Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tài liệu khác tại đây => Tài Liệu

Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT , Gợi ý, hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm cuối khóa module 4 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT, mô đun 4 môn hoạt động trải nghiệm, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Bài tập trắc nghiệm
Mô đun 04 GVPT – Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT


Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Kế hoạch giáo dục của nhà trường


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là:

Thực hiện kế hoạch vừa phục vụ mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa phục vụ yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; thích hợp với điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.


 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Câu trả lời
Bước 1 Xây dựng khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình trong năm học
Bước 2 Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình
Bước 3 Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (….) lúc thực hiện xây dựng khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình trong năm học. (Lựa chọn 1 đáp án đúng nhất) Căn cứ vào kế hoạch thời kì năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình của từng môn học buộc phải, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục buộc phải, nội dung giáo dục địa phương đảm bảo tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu lúc xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời kì thực hiện chương trình.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò?

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Tính mở và linh hoạt của Chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiêp 2018 được trình bày ở nội dung nào dưới đây?

Mở và linh hoạt về tổ chức, sắp xếp nội dung hoạt động và thời kì cho các nội dung.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG lúc nói về quan niệm kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

Là bản dự kiến triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, nhằm thực hiện những mục tiêu tăng trưởng của tổ chuyên môn và của nhà trường.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG lúc nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

Là cơ sở để nhận định thầy cô giáo, đảm bảo việc dạy học gắn với các điều kiện cụ thể.


 1. Chọn các đáp án đúng
  Lúc xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường

Chú trọng tới sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác


 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung thích hợp với các yêu cầu lúc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Câu trả lời
Đảm bảo tính pháp lý Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
Đảm bảo tính logic Đảm bảo duy trì và thực hiện mạch nội dung, mạch hoạt động được quy định trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; chú ý tới sự thích hợp trong cách trình diễn, cấu trúc với kế hoạch giáo dục các môn học/hoạt động giáo dục khác
Đảm bảo tính linh hoạt Kế hoạch ko cứng nhắc nhưng mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ yêu cầu thực tiễn
Đảm bảo tính khả thi Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác


 1. Chọn các đáp án đúng
  Vai trò của thầy cô giáo trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn trình bày qua những công việc nào dưới đây?

Cụ thể hóa thành kế hoạch tư nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạch


 1. Chọn các đáp án đúng
  Phần đặc điểm tình hình trong kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn cần trình diễn những nội dung nào dưới đây?

Thiết bị dạy học và giáo dục

Đặc điểm học trò, hàng ngũ thầy cô giáo

Phòng học bộ môn


 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Nối các cột bên trái với nội dung bên phải theo trật tự thích hợp của thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

Câu trả lời
Bước 1 Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2 Xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp khối/ lớp của tổ chuyên môn
Bước 3 Rà soát, hoàn thiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn
Bước 4 Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn


 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung thích hợp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn:

Câu trả lời
Phân tích đặc điểm tình hình Phân tích tình hình học trò, thầy cô giáo, tình hình thiết bị giáo dục, phòng học, vị trí có thể tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp khối/ lớp của tổ chuyên môn Xây dựng các loại kế hoạch như: Phân phối chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của khối lớp; kế hoạch nhận định chủ đề, nhận định định kỳ; kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục khác nhằm thực hiện yêu cầu cần đạt của chương trình.
Rà soát, hoàn thiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiệnRà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Thời lượng dành cho hoạt động hướng tới xã hội trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT là bao nhiêu?

30%


 1. Chọn các đáp án đúng
  Kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo có vai trò

Phối hợp nỗ lực của các thầy cô giáo với cán bộ quản lí nhà trường

Xem thêm:   Bộ sưu tập tranh tô màu váy công chúa cho nhỏ gái

Giảm tính bất ổn định của thầy cô giáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục

Là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Trình tự các đề mục trong cấu trúc kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?

