Chú đại bi tiếng phạn có chữ

Nam mô rát mãng cầu tra da da. Na ma a ria va lô ki kia soa ra domain authority, bô đi ngay cạnh toa domain authority, ma ha tiếp giáp toa domain authority, ma ha ka ru ni ka da. Om, sa va, ra cha da, su nhiều mãng cầu đa siê. Na más, kri toa, i mam, a ria ya va lô ki cơ soa ra, ram đa va. Nam tế bào mãng cầu ra kin đi, ha ra dê, ma ha va nhiều sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê yam, sa va ngay cạnh toa, na ma va gần kề toa. Nam mô va ka, ma ra nhiều tu.

Bạn đang xem: Chú đại bi tiếng phạn có chữ

Ta đi ya tha: Om, a va lô kê, lô ka cơ, ka ra cơ, ê hi rê, ma ha bô đi gần kề toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê ma hi rê đa yam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê, ma ha vi ja da tê, nhiều ra nhiều ra, đi ri ni, soa ra da, cha la phụ vương la, ma ma, va ma ra, múc cơ lê, ê hê ê hê, chin nhiều chin đa, a ra sam, pra cha li, va sa va sam, pra sa da, hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, mê man ri si ri, su ru su ru, bô đi da, bô đi da, bô đa domain authority, bô nhiều da, mai tri domain authority, mãng cầu ra kin đi.

 Đa mê mệt ni na, page authority da ma na, soa ha. Skhông nhiều đa domain authority, soa ha. Ma ha sít nhiều da, soa ha. Skhông nhiều nhiều dô gê, soa ra domain authority, soa ha. Na ra kin đi, soa ha. Ma ra mãng cầu ra, soa ha. Si ra sam, a mu kha da, soa ha. Sa va, ma ha a sít nhiều da, soa ha. Chác ra, a skhông nhiều nhiều domain authority, soa ha. Pát ma kás ta da, soa ha. Na ra kin đi, va ga ra da, soa ha. Ma va ri, san kha ra da, soa ha.

Na ma rát na tra da da. Nam mô a ri ya va lô ki tê soa ra da, soa ha.

Om, skhông nhiều đa yăn uống tu, man tra, pa đa da, soa ha.

***

Chú Đại Bi Tiếng Bắc Phạn (Sanskrit)

o नीलकण्ठ धारनी

Nīlakaṇṭha Dhāranī

o नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वराय

namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya

o बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकाय

bodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya

o ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम्

oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam

o आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि।

āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi.

Xem thêm: Bài Văn Khấn Giỗ Đầu Cha Mẹ) Đơn Giản, Dễ Nhớ, Văn Khấn Cúng Giỗ Cha Mẹ, Ông Bà

o ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं।

hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ.

o सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्।

sarva sattva nama, vastya namo vāka, mārga dātuh.

o तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह्

tadyathā oṃ avaloki locate karate, e hrih

o महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम्

mahābodhisattva. sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam,

o कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयते

kuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate,

o धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेले

dhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vamāra muktele,

o एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषं प्राशय |

ehi ehi, śimãng cầu śimãng cầu, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya.

o हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह्

huru huru mara hulu hulu hrih

o सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधिय

sara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya

o बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दि

bodhaya bodhaya. maitriya nārakindi

o धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहा

dharṣinina bhayamāna svāhā siddhāya svāhā

o महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहा

mahāsiddhāya svāhā siddhayogeśvarāya svāhā

o नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहा

narakindi svāhā māraṇara svāhā

o शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहा

śira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā

o चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहा

cakra asiddhāya svāhā padma kastāya svāhā

o नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहा

nārakindi vagaraya svāhā mavari śankharāya svāhā

o नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहा

namah ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā

o ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहा

oṃ sidhayantu mantra padāya svāhā

Chú Đại Bi tiếng Việt

Chụ Đại Bi – Thầy Thích Huệ Duyên ổn Tụng

Crúc Đại Bi – Thầy Thích Trí Thoát Tụng

Hướng Dẫn Tụng Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Hướng Dẫn Trì Tụng Chú Đại Bi Đúng Cách

Hướng Dẫn Cách Tụng Trì Crúc Đại Bi Nđính Gọn

Nhạc Crúc Đại Bi Tiếng Phạn 21 biến

Nhạc Chú Đại Bi Tiếng Việt 21 Biến

Tổng hòa hợp nhạc Crúc Đại Bi (Phạn-Việt)

