Mẫu Biên bản họp đại hội đồng cổ đông 2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu Biên bản họp đại hội đồng cổ đông 2022 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu Biên bản họp đại hội đồng cổ đông 2022 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là tài liệu buộc phải phải có tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Tài liệu này được quy định chặt chẽ bởi luật Doanh nghiệp về nội dung buộc phải

Qua bài báo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông Doanh nghiệp cungdaythang.com sẽ phân phối cho bạn những thông tin hữu ích về văn bản này.

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông là gì?

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông là tài liệu ghi lại những nội dung quan trọng của cuộc họp, xác nhận cuộc họp đã diễn ra và khắc phục những nội dung đã ghi trong biên bản và số lượng cổ đông tham gia cuộc họp. , đây là loại giấy tờ ko thể thiếu trong nhiều hồ sơ lúc thực hiện đăng ký kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức lúc nào?

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức trong hai trường hợp. Cuộc họp thường niên và cuộc họp đột xuất.

Hội nghị thường niên diễn ra mỗi năm một lần và được tổ chức trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong một số trường hợp, đại hội đồng cổ đông thường niên có thể được kéo dài nhưng ko quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Cuộc họp thất thường có thể được tổ chức trong các trường hợp sau:

Thứ nhất: Hội đồng quản trị coi đó là lợi ích của doanh nghiệp

Vì Đại hội đồng cổ đông chỉ họp mỗi năm một lần nhưng lại là cơ quan quyết định cao nhất trong doanh nghiệp. Do đó, đối với những vấn đề quan trọng liên quan tới lợi ích của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị xét thấy công dụng và quyền quyết định thuộc về Đại hội đồng cổ đông thì sẽ yêu cầu họp thất thường.

Thứ hai: Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật

Đây là hai bộ phận quan trọng của doanh nghiệp, làm việc theo cơ chế, có những công việc phải theo ý kiến ​​của tập thể và thích hợp với lượng quy định của pháp luật. Nhưng thành phần tổ chức lại do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Vì vậy, lúc chưa đủ số lượng thành viên theo quy định của pháp luật thì phải mở cuộc họp thất thường để khắc phục. Đảm bảo doanh nghiệp hoạt động, tổ chức và hoạt động phổ biến.

Thứ ba: Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông

Đây là một trong những quyền của cổ đông, nhóm cổ đông. Nhưng yêu cầu này được chấp nhận trong một số trường hợp như sau:

+ Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc vượt quá thẩm quyền được giao

+ Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện nay đã quá 6 tháng nhưng mà Hội đồng quản trị mới chưa được thay thế

+ Ngoài ra còn có một số trường hợp khác được quy định trong điều lệ doanh nghiệp

Thứ 4: Theo yêu cầu của Phiếu kiểm soát

Ban kiểm soát xét thấy những vấn đề quan trọng tác động trực tiếp tới lợi ích của doanh nghiệp, liên quan tới các vấn đề về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, … cần sự quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì sẽ đề xuất

Ngoài các trường hợp nêu trên, còn có một số trường hợp khác được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ doanh nghiệp.

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông có cần đóng dấu ko?

Pháp luật hiện hành ko quy định biên bản họp đại hội đồng cổ đông có cần đóng dấu hay ko. Hiện nay, lúc quy định về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông chỉ quy định về chữ ký.

Theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014 thì phải có chữ ký của người chủ trì cuộc họp và thư ký. Ko có quy định cụ thể về việc đóng dấu hay ko.

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông mới nhất

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông có thể được trình diễn như sau

CÔNG TY CỔ PHẦN…

——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——– o0o ———

Số: ………… .- BB / CP ………… ..Vị trí, ngày…. có thể ….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………….

(V / v: ……………………)

Hôm nay, ngày …………………… .., tại trụ sở chính: CÔNG TY Doanh nghiệp CP ……………………….

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: …………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp Cổ phần……………………. tổ chức cuộc họp với sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông.

Thời kì họp từ khi:

Chủ tọa cuộc họp: Ông / Bà: ……………………………………………………… ..