(1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khác


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Hình thức xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo gồm những nội dung nào dưới đây?
  1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo
  2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc
  3. Nhận định và hoàn thiện kế hoạch
  4. Tổ chức thực hiện
  5. Xác định mục tiêu, tiêu chí thực hiện các nội dung công việc được giao

2, 1, 4, 3


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phát biểu nào dưới đây là ĐÚNG lúc nói về quan niệm “kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề”?

Là kịch bản giáo dục của thầy cô giáo với mỗi nhân vật học trò và nội dung (một chủ đề, một hoạt động giáo dục) trong ko gian và thời kì cụ thể cũng như lựa chọn phương thức, hình thức giáo dục và dụng cụ nhận định thích hợp với yêu cầu cần đạt về nội dung, năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là yêu cầu lúc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề theo hướng tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò?

Đảm bảo thầy cô giáo phải giữ vai trò chủ thể trong lớp học và mọi hoạt động tổ chức.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là yêu cầu lúc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề qua loại hình sinh hoạt dưới cờ?

Đảm bảo trình bày đầy đủ theo tiến trình bao gồm: Nhận diện/ khám phá; kết nối kinh nghiệm; luyện tập/ thực hành; vận dụng/ mở rộng.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Kịch bản “học trò quản lý” và “học trò liên kết với thầy cô giáo quản lý” trong tổ chức hoạt động động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề qua loại hình sinh hoạt lớp giúp tăng trưởng tốt nhất năng lực đặc thù nào cho học trò?

Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp pháp nhất của việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề nhằm tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò là: (1) Xác định chuỗi hoạt động giáo dục của chủ đề HĐTN, HN và xác định mục tiêu của hoạt động (2) Xác định mục tiêu của chủ đề HĐTN, HN (3) Thiết kế cụ thể tiến trình tổ chức các hoạt động của chủ đề HĐTN, HN (4) Hoàn thiện kế hoạch tổ chức HĐTN, HN chủ đề (5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu nhận định (6) Rà soát; thay đổi, hoàn thiện kế hoạch giáo dục chủ đề

(2) –> (1) –> (3) –> (4)


 1. Chọn các đáp án đúng
  Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu của chủ đề lúc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề?

Yêu cầu cần đạt của chủ đề

Đặc điểm, trình độ của học trò.

Đặc điểm phương tiện, thiết bị và hình thức, phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động giáo dục


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu giáo dục theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện?

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và thành phầm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Lúc tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề cần thực hiện theo chuỗi hoạt động giáo dục nào? (1) Hoạt động vận dụng/ mở rộng (2) Hoạt động kết nối kinh nghiệm (3) Hoạt động nhận diện/ khám phá (4) Hoạt động luyện tập/ thực hành

(3) –> (2) –> (4) –> (1)


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Thành phần nào dưới đây KHÔNG THUỘC cấu trúc của một kế hoạch hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề?

Lựa chọn chủ đề buộc phải


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Tổ chức một hoạt động trong chuỗi hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề thường được thực hiện theo trình tự các bước nào sau đây? (1) Chuyển giao nhiệm vụ (2) Nhận định kết quả thực hiện nhiệm vụ (3) Thực hiện nhiệm vụ (4) Báo cáo kết quả và thảo luận

(1) –> (3) –> (4) –> (2)


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Yêu cầu cần đạt “Thay đổi được cách suy nghĩ, biểu lộ thái độ, xúc cảm của bản thân để phục vụ với yêu cầu, nhiệm vụ, hoàn cảnh mới ” là biểu lộ của năng lực đặc thù nào được tạo nên trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT?

Thích ứng với cuộc sống


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Loại hình hoạt động nào ko phải là loại hình hoạt động của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp?

