu chiến binh. Sau lúc làm thủ tục kết nạp, đoàn viên sẽ thu được quyết định kết nạp. Vì thế mẫu quyết định kết nạp hội viên cựu chiến binh Làm thế nào sẽ?

Cựu chiến binh bao gồm những nhân vật nào?

Theo quy định của pháp luật, cựu chiến binh bao gồm các nhân vật sau:

- Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước quy định tại các khoản 1, 2, 3; và 4 Điều 2 Nghị định số 150/2006 / NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ; quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh; Được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016 / NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006 / NĐ-CP.

- Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975; quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2006 / NĐ-CP; và tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016 / NĐ-CP đã được sửa đổi; bổ sung Nghị định số 150/2006 / NĐ-CP của Chính phủ; bao gồm:

+ Những người lính; người lao động viên chức quốc phòng được lợi trợ cấp theo Quyết định số 62/2011 / QĐ-TTg; ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế; chính sách đối với các nhân vật tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, tương trợ nước bạn Lào đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975;

+ Sĩ quan, quân nhân nhiều năm kinh nghiệm, hạ sĩ quan, đấu sĩ, người lao động viên quốc phòng; trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975, chuyên trách công việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; (ko được lợi trợ cấp theo Quyết định số 62/2011 / QĐ-TTg);

+ Cán bộ; quân nhân nhiều năm kinh nghiệm đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kì xây dựng cơ sở; bảo vệ Tổ quốc phục vụ; nghỉ hưu, chuyển ngành tới làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

+ Dân quân tự vệ đã tham gia tranh đấu và trực tiếp phục vụ tranh đấu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 được lợi trợ cấp theo Quyết định số 62/2011 / QĐ-TTg.

Thủ tục kết nạp hội viên cựu chiến binh

Thủ tục kết nạp hội viên cần ngắn gọn, đúng nguyên tắc, thích hợp với tính chất chung của Hiệp hội nhưng phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn và đúng thứ tự.

Người xin gia nhập Hiệp hội phải nghiên cứu và đồng ý với các Điều khoản của Hiệp hội. Báo cáo với tổ chức Hội về lý lịch tư nhân (chứng minh được xét kết nạp) và có đơn xin gia nhập Hội.

Ban Chấp hành tổ chức cơ sở Hội (nơi ko có Ban Chấp hành, họp toàn thể hội viên) thảo luận và quyết định theo đa số. Các tổ chức cơ sở của Hiệp hội có chi hội do chi hội yêu cầu và tổ chức cơ sở của Hiệp hội quyết định. Nơi nào có chi hội thì chi hội đề xuất, chi hội đó xem xét, ban chấp hành chi hội quyết định.

Việc thông báo kết nạp hội viên trong cuộc họp thường kỳ của Chi hội hoặc của tổ chức cơ sở hội, ko phải thông báo kết nạp trong Chi hội.

Theo đó, sau lúc có quyết định kết nạp hội viên phải thông báo kết nạp hội viên tại cuộc họp thường kỳ của Chi bộ.

Mẫu quyết định kết nạp hội viên cựu chiến binh

HỘI CCB …………………….

Số: ……. / QĐ-CCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, Ngày… tháng… năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

về việc kết nạp thành viên

——————

BAN CHẤP HÀNH GIÁ TRỊ

PHÒNG BAN …………………… ..

- Căn cứ Điều 4 Chương III Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa V.

- Căn cứ vào đơn của người xin gia nhập Hiệp hội.

- Căn cứ Nghị quyết của Ban chấp hành Hội CCB họp ngày… tháng… năm 20…

QUYẾT ĐỊNH NHỎ

Điều 1: Đồng chí kết nạp: …………………………………………………….

Tham gia Hội Cựu chiến binh Việt Nam; các đồng chí có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ hội viên và điều lệ Hiệp hội; sinh hoạt tại chi nhánh (nếu có) ………….

Điều 2: Đồng chí ………… và (Chương) Cựu chiến binh …… ..

thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Người nhận:

- Như Điều 2,

- Hội CCB khối / BC

- Lưu CCB cơ sở

T / M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Đây là nội dung của bài viết mẫu quyết định kết nạp hội viên cựu chiến binhCảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các bài viết của chúng tôi

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #quyết #định #kết #nạp #hội #viên #cựu #chiến #binh

[rule_3_plain]

#Mẫu #quyết #định #kết #nạp #hội #viên #cựu #chiến #binh

[rule_1_plain]

#Mẫu #quyết #định #kết #nạp #hội #viên #cựu #chiến #binh

[rule_2_plain]

#Mẫu #quyết #định #kết #nạp #hội #viên #cựu #chiến #binh

[rule_2_plain]

#Mẫu #quyết #định #kết #nạp #hội #viên #cựu #chiến #binh

[rule_3_plain]

#Mẫu #quyết #định #kết #nạp #hội #viên #cựu #chiến #binh

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Mẫu #quyết #định #kết #nạp #hội #viên #cựu #chiến #binh

Xem thêm:   Bảng tổng hợp cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đăng ký mua vắc xin phòng COVID-19