Thư ký cuộc họp: Ông / Bà: ………………………………………………………………………………………………

Thành phần tham gia cuộc họp cụ thể:

Ban Tổ chức Đại hội thông báo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu:

+ Số lượng cổ đông có mặt: ……………………………………………………………………………………………….

+ Số cổ đông vắng mặt: …………………………………………………….

+ Số lượng cổ đông được ủy quyền: …………………………………………………….

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông có đủ các điều kiện để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung cuộc họp: ………………………………………………………………………….

SỰ KIỆN HỌP

I. Chủ tọa cuộc họp, Ông / Bà. …………………………………………………… đọc dự thảo Quyết định …………………… với các nội dung cụ thể sau:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

II. Thảo luận

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

III. Biểu quyết

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng tiếng Việt, ngoài ra có thể được lập bằng tiếng nước ngoài. Các bản sao này đều có hiệu lực pháp lý như nhau.

– Thành phần tham gia cuộc họp cụ thể:

Trong phần này cần liệt kê các cổ đông dự họp cụ thể, Họ và tên, Loại cổ phần nhưng mà cổ đông nắm giữ, số cổ phần đang nắm giữ và bao nhiêu phần trăm vốn điều lệ. tương ứng với số lượng cổ phiếu tham gia có quyền biểu quyết

– Biểu quyết

Cho biết tỉ lệ cổ đông đồng ý với tỉ lệ phiếu biểu quyết, số ko tán thành và các ý kiến ​​khác nếu có.

Cuối cùng là chữ ký của chủ tọa và thư ký trong biên bản.

Từ những phân tích trên, Doanh nghiệp cungdaythang.com mong rằng bạn sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Biên bản họp đại hội đồng cổ đông Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sđt .


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Mẫu Biên bản họp đại hội đồng cổ đông 2022

Mẫu Biên bản họp đại hội đồng cổ đông 2022 -

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là tài liệu buộc phải phải có tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Tài liệu này được quy định chặt chẽ bởi luật Doanh nghiệp về nội dung buộc phải

Qua bài báo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông Doanh nghiệp cungdaythang.com sẽ phân phối cho bạn những thông tin hữu ích về văn bản này.

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông là gì?

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông là tài liệu ghi lại những nội dung quan trọng của cuộc họp, xác nhận cuộc họp đã diễn ra và khắc phục những nội dung đã ghi trong biên bản và số lượng cổ đông tham gia cuộc họp. , đây là loại giấy tờ ko thể thiếu trong nhiều hồ sơ lúc thực hiện đăng ký kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức lúc nào?

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức trong hai trường hợp. Cuộc họp thường niên và cuộc họp đột xuất.

Hội nghị thường niên diễn ra mỗi năm một lần và được tổ chức trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong một số trường hợp, đại hội đồng cổ đông thường niên có thể được kéo dài nhưng ko quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Cuộc họp thất thường có thể được tổ chức trong các trường hợp sau:

Thứ nhất: Hội đồng quản trị coi đó là lợi ích của doanh nghiệp

Vì Đại hội đồng cổ đông chỉ họp mỗi năm một lần nhưng lại là cơ quan quyết định cao nhất trong doanh nghiệp. Do đó, đối với những vấn đề quan trọng liên quan tới lợi ích của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị xét thấy công dụng và quyền quyết định thuộc về Đại hội đồng cổ đông thì sẽ yêu cầu họp thất thường.

Thứ hai: Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật

Đây là hai bộ phận quan trọng của doanh nghiệp, làm việc theo cơ chế, có những công việc phải theo ý kiến ​​của tập thể và thích hợp với lượng quy định của pháp luật. Nhưng thành phần tổ chức lại do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Vì vậy, lúc chưa đủ số lượng thành viên theo quy định của pháp luật thì phải mở cuộc họp thất thường để khắc phục. Đảm bảo doanh nghiệp hoạt động, tổ chức và hoạt động phổ biến.