Hoạt động ngoài giờ lên lớp


Video đáp án full Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Đang cập nhật

Tài liệu đầy đủ mô đun 4 đầy đủ xác thực

Bấm vào đây: Tài liệu tập huấn Mô đun 4

Đăng kí kênh youTube để ủng hộ nhóm tác giả:

Xem thêm module 4

Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT nằm trong Module 4 GDPT 2018 được san sẻ trong nhóm Blog tài liệu bởi Hoàng Tran. trong quá trình tổng hợp có thể có nhiều thiếu xót các bạn để lại ý kiến đóng góp cũng như bình luận bên dưới. Trân trọng cám ơn.Mô đun 04 GVPT – Môn Toán THCS

Mô đun 04 CBQL – QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC, GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Mô đun 04 CBQL – QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC, GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Mô đun 04 CBQL – QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC, GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Mô đun 04 GVPT – Môn Mĩ thuật THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục kinh tế pháp luật THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Âm nhạc THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục thể chất THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Tin học THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Địa lí THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Lịch sử THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Sinh Học THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Công nghệ THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Ngữ văn THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Hoá Học THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Vật lý THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Toán THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục công dân THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Mĩ thuật THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Âm nhạc THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục thể chất THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Tin học THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Lịch sử và Địa lí THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Khoa học Tự nhiên THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Công nghệ THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Ngữ văn THCS

Mô đun 4 GVPT – Hoạt động trải nghiệm – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Giáo dục thể chất – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Tin học – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Khoa học – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Lịch sử và Địa lí – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Công nghệ – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Tự nhiên và Xã hội – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Mĩ thuật – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT- Môn Âm Nhạc – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Đạo đức – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Toán – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Tiếng Việt – Tiểu học


Thông tin thêm

Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT -

Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT , Gợi ý, hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm cuối khóa module 4 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT, mô đun 4 môn hoạt động trải nghiệm, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Bài tập trắc nghiệm
Mô đun 04 GVPT – Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT


Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Kế hoạch giáo dục của nhà trường


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là:

Thực hiện kế hoạch vừa phục vụ mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa phục vụ yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; thích hợp với điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.


 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Câu trả lời
Bước 1 Xây dựng khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình trong năm học
Bước 2 Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình
Bước 3 Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (….) lúc thực hiện xây dựng khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình trong năm học. (Lựa chọn 1 đáp án đúng nhất) Căn cứ vào kế hoạch thời kì năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình của từng môn học buộc phải, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục buộc phải, nội dung giáo dục địa phương đảm bảo tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu lúc xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời kì thực hiện chương trình.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò?

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Tính mở và linh hoạt của Chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiêp 2018 được trình bày ở nội dung nào dưới đây?

Mở và linh hoạt về tổ chức, sắp xếp nội dung hoạt động và thời kì cho các nội dung.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG lúc nói về quan niệm kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

Là bản dự kiến triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, nhằm thực hiện những mục tiêu tăng trưởng của tổ chuyên môn và của nhà trường.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG lúc nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

Là cơ sở để nhận định thầy cô giáo, đảm bảo việc dạy học gắn với các điều kiện cụ thể.


 1. Chọn các đáp án đúng
  Lúc xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường

Chú trọng tới sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác


 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung thích hợp với các yêu cầu lúc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Câu trả lời
Đảm bảo tính pháp lý Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
Đảm bảo tính logic Đảm bảo duy trì và thực hiện mạch nội dung, mạch hoạt động được quy định trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; chú ý tới sự thích hợp trong cách trình diễn, cấu trúc với kế hoạch giáo dục các môn học/hoạt động giáo dục khác
Đảm bảo tính linh hoạt Kế hoạch ko cứng nhắc nhưng mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ yêu cầu thực tiễn
Đảm bảo tính khả thi Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác


 1. Chọn các đáp án đúng
  Vai trò của thầy cô giáo trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn trình bày qua những công việc nào dưới đây?

Cụ thể hóa thành kế hoạch tư nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạch


 1. Chọn các đáp án đúng
  Phần đặc điểm tình hình trong kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn cần trình diễn những nội dung nào dưới đây?