Bản Crúc Đại Bi giờ Phạn 84 câu

Tiếng PhạnPhiên âm tiếng Việt
1. Namah Ratnatrayaya. 2. Namo Arya- 3. VaLokitesvaraya. 4. Bodhisattvaya 5. Mahasattvaya. 6. Mahakaruniakaya. 7. Om. 8. Sarva Rabhaye. 9. Sudhanadasya. 10. Namo Skrtva i Mom Arya- 11. Valokitesvara Ramdhava. 12. Namo Narakindi. 13. Herimaha Vadhasame. 14. Sarva Atha. Dusubhum. 15. Ajeyam. 16. Sarva Sadha. (Nama vasatva) 17. Namo Vaga. 18. Mavadudhu. Tadyatha. 19. Om. Avaloki. đôi mươi. Lokate. 21. Karate. 22. Ehre. 23. Mahabodhisattva. 24. Sarva Sarva. 25. Mala Mala 26. Mahe Mahredhayam. 27. Kuru Kuru Karmam. 28. Dhuru Dhuru Vajayate. 29. Maha Vajayate. 30. Dhara Dhara. 31. Dhirini. 32. Svaraya. 33. Cala Cala. 34. Mamavamara. 35. Muktele. 36. Ehe Ehe. 37. Cinda Cinda. 38. Arsam Pracali. 39. Vasa Vasam 40. Prasaya. 41. Huru Huru Mara. 42. Huru Huru Hri. 43. Sara Sara. 44. Siri Siri. 45. Suru Suru. 46. Bodhiya Bodhiya. 47. Bodhaya Bodhaya. 48. Maitriya. 49. Narakindi. 50. Dharsinimãng cầu. 51. Payamana. 52. Svaha. 53. Siddhaya. 54. Svaha. 55. Maha Siddhaya. 56. Svaha. 57. Siddhayoge 58. Svaraya. 59. Svaha. 60. Narakindi 61. Svaha. 62. Maranara. 63. Svaha. 64. Sirasam Amukhaya. 65. Svaha. 66. Sarva Maha Asiddhaya 67. Svaha. 68. Cakra Asiddhaya. 69. Svaha. 70. Padmakastaya. 71. Svaha. 72. Narakindi Vagaraya. 73. Svaha 74. Mavari Samkraya. 75. Svaha. 76. Namah Ratnatrayaya. 77. Namo Arya- 78. Valokites- 79. Varaya 80. Svaha 81. Om. Siddhyantu 82. Mantra 83. Padaya. 84. Svaha.

Xem thêm: thuyết minh phong tục tập quán ngày tết

1. Na tế bào Rát mãng cầu tra dạ da 2. Na mô A rị da 3. A va lô ki cơ sa va ra domain authority 4. Bô đi Sát toa da 5 -Ma ha Sát toa da 6. Ma ha ca ru ni ca da 7. UM ! 8. Sa va la va ti 9. Súyt nhiều na tát si-a 10. Na ma sất cờ rít toa ni manh a rị domain authority 11. A va lô ki cơ sa va ra lanh ta pha 12. Na mô ni la canh tha 13. Sất ri ma ha cha ta sa ngươi 14. Sạt vách va ta su bnạp năng lượng 15. Át đắm đuối dum ! 16. Sạt va gần cạnh toa mãng cầu tế bào cha liền kề toa 17. Na mô trộn ga 18. Ma pha tê tu. Tát đi-domain authority tha 19. OM ! A va lô ca trăng tròn. Lô ca tê 21. Ca la ti 22. I Si ri 23. Ma ha bô đi gần cạnh toa 24. Sa phô sa phô 25. Ma ra ma ra 26. Ma yêu thích ma mê man rkhông nhiều đà du 27. Gu ru gu ru con kê ma-in 28. Đu ru đu ru phạ mê man da ti 29. Ma ha Phạ yêu thích da ti 30. Đà ra đà ra 31. Đi ri ni 32. Xoa ra da 33. Já la já la 34. Mạ mạ Phạ ma ra 35. Muýt đi li 36. Ê hy ê hy 37. Si mãng cầu say mê na 38. A la sin ba la sá ri 39. Ba sa phạ si-nin 40. Phạ ra xá da 41. Hu lu hu lu bờ ra 42. Hu lu hu lu sít-ri 43. Sa ra sa ra 44. Si ri si mê ri 45. Su ru su ru 46. Buýt đà domain authority buýt đà domain authority 47. Bô đà domain authority bô đà domain authority 48. Mét tri dê 49. Ni la canh ta 50. Tri sa ra mãng cầu 51. Pha da ma nê 52. Soa va ha 53. Si ta domain authority 54. Soa va ha 55. Ma ha Si ta da 56. Soa va ha 57. Si ta domain authority dê 58. Xoa va ra da 59. Soa va ha 60. Ni la canh thi 61. Soa va ha 62. Bờ-ra ni la 63. Soa va ha 64. Skhông nhiều ri sim ha muýt kha da 65. Soa va ha 66. Sạt va ma ha a skhông nhiều ta da 67. Soa va ha 68. Sắt cờ-ra a skhông nhiều ta domain authority 69. Soa va ha 70. Bát-đơ-ma Kê skhông nhiều ta domain authority 71. Soa va ha 72. Ni la canh cơ banh ta la domain authority 73. Soa va ha 74. Mô phô li săn ca ra domain authority 75. Soa va ha 76. Na tế bào rát na tra dạ domain authority 77. Na mô a rị domain authority 78. A va lô ki tê 79. Sa va ra da 80. Soa va ha 81. UM ! Skhông nhiều đi dăn uống tu 82. Manh tra 83. Ba ta domain authority 84. Soa va ha.