Thứ ba: Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông

Đây là một trong những quyền của cổ đông, nhóm cổ đông. Nhưng yêu cầu này được chấp nhận trong một số trường hợp như sau:

+ Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc vượt quá thẩm quyền được giao

+ Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện nay đã quá 6 tháng nhưng mà Hội đồng quản trị mới chưa được thay thế

+ Ngoài ra còn có một số trường hợp khác được quy định trong điều lệ doanh nghiệp

Thứ 4: Theo yêu cầu của Phiếu kiểm soát

Ban kiểm soát xét thấy những vấn đề quan trọng tác động trực tiếp tới lợi ích của doanh nghiệp, liên quan tới các vấn đề về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, ... cần sự quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì sẽ đề xuất

Ngoài các trường hợp nêu trên, còn có một số trường hợp khác được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ doanh nghiệp.

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông có cần đóng dấu ko?

Pháp luật hiện hành ko quy định biên bản họp đại hội đồng cổ đông có cần đóng dấu hay ko. Hiện nay, lúc quy định về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông chỉ quy định về chữ ký.

Theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014 thì phải có chữ ký của người chủ trì cuộc họp và thư ký. Ko có quy định cụ thể về việc đóng dấu hay ko.

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông mới nhất

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông có thể được trình diễn như sau

CÔNG TY CỔ PHẦN…

——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——– o0o ———

Số: ………… .- BB / CP ………… ..Vị trí, ngày…. có thể ….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………….

(V / v: ……………………)

Hôm nay, ngày …………………… .., tại trụ sở chính: CÔNG TY Doanh nghiệp CP ……………………….

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: …………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp Cổ phần……………………. tổ chức cuộc họp với sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông.

Thời kì họp từ khi:

Chủ tọa cuộc họp: Ông / Bà: ……………………………………………………… ..

Thư ký cuộc họp: Ông / Bà: ………………………………………………………………………………………………

Thành phần tham gia cuộc họp cụ thể:

Ban Tổ chức Đại hội thông báo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu:

+ Số lượng cổ đông có mặt: ……………………………………………………………………………………………….

+ Số cổ đông vắng mặt: …………………………………………………….

+ Số lượng cổ đông được ủy quyền: …………………………………………………….

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông có đủ các điều kiện để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung cuộc họp: ………………………………………………………………………….

SỰ KIỆN HỌP

I. Chủ tọa cuộc họp, Ông / Bà. …………………………………………………… đọc dự thảo Quyết định …………………… với các nội dung cụ thể sau:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

II. Thảo luận

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

III. Biểu quyết

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng tiếng Việt, ngoài ra có thể được lập bằng tiếng nước ngoài. Các bản sao này đều có hiệu lực pháp lý như nhau.

- Thành phần tham gia cuộc họp cụ thể:

Trong phần này cần liệt kê các cổ đông dự họp cụ thể, Họ và tên, Loại cổ phần nhưng mà cổ đông nắm giữ, số cổ phần đang nắm giữ và bao nhiêu phần trăm vốn điều lệ. tương ứng với số lượng cổ phiếu tham gia có quyền biểu quyết

- Biểu quyết

Cho biết tỉ lệ cổ đông đồng ý với tỉ lệ phiếu biểu quyết, số ko tán thành và các ý kiến ​​khác nếu có.

Cuối cùng là chữ ký của chủ tọa và thư ký trong biên bản.

Từ những phân tích trên, Doanh nghiệp cungdaythang.com mong rằng bạn sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Biên bản họp đại hội đồng cổ đông Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sđt .

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #Biên #bản #họp #đại #hội #đồng #cổ #đông

[rule_3_plain]

#Mẫu #Biên #bản #họp #đại #hội #đồng #cổ #đông

[rule_1_plain]

#Mẫu #Biên #bản #họp #đại #hội #đồng #cổ #đông

[rule_2_plain]

#Mẫu #Biên #bản #họp #đại #hội #đồng #cổ #đông

[rule_2_plain]

#Mẫu #Biên #bản #họp #đại #hội #đồng #cổ #đông

[rule_3_plain]

#Mẫu #Biên #bản #họp #đại #hội #đồng #cổ #đông

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Mẫu #Biên #bản #họp #đại #hội #đồng #cổ #đông

Xem thêm:   Mẫu báo cáo kết quả công tác