Thiết bị dạy học và giáo dục

Đặc điểm học trò, hàng ngũ thầy cô giáo

Phòng học bộ môn


 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Nối các cột bên trái với nội dung bên phải theo trật tự thích hợp của thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

Câu trả lời
Bước 1 Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2 Xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp khối/ lớp của tổ chuyên môn
Bước 3 Rà soát, hoàn thiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn
Bước 4 Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn


 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung thích hợp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn:

Câu trả lời
Phân tích đặc điểm tình hình Phân tích tình hình học trò, thầy cô giáo, tình hình thiết bị giáo dục, phòng học, vị trí có thể tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp khối/ lớp của tổ chuyên môn Xây dựng các loại kế hoạch như: Phân phối chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của khối lớp; kế hoạch nhận định chủ đề, nhận định định kỳ; kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục khác nhằm thực hiện yêu cầu cần đạt của chương trình.
Rà soát, hoàn thiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiệnRà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Thời lượng dành cho hoạt động hướng tới xã hội trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT là bao nhiêu?

30%


 1. Chọn các đáp án đúng
  Kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo có vai trò

Phối hợp nỗ lực của các thầy cô giáo với cán bộ quản lí nhà trường

Giảm tính bất ổn định của thầy cô giáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục

Là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Trình tự các đề mục trong cấu trúc kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?

(1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khác


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Hình thức xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo gồm những nội dung nào dưới đây?
  1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo
  2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc
  3. Nhận định và hoàn thiện kế hoạch
  4. Tổ chức thực hiện
  5. Xác định mục tiêu, tiêu chí thực hiện các nội dung công việc được giao

2, 1, 4, 3


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phát biểu nào dưới đây là ĐÚNG lúc nói về quan niệm “kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề”?

Là kịch bản giáo dục của thầy cô giáo với mỗi nhân vật học trò và nội dung (một chủ đề, một hoạt động giáo dục) trong ko gian và thời kì cụ thể cũng như lựa chọn phương thức, hình thức giáo dục và dụng cụ nhận định thích hợp với yêu cầu cần đạt về nội dung, năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là yêu cầu lúc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề theo hướng tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò?

Đảm bảo thầy cô giáo phải giữ vai trò chủ thể trong lớp học và mọi hoạt động tổ chức.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là yêu cầu lúc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề qua loại hình sinh hoạt dưới cờ?

Đảm bảo trình bày đầy đủ theo tiến trình bao gồm: Nhận diện/ khám phá; kết nối kinh nghiệm; luyện tập/ thực hành; vận dụng/ mở rộng.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Kịch bản “học trò quản lý” và “học trò liên kết với thầy cô giáo quản lý” trong tổ chức hoạt động động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề qua loại hình sinh hoạt lớp giúp tăng trưởng tốt nhất năng lực đặc thù nào cho học trò?

Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp pháp nhất của việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề nhằm tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò là: (1) Xác định chuỗi hoạt động giáo dục của chủ đề HĐTN, HN và xác định mục tiêu của hoạt động (2) Xác định mục tiêu của chủ đề HĐTN, HN (3) Thiết kế cụ thể tiến trình tổ chức các hoạt động của chủ đề HĐTN, HN (4) Hoàn thiện kế hoạch tổ chức HĐTN, HN chủ đề (5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu nhận định (6) Rà soát; thay đổi, hoàn thiện kế hoạch giáo dục chủ đề

(2) –> (1) –> (3) –> (4)


 1. Chọn các đáp án đúng
  Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu của chủ đề lúc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề?

Yêu cầu cần đạt của chủ đề

Đặc điểm, trình độ của học trò.

Đặc điểm phương tiện, thiết bị và hình thức, phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động giáo dục


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu giáo dục theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện?

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và thành phầm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Lúc tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề cần thực hiện theo chuỗi hoạt động giáo dục nào? (1) Hoạt động vận dụng/ mở rộng (2) Hoạt động kết nối kinh nghiệm (3) Hoạt động nhận diện/ khám phá (4) Hoạt động luyện tập/ thực hành

(3) –> (2) –> (4) –> (1)


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Thành phần nào dưới đây KHÔNG THUỘC cấu trúc của một kế hoạch hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề?

