Kinh Sám Hối Pdf, Kinh Nhật Tụng

Đang xem: Kinh sám hối pdf Kinh Sám Hối pdf Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng …

1654040784?v=1

Đang xem: Kinh sám hối pdf

Kinh Sám Hối pdf

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta-bà giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ pháp chư tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ-tát. (1 lạy)

Xem thêm: Thần Chú Đại Bi Tiếng Phạn Pdf, Chú Đại Bi Tiếng Phạn

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiềng

Pháp thân toàn thể hiện tiền

Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. 

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị đa, bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần)

*

KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu.

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu.

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. (3 lần)

*

SÁM HỐI SÁU CĂN

Chí tâm sám hối.

Chúng con từ vô thỉ kiếp đến nay;

Bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo.

Rơi ba đường khổ, bởi sáu căn lầm;

Không sám lỗi trước, khó tránh hối sau.

kinh cầu an sám hối pdf

Xem thêm: Chú Lăng Nghiêm Tiếng Việt Có Chữ

1. NGHIỆP CĂN MẮT LÀ:

Nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh;

Lầm nhận hoa giả, quên ngắm trăng thật.

Yêu ghét nổi dậy, đẹp xấu tranh giành.

Chợt mắt dối sanh, mờ đường chánh kiến.

Trắng qua xanh lại, tía phải vàng sai.

Nhìn lệch các thứ, nào khác kẻ mù

Gặp người sắc đẹp, liếc trộm nhìn ngang;

Loà mắt chưa sanh, bản lai diện mục.

Thấy ai giàu có, giương mắt mãi nhìn.

Gặp kẻ bần cùng, lờ đi chẳng đoái.

Người dưng chết chóc, nước mắt ráo khô;

Thân quyến qua đời, đầm đìa lệ máu.

Hoặc đến Tam Bảo, hoặc vào chùa chiền;

Gần tượng thấy kinh, mắt không thèm ngó.

Phòng Tăng điện Phật, gặp gỡ gái trai;

Mắt liếc mày đưa, đam mê sắc dục.

Không ngại Hộ Pháp, chẳng sợ Long Thần;

Trố mắt ham vui, đầu chưa từng cúi.

Những tội như thế, vô lượng vô biên;

Đều từ mắt sanh, phải sa địa ngục.

Xem thêm:   Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Chùa Giác Ngộ, Chùa Giác Ngộ

Trải hằng sa kiếp, mới được làm người;

Dù được làm người, lại bị mù chột.

kinh sám hối pdf

2. NGHIỆP CĂN TAI LÀ:

Ghét nghe chánh pháp, thích lắng lời tà;

Mê mất gốc chơn, đuổi theo ngoại vọng.

Sáo đàn inh ỏi, bảo khúc Long ngâm;

Văng vẳng mõ chuông, coi như ếch nhái.

Câu ví bài vè, bỗng nhiên để dạ;

Lời kinh câu kệ, không chút lắng tai.

Thoảng nghe khen hảo, khấp khởi mong cầu;

Biết rõ lời lành, đâu từng ưng nhận.

Vài ba bạn rượu, năm bảy khách chơi;

Tán ngắn bàn dài, châu đầu nghe thích.

Hoặc gặp thầy bạn, dạy bảo đinh ninh;

Những điều hiếu trung, che tai bỏ mặc.

Hoặc nghe tiếng xuyến, bỗng nảy lòng dâm;

Nghe nửa câu kinh, liền như tai ngựa.

Những tội như thế, vô lượng vô biên;

Đầy ắp bụi trần, kể sao cho xiết.

Sau khi mạng chung, rơi ba đường ác;

Hết nghiệp thọ sanh, lại làm người điếc.

3. NGHIỆP CĂN MŨI LÀ:

Thường tham mùi lạ, trăm thứ ngạt ngào;

Chẳng thích chân hương, năm phần thanh tịnh.

Lan xông sạ ướp, chỉ thích tìm tòi;

Giới định hương huân, chưa từng để mũi.

Trầm đàn thiêu đốt, đặt trước Phật đài;

Nghểnh cổ hít hơi, trộm hương phẩy khói.

