Thiên hướng tăng trưởng của sự vật hiện tượng là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thiên hướng tăng trưởng của sự vật hiện tượng là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thiên hướng tăng trưởng của sự vật hiện tượng là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Xu thế tăng trưởng của các sự vật, hiện tượng là?

A. cái mới ra đời lỗi thời hơn cái cũ

B. cái mới được sinh ra giống như cái cũ

C. cái mới ra đời tiến bộ, hoàn thiện hơn cái cũ.

D. cả 3 phương án trên

Đáp án C đúng.

Xu thế tăng trưởng của sự vật, hiện tượng là cái mới ra đời, tiến bộ và hoàn thiện, xu thế tăng trưởng của sự vật, hiện tượng là vận động đi lên, cái mới ra đời kế thừa và thay thế cái cũ. nhưng tăng trưởng ở mức độ cao hơn và hoàn thiện hơn.

Giảng giải vì sao lựa chọn C đúng

Phủ định là xóa bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó.

Phủ định siêu hình

– Phủ định siêu hình là sự phủ định xảy ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và tăng trưởng tự nhiên của sự vật.

Phủ định biện chứng

Phủ định biện chứng là sự phủ định xảy ra do sự tăng trưởng của bản thân sự vật, hiện tượng, kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật, hiện tượng cũ để tăng trưởng sự vật, hiện tượng mới.

– Đặc điểm:

+ Tính khách quan: nguyên nhân của phủ định nằm ở bản thân sự vật, hiện tượng, là kết quả của quá trình khắc phục tranh chấp => phủ định biện chứng là cần thiết, khách quan và tạo điều kiện. điều kiện tiên quyết để tăng trưởng.

+ Tính kế thừa: Cái mới ra đời trên cơ sở kế thừa những yếu tố tích cực, loại trừ những yếu tố tiêu cực, lỗi thời của cái cũ => là một thế tất khách quan, đảm bảo cho sự vật, hiện tượng. sự tăng trưởng ko ngừng.

Xu thế tăng trưởng

– Trong quá trình vận động và tăng trưởng ko ngừng của sự vật, hiện tượng, cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng sau đó lại bị cái mới phủ định => phủ định của phủ định, chỉ ra xu thế. sự tăng trưởng thế tất của các sự vật, hiện tượng.

– Xu thế tăng trưởng của sự vật, hiện tượng là vận động đi lên, cái mới ra đời kế thừa, thay thế cái cũ nhưng tăng trưởng ở trình độ cao hơn, hoàn thiện hơn.

– Cái mới ra đời ko dễ, phải trải qua đấu tranh, nhưng theo quy luật chung, cái mới sẽ thắng lợi cái cũ.

=> Bài học: Ko nên mộng tưởng về sự dễ dàng ra đời của cái mới, đồng thời giúp vững tin vào thắng lợi thế tất của cái mới, vì đó là xu thế tăng trưởng thế tất của sự vật, hiện tượng.

Tránh thái độ tiêu cực thủ cựu, sạch sẽ.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Xưa & Nay

Thiên hướng tăng trưởng của sự vật hiện tượng là?

Thiên hướng tăng trưởng của sự vật hiện tượng là? -

Câu hỏi:

Xu thế tăng trưởng của các sự vật, hiện tượng là?

A. cái mới ra đời lỗi thời hơn cái cũ

B. cái mới được sinh ra giống như cái cũ

C. cái mới ra đời tiến bộ, hoàn thiện hơn cái cũ.

D. cả 3 phương án trên

Đáp án C đúng.

Xu thế tăng trưởng của sự vật, hiện tượng là cái mới ra đời, tiến bộ và hoàn thiện, xu thế tăng trưởng của sự vật, hiện tượng là vận động đi lên, cái mới ra đời kế thừa và thay thế cái cũ. nhưng tăng trưởng ở mức độ cao hơn và hoàn thiện hơn.

Giảng giải vì sao lựa chọn C đúng

Phủ định là xóa bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó.

Phủ định siêu hình

- Phủ định siêu hình là sự phủ định xảy ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và tăng trưởng tự nhiên của sự vật.

Phủ định biện chứng

Phủ định biện chứng là sự phủ định xảy ra do sự tăng trưởng của bản thân sự vật, hiện tượng, kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật, hiện tượng cũ để tăng trưởng sự vật, hiện tượng mới.

- Đặc điểm:

+ Tính khách quan: nguyên nhân của phủ định nằm ở bản thân sự vật, hiện tượng, là kết quả của quá trình khắc phục tranh chấp => phủ định biện chứng là cần thiết, khách quan và tạo điều kiện. điều kiện tiên quyết để tăng trưởng.

+ Tính kế thừa: Cái mới ra đời trên cơ sở kế thừa những yếu tố tích cực, loại trừ những yếu tố tiêu cực, lỗi thời của cái cũ => là một thế tất khách quan, đảm bảo cho sự vật, hiện tượng. sự tăng trưởng ko ngừng.

Xu thế tăng trưởng

- Trong quá trình vận động và tăng trưởng ko ngừng của sự vật, hiện tượng, cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng sau đó lại bị cái mới phủ định => phủ định của phủ định, chỉ ra xu thế. sự tăng trưởng thế tất của các sự vật, hiện tượng.

- Xu thế tăng trưởng của sự vật, hiện tượng là vận động đi lên, cái mới ra đời kế thừa, thay thế cái cũ nhưng tăng trưởng ở trình độ cao hơn, hoàn thiện hơn.

- Cái mới ra đời ko dễ, phải trải qua đấu tranh, nhưng theo quy luật chung, cái mới sẽ thắng lợi cái cũ.

=> Bài học: Ko nên mộng tưởng về sự dễ dàng ra đời của cái mới, đồng thời giúp vững tin vào thắng lợi thế tất của cái mới, vì đó là xu thế tăng trưởng thế tất của sự vật, hiện tượng.

Tránh thái độ tiêu cực thủ cựu, sạch sẽ.

[rule_{ruleNumber}]

#Khuynh #hướng #phát #triển #của #sự #vật #hiện #tượng #là

[rule_3_plain]

#Khuynh #hướng #phát #triển #của #sự #vật #hiện #tượng #là

[rule_1_plain]

#Khuynh #hướng #phát #triển #của #sự #vật #hiện #tượng #là

[rule_2_plain]

#Khuynh #hướng #phát #triển #của #sự #vật #hiện #tượng #là

[rule_2_plain]

#Khuynh #hướng #phát #triển #của #sự #vật #hiện #tượng #là

[rule_3_plain]

#Khuynh #hướng #phát #triển #của #sự #vật #hiện #tượng #là

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Khuynh #hướng #phát #triển #của #sự #vật #hiện #tượng #là