Lựa chọn chủ đề buộc phải


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Tổ chức một hoạt động trong chuỗi hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề thường được thực hiện theo trình tự các bước nào sau đây? (1) Chuyển giao nhiệm vụ (2) Nhận định kết quả thực hiện nhiệm vụ (3) Thực hiện nhiệm vụ (4) Báo cáo kết quả và thảo luận

(1) –> (3) –> (4) –> (2)


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Yêu cầu cần đạt “Thay đổi được cách suy nghĩ, biểu lộ thái độ, xúc cảm của bản thân để phục vụ với yêu cầu, nhiệm vụ, hoàn cảnh mới ” là biểu lộ của năng lực đặc thù nào được tạo nên trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT?

Thích ứng với cuộc sống


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Loại hình hoạt động nào ko phải là loại hình hoạt động của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp?

Hoạt động ngoài giờ lên lớp


Video đáp án full Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Đang cập nhật

Tài liệu đầy đủ mô đun 4 đầy đủ xác thực

Bấm vào đây: Tài liệu tập huấn Mô đun 4

Đăng kí kênh youTube để ủng hộ nhóm tác giả:

Xem thêm module 4

Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT nằm trong Module 4 GDPT 2018 được san sẻ trong nhóm Blog tài liệu bởi Hoàng Tran. trong quá trình tổng hợp có thể có nhiều thiếu xót các bạn để lại ý kiến đóng góp cũng như bình luận bên dưới. Trân trọng cám ơn.Mô đun 04 GVPT – Môn Toán THCS

Mô đun 04 CBQL – QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC, GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Mô đun 04 CBQL – QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC, GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Mô đun 04 CBQL – QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC, GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Mô đun 04 GVPT – Môn Mĩ thuật THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục kinh tế pháp luật THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Âm nhạc THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục thể chất THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Tin học THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Địa lí THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Lịch sử THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Sinh Học THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Công nghệ THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Ngữ văn THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Hoá Học THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Vật lý THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Toán THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục công dân THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Mĩ thuật THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Âm nhạc THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục thể chất THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Tin học THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Lịch sử và Địa lí THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Khoa học Tự nhiên THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Công nghệ THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Ngữ văn THCS

Mô đun 4 GVPT – Hoạt động trải nghiệm – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Giáo dục thể chất – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Tin học – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Khoa học – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Lịch sử và Địa lí – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Công nghệ – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Tự nhiên và Xã hội – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Mĩ thuật – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT- Môn Âm Nhạc – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Đạo đức – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Toán – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Tiếng Việt – Tiểu học

[rule_{ruleNumber}]

#Đáp #án #trắc #nghiệm #cuối #khóa #modul #Hoạt #động #trải #nghiệm #hướng #nghiệp #THPT

[rule_3_plain]

#Đáp #án #trắc #nghiệm #cuối #khóa #modul #Hoạt #động #trải #nghiệm #hướng #nghiệp #THPT

[rule_1_plain]

#Đáp #án #trắc #nghiệm #cuối #khóa #modul #Hoạt #động #trải #nghiệm #hướng #nghiệp #THPT

[rule_2_plain]

#Đáp #án #trắc #nghiệm #cuối #khóa #modul #Hoạt #động #trải #nghiệm #hướng #nghiệp #THPT

[rule_2_plain]

#Đáp #án #trắc #nghiệm #cuối #khóa #modul #Hoạt #động #trải #nghiệm #hướng #nghiệp #THPT

[rule_3_plain]

#Đáp #án #trắc #nghiệm #cuối #khóa #modul #Hoạt #động #trải #nghiệm #hướng #nghiệp #THPT

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Đáp #án #trắc #nghiệm #cuối #khóa #modul #Hoạt #động #trải #nghiệm #hướng #nghiệp #THPT