Theo dõi hương trần, Long Thần chẳng nể;

Chỉ thích mùi xằng, trọn không chán mỏi.

Mặt đào má hạnh, lôi kéo chẳng lìa;

Cây giác hoa tâm, xoay đi không đoái

Hoặc ra phố chợ, hoặc vào bếp sau;

Thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt.

Chẳng ngại tanh hôi, không kiêng hành tỏi;

Mê mãi không thôi, như lợn nằm ổ.

Hoặc chảy nước mũi, hoặc hỉ đàm vàng;

Bôi cột quẹt thềm, làm nhơ đất sạch.

Hoặc say nằm ngủ, điện Phật phòng Tăng;

Hai mũi thở hơi, xông kinh nhơ tượng.

Ngửi sen thành trộm, nghe mùi thành dâm;

Không biết không hay, đều do nghiệp mũi.

Những tội như thế, vô lượng vô biên;

Sau khi mạng chung, đoạ ba đường khổ.

Trải nghìn muôn kiếp, mới được làm người;

Dù được làm người, quả báo bệnh mũi.

4. NGHIỆP CĂN LƯỠI LÀ:

Tham đủ mọi mùi, thích xét ngon dở;

Nếm hết các thứ, biết rõ béo gầy.

Sát hại sinh vật, nuôi dưỡng thân mình;

Quay rán cá chim, nấu hầm cầm thú.

Thịt tanh béo miệng, hành tỏi ruột xông;

Ăn rồi đòi nữa, nào thấy no lâu.

Hoặc đến đàn chay, cầu Thần lễ Phật;

Cố cam bụng đói, đợi lúc việc xong.

Sáng sớm ăn chay, cơm ít nước nhiều;

Giống hệt người đau, gắng nuốt thuốc, cháo.

Mắt đầy mỡ thịt, cười nói hân hoan;

Rượu chuốc cơm mời, nóng thay nguội đổi.

Bày tiệc đãi khách, cưới gả cho con;

Giết hại chúng sanh, vì ba tấc lưỡi.

Nói dối bày điều, thêu dệt bịa thêm;

Hai lưỡi bỗng sanh, ác khẩu dấy khởi.

Chửi mắng Tam Bảo, nguyền rủa mẹ cha;

Khinh khi Hiền thánh, lừa dối mọi người.

Chê bai người khác, che giấu lỗi mình;

Bàn luận cổ kim, khen chê này nọ.

Khoe khoang giàu có, lăng nhục người nghèo;

Xua đuổi Tăng-Ni, chửi mắng tôi tớ.

Lời dèm thuốc độc, nói khéo tiếng đàn;

Tô vẽ điều sai, nói không thành có.

Oán hờn nóng lạnh, phỉ nhổ non sông;

Tán dóc Tăng phòng, ba hoa Phật điện.

Những tội như thế, vô lượng vô biên;

Ví như cát bụi, đếm không thể cùng.

Sau khi mạng chung, vào ngục Bạt thiệt;

Cày sắt kéo dài, nước đồng rót mãi.

Quả báo hết rồi, muôn kiếp mới sanh;

Dù được làm người lại bị câm bặt. 

5. NGHIỆP CĂN THÂN LÀ:

Tinh cha huyết mẹ, chung hợp nên hình;

Năm tạng trăm hài, cùng nhau kết hợp.

Chấp cho là thật, quên mất pháp thân;

Sinh dâm, sát, trộm bèn thành ba nghiệp.

a. Nghiệp sát sinh là:

Luôn làm bạo ngược, chẳng khởi nhân từ;

Giết hại bốn loài, đâu biết một thể.

Lầm hại cố giết, tự làm dạy người;

Hoặc tìm thầy bùa, đem về ếm đối.

Hoặc làm thuốc độc, để hại sinh linh;

Chỉ cốt hại người, không hề thương vật.

Hoặc đốt núi rừng, lấp cạn khe suối;

Buông chài bủa lưới, xuýt chó thả chim.

Thấy nghe tuỳ hỷ, niệm dấy tưởng làm;

Cử động vận hành, đều là tội lỗi.

b. Nghiệp trộm cắp là:

Thấy tài bảo người, thầm khởi tâm tà;

Phá khoá cạy then, sờ bao mò túi.

