Lý luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lý luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên truyền bá vào Việt Nam? phải ko? Nếu …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lý luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên truyền bá vào Việt Nam? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Thuyết nào sau đây đã được các cán bộ của Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

A. Thuyết lí giải phóng dân tộc

B. Lý luận về cách mệnh của giai cấp vô sản

C. Thuyết lí Mác – Lênin

D. Thuyết lí về đấu tranh giai cấp

Đáp án A đúng.

Thuyết đã được các cán bộ của Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên truyền bá vào Việt Nam là Thuyết Giải phóng dân tộc. Sau lúc tới Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện huấn luyện cán bộ. người sinh viên đó sau lúc học xong đã bí mật về nước truyền bá lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức nhân dân.

Giảng giải rằng câu trả lời đúng là A vì:

– Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra tuyến đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, đó là tuyến đường cách mệnh vô sản.

– Những năm sau đó, Nguyễn Ái Quốc: Viết báo, mở lớp huấn luyện, huấn luyện cán bộ, thành lập Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên để truyền bá lý luận giải phóng dân tộc vào trong nước.

– Thông qua các hoạt động này đã tạo cơ sở vững chắc, trang bị lý luận cho việc tạo nên phong trào dân tộc theo đường lối của giai cấp vô sản (nhất là phong trào người lao động), đồng thời sẵn sàng về tư tưởng chính trị. cho việc thành lập Đảng sau này.

Lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 20 của thế kỷ XX là vũ khí tư tưởng của phong trào dân tộc theo giai cấp vô sản.

Lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc được truyền bá vào Việt Nam từ những năm 1921-1929 có sự phân biệt gắn độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với đường lối cứu nước của các học giả đầu thế kỷ. XX.

Những thông minh lý luận của Hồ Chí Minh về cách mệnh giải phóng dân tộc phản ánh khát vọng sống trong độc lập, tự do và công bình, đồng đẳng ko chỉ của dân tộc Việt Nam nhưng mà còn là ý chí, ước vọng của dân tộc Việt Nam. tất cả các dân tộc bị áp bức, bóc lột trên toàn cầu.

Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Khách Mệnh đã trang bị cho cán bộ Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên những lý luận cách mệnh giải phóng dân tộc để tuyên truyền cho giai cấp người lao động và các từng lớp nhân dân.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Những công trình kiến trúc của Ấn Độ chịu tác động lớn nhất của tôn giáo nào?

Lý luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

Lý luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên truyền bá vào Việt Nam? -

Câu hỏi:

Thuyết nào sau đây đã được các cán bộ của Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

A. Thuyết lí giải phóng dân tộc

B. Lý luận về cách mệnh của giai cấp vô sản

C. Thuyết lí Mác - Lênin

D. Thuyết lí về đấu tranh giai cấp

Đáp án A đúng.

Thuyết đã được các cán bộ của Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên truyền bá vào Việt Nam là Thuyết Giải phóng dân tộc. Sau lúc tới Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện huấn luyện cán bộ. người sinh viên đó sau lúc học xong đã bí mật về nước truyền bá lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức nhân dân.

Giảng giải rằng câu trả lời đúng là A vì:

- Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra tuyến đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, đó là tuyến đường cách mệnh vô sản.

- Những năm sau đó, Nguyễn Ái Quốc: Viết báo, mở lớp huấn luyện, huấn luyện cán bộ, thành lập Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên để truyền bá lý luận giải phóng dân tộc vào trong nước.

- Thông qua các hoạt động này đã tạo cơ sở vững chắc, trang bị lý luận cho việc tạo nên phong trào dân tộc theo đường lối của giai cấp vô sản (nhất là phong trào người lao động), đồng thời sẵn sàng về tư tưởng chính trị. cho việc thành lập Đảng sau này.

Lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 20 của thế kỷ XX là vũ khí tư tưởng của phong trào dân tộc theo giai cấp vô sản.

Lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc được truyền bá vào Việt Nam từ những năm 1921-1929 có sự phân biệt gắn độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với đường lối cứu nước của các học giả đầu thế kỷ. XX.

Những thông minh lý luận của Hồ Chí Minh về cách mệnh giải phóng dân tộc phản ánh khát vọng sống trong độc lập, tự do và công bình, đồng đẳng ko chỉ của dân tộc Việt Nam nhưng mà còn là ý chí, ước vọng của dân tộc Việt Nam. tất cả các dân tộc bị áp bức, bóc lột trên toàn cầu.

Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Khách Mệnh đã trang bị cho cán bộ Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên những lý luận cách mệnh giải phóng dân tộc để tuyên truyền cho giai cấp người lao động và các từng lớp nhân dân.

[rule_{ruleNumber}]

#Lý #luận #nào #sau #đây #đã #được #cán #bộ #của #Hội #Việt #Nam #Cách #mạng #Thanh #niên #truyền #bá #vào #Việt #Nam

[rule_3_plain]

#Lý #luận #nào #sau #đây #đã #được #cán #bộ #của #Hội #Việt #Nam #Cách #mạng #Thanh #niên #truyền #bá #vào #Việt #Nam

[rule_1_plain]

#Lý #luận #nào #sau #đây #đã #được #cán #bộ #của #Hội #Việt #Nam #Cách #mạng #Thanh #niên #truyền #bá #vào #Việt #Nam

[rule_2_plain]

#Lý #luận #nào #sau #đây #đã #được #cán #bộ #của #Hội #Việt #Nam #Cách #mạng #Thanh #niên #truyền #bá #vào #Việt #Nam

[rule_2_plain]

#Lý #luận #nào #sau #đây #đã #được #cán #bộ #của #Hội #Việt #Nam #Cách #mạng #Thanh #niên #truyền #bá #vào #Việt #Nam

[rule_3_plain]

#Lý #luận #nào #sau #đây #đã #được #cán #bộ #của #Hội #Việt #Nam #Cách #mạng #Thanh #niên #truyền #bá #vào #Việt #Nam

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Lý #luận #nào #sau #đây #đã #được #cán #bộ #của #Hội #Việt #Nam #Cách #mạng #Thanh #niên #truyền #bá #vào #Việt #Nam