Chú đại bi tiếng việt download

Crúc Đại Bi xuất xắc Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani) được niệm hàng ngày, sản phẩm tuần để mang về sự bình yên, tkhô nóng tịnh trong thâm tâm hồn.

Bạn đang xem: Chú đại bi tiếng việt download

Mỗi câu trong bài chú đại diện với hình hình họa một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức Quan Âm Bồ Tát vào vai. Bài viết sau đây gồm cả bài chụ đại bi giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Phạn mang lại những fan thuộc theo dõi:


Chụ đại bi tiếng Việt

Nam-tế bào Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại ngùng Đại-bi trọng tâm đà-la-ni.

Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ domain authority.

Nam tế bào a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, người yêu đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà domain authority, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra pphân tử duệ, số đát mãng cầu đát lan.

Xem thêm: Bài Văn Cúng Thần Tài Thổ Địa Cuối Năm, Bài Cúng Thần Tài Thổ Địa

Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người yêu đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, pphân tử xà domain authority đế, ma ha phạt xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, pphân tử sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, sơn rô tô rô, nhân tình đề dạ, nhân tình đề dạ, người yêu đà dạ, ý trung nhân đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc ni na, bố dạ ma mãng cầu, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu, nhiều ra dạ da.

Xem thêm: Lễ Cúng Thần Tài Gồm Những Gì? Bài Cúng Thần Tài Thổ Địa Ngày Tết

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần Khi trì đổi thay cuối cùng)

Chú đại bi giờ đồng hồ Việt 84 câu

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi trung ương đà la ni

1.Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da2. Nam Mô A Rị Da3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da7. Án8. Tát Bàn Ra Pphân tử Duệ9. Số Đát Na Đát Tỏa10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng15. A Thệ Dựng16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già17. Ma Phạt Đạt Đậu18. Đát Điệt Tha19. Án A Bà Lô Hê20. Lô Ca Đế21. Ca Ra Đế22. Di Hê Rị23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa24. Tát Bà Tát Bà25. Ma Ra Ma Ra26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông28. Độ Lô Độ Lô Pphân tử Xà Da Đế29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế30. Đà Ra Đà Ra31. Địa Rị Ni32. Thất Phật Ra Da33. Giá Ra Giá Ra34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra35. Mục Đế Lệ36. Y Hê Y Hê37. Thất Na Thất Na38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi39. Pphân tử Sa Phạt Sâm40. Phật Ra Xá Da41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị43. Ta Ra Ta Ra44. Tất Rị Tất Rị45. Tô Rô Tô Rô46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ48. Di Đế Rị Dạ49. Na Ra Cẩn Trì50. Địa Rị Sắc Ni Na51. Ba Dạ Ma Na52. Ta Bà Ha53. Tất Đà Dạ54. Ta Bà Ha55. Ma Ha Tất Đà Dạ56. Ta Bà Ha57. Tất Đà Du Nghệ58. Thất Bàn Ra Dạ59. Ta Bà Ha60. Na Ra Cẩn Trì61. Ta Bà Ha62. Ma Ra Na Ra63. Ta Bà Ha64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da65. Ta Bà Ha66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ67. Ta Bà Ha68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ69. Ta Bà Ha70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ71. Ta Bà Ha72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ73. Ta Bà Ha74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ75. Ta Bà Ha76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da77. Nam Mô A Rị Da78. Bà Lô Yết Đế79. Thước Bàn Ra Dạ80. Ta Bà Ha81. Án Tất Điện Đô82. Mạn Đà Ra83. Bạt Đà Dạ84. Ta Bà Ha