Thấy của thường trụ, lòng dấy khởi tham;

Trộm của nhà chùa, không sợ Thần giận.

Không những vàng ngọc, mới mắc tội to;

Ngọn cỏ cây kim, đều thành nghiệp trộm. 

c. Nghiệp tà dâm là:

Lòng mê nhan sắc, mắt đắm phấn son;

Chẳng đoái liêm trinh, riêng sanh lòng dục.

Hoặc nơi đất Phật, chánh điện phòng Tăng;

Cư sĩ gái trai, đụng chạm đùa giỡn.

Tung hoa ném quả, đạp cẳng kề vai;

Khoét ngạch trèo tường, đều là dâm nghiệp.

Những tội như thế, vô lượng vô biên;

Đến lúc mạng chung, đều vào địa ngục.

Gái nằm giường sắt, trai ôm cột đồng;

Muôn kiếp tái sanh, lại chịu tội báo. 

Xem thêm:   Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, Hùn Phước Xây Chùa Việt Nam Ở Hàn Quốc (C235)

6. NGHIỆP CĂN Ý LÀ:

Nghĩ vơ nghĩ vẩn, không lúc nào dừng;

Mắc mứu tình trần, kẹt tâm chấp tướng.

Như tằm kéo kén, càng buộc càng bền;

Như bướm lao đèn, tự thiêu tự đốt.

Hôn mê chẳng tỉnh, điên đảo dối sanh;

Não loạn tâm thần, đều do ba độc. 

a. Tội keo tham là:

Âm mưu ghen ghét, keo cú vét vơ;

Mười vốn ngàn lời, còn cho chưa đủ.

Của chứa tợ sông, lòng như hũ chảy;

Rót vào lại hết, nên nói chưa đầy.

Tiền mục lúa hư, không cứu đói rét;

Lụa là chất đống, nào có giúp ai.

Được người mấy trăm, chưa cho là nhiều;

Mất mình một đồng, tưởng như hao lớn.

Trên từ châu báu, dưới đến tơ gai;

Kho đụn chất đầy, chưa từng bố thí.

Bao nhiêu sự việc, ngày tính đêm lo;

Khổ tứ lao thần, đều từ tham nghiệp. 

b. Tội nóng giận là:

Do tham làm gốc, lửa giận tự thiêu;

Quắc mắt quát to, tiêu tan hoà khí.

Không riêng người tục, cả đến thầy tu;

Kinh luận tranh giành, cùng nhau công kích.

Chê cả sư trưởng, nhiếc đến mẹ cha;

Cỏ nhẫn héo vàng, lửa độc rực cháy.

Buông lời hại vật, cất tiếng hại người;

Không nhớ từ bi, chẳng theo luật cấm.

Bàn thiền tợ Thánh, trước cảnh như ngu;

Dầu ở cửa Không, chưa thành vô ngã.

Như cây sinh lửa, lửa cháy đốt cây ;

Những tội trên đây, đều do nghiệp giận. 

c. Tội ngu si là:

Căn tánh đần độn, ý thức tối tăm;

Chẳng hiểu tôn ti, không phân thiện ác.

Chặt cây hại mạng, giết gấu gãy tay;

Mắng Phật chuốc ương, phun Trời ướt mặt.

Quên ơn quên đức, bội nghĩa bội nhân;

Không tỉnh không xét, đều do si nghiệp.

Những tội như thế, rất nặng rất sâu;

Đến lúc mạng chung, rơi vào địa ngục.

Trải ngàn muôn kiếp, mới được thọ sanh;

Dù được thọ sanh, lại mắc ngu báo.

Nếu không sám hối, đâu được tiêu trừ;

Nay trước Phật đài, thảy đều sám hối. 

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

đọc kinh sám hối nghiệp chướng

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới mở mang!

Chân như một áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không có gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp chốn,

Dứt mọi đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi tâm chớ nghi nan,

Sắc kia nào khác cái không đâu mà!

Cái không nọ nào xa cái sắc,

Sắc là không, không sắc như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu,

Chân không xét cũng một mầu thế thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi có phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng dứt đó mà,

Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không

Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ,

Như hư không sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hững hờ như thế,

Lục trần kia cũng kể là không.

Đã không nhãn giới suốt thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minh nương chi mà có?

Bổn tánh không soi nó phải tiêu!

Đã không lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn không có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tuyệt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu.

Chân không bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hư soi làu!

Không ngăn ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng nên đạo mầu!

Tam thế Phật ngôi cao chứng quả,

Thảy đều nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này rất thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp nên đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng chói!

Chú vô thượng vòi vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đủ thần lực thật là tối linh!

Những khổ não thênh thênh trừ hết,

Lời nói này chân thật chẳng ngoa.

Vậy nên Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế,

Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần) 

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam mô A-di-đà bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) 

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc vàng tươi,

Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười.

Ánh sáng toả hình năm núi lớn,

Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi.

Hào quang hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện thân gấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện mong độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật. 

Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian) 

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần) 

Xem thêm:   Sơ Lược Các Trường Phái Đạo Phật Ở Việt Nam Và Trên Thế Giới

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần) 

*

SÁM PHÁT NGUYỆN

Đệ tử chúng con từ vô thỉ

Gây bao tội ác bởi lầm mê

Đắm trong sanh tử đã bao lần

Nay đến trước đài Vô Thượng Giác

Biển trần khổ lâu đời luân lạc

Với sanh linh vô số điêu tàn

Sống u hoài trong kiếp lầm than

Con lạc lõng không nhìn phương hướng

Đàn con dại từ lâu vất vưởng

Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng

Xin hướng về núp bóng từ quang

Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước

Bao tội khổ trong đường ác trược

Vì tham, sân, si mạn gây nên

Con hôm nay giữ trọn lời nguyện

Xin sám hối để lòng thanh thoát

Trí huệ quang minh như nhật nguyệt

Từ bi vô lượng cứu quần sinh

Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình

Giam giữ mãi con nguyện ra khỏi

Theo gót Ngài vượt qua khổ ải

Nương thuyền từ vượt khỏi ái hà

Nhớ lời Ngài,”bờ giác không xa

Hành thập thiện cho đời tươi sáng

Bỏ việc ác, để đời quang đãng

Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân”

Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng

Con nguyện được sống đời rộng rãi

Con niệm Phật để lòng nhớ mãi

Hình bóng Ngài cứu khổ chúng sanh

Để theo Ngài trên bước đường lành

Chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ

Chúng con khổ, nguyện xin tự độ

Ngoài tham lam sân hận ngập trời

Phá si mê trí huệ tuyệt vời

Con nhớ đức Di-đà lạc quốc

Phật A-di-đà thân kim sắc

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

Năm Tu-di uyển chuyển bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hoá vô số Phật

Vô số Bồ-tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát

Quy mạng lễ A-di-đà Phật

Ở phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ. 

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức vô biên

Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu ba chướng não phiền

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta.

Nguyện đem công đức tạo ra

Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui. 

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. 

Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh. 

Giờ này đệ tử, cùng với đại chúng, cung kính trước Phật, thành tâm đọc tụng, kinh… Và xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng thêm, xe Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, đất nước hưng thịnh, thế giới hoà bình, nhân dân an lạc. 

Thứ nguyện: Cầu an đệ tử ….. cùng chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát tâm Bồ-đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sinh tăng trưởng. 

Lại nguyện: Cầu siêu hương linh ….. cùng chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ sức Phật, đến được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm thoát đường mê, sinh về Tịnh độ. 

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Xem thêm: Lễ Cúng Thần Tài Gồm Những Gì? Bài Cúng Thần Tài Thổ Địa Ngày Tết

Nam mô A-di-đà Phật! 

*

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) 

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đã đến giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng chắp tay trang nghiêm trước ngực, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.

kinh sám hối pdf
kinh cầu an sám hối pdf
đọc kinh sám hối nghiệp chướng
kinh sám hối nghiệp chướng
sám hối nghiệp chướng
kinh nhật tụng pdf
kinh sám hối tiêu trừ nghiệp chướng
sám hối pdf
bài sám hối nghiệp chướng
kinh sám hối tội lỗi nghiệp chướng

Nguồn: cungdaythang.com

Viết một bình luận