Chú đại bi tiếng hoa thieu nhi

Chú Đại Bi – Phạn Ngữ (Sanskrit) Phiên Âm Việt – The Great Compassion Mantra Music (Sanskrit)

Thiết kế, lyrics video: Tâm YênThực hiện: phòng thu Wings (Youtube / Fanpage)

Chụ Đại Bi Tiếng Phạn:

नीलकण्ठ धारनीNīlakaṇṭha Dhāranī (Ni-la-căn-tha, Đà-ra-ni).

Bạn đang xem: Chú đại bi tiếng hoa thieu nhi

नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वरायnamo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya (Na tế bào rát mãng cầu tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da).

बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकायbodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya (bô đi cạnh bên toa domain authority, ma ha gần kề toa domain authority, ma ha ka ru ni ka da).

ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम्oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam (om, sa va, ra bố domain authority, su đa mãng cầu đa siê. Na más, kri toa, i mam).

आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि।āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi. (a ria va lô ki cơ soa ra, ram đa va. Na mô mãng cầu ra kin đi).

ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं।hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ. (ha ra dê, ma ha va đa sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê yam).

सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्।sarva sattva nama, vastya namo vāka, mārga dātuh. (sa va ngay cạnh toa, mãng cầu ma va gần cạnh toa. Na mô va ga, ma va nhiều tu).

तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह्tadyathā oṃ avaloki locate karate, e hrih (ta đia tha: ôm, a va lô kê, lô ka tê, ka ra kia, ê hi rê).

महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम्mahābodhisattva. sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam, (ma ha bô đi gần cạnh toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê nhiều yam).

कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयतेkuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate, (ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da kia, ma ha vi ja domain authority tê).

धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेलेdhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vamāra muktele, (nhiều ra nhiều ra, đi ri ni, soa ra domain authority, phụ vương la phụ vương la, ma ma, va ma ra, múc kia lê).

एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषं प्राशय |ehi ehi, śimãng cầu śimãng cầu, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya. (ê hê ê hê, chin đa chin nhiều, a ra sam, pra thân phụ li, va sa va sam, pra sa da).

Xem thêm: Tìm Hiểu Hoa Lan Tím - Những Khám Phá Thú Vị Về Loài Hoa Lan Tím

हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह्huru huru mara hulu hulu hrih (hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri).

सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधियsara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya (sa ra sa ra, đê mê ri mê say ri, su ru su ru, bô đi domain authority, bô đi da).

बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दिbodhaya bodhaya. maitriya nārakindi (bô nhiều da, bô đa domain authority, mai tri da, na ra kin đi).

धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहाdharṣinina bhayamāmãng cầu svāhā siddhāya svāhā (đa yêu thích ni na, page authority domain authority ma na, soa ha. Skhông nhiều nhiều da, soa ha).

महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहाmahāsiddhāya svāhā siddhayogeśvarāya svāhā (ma ha sít nhiều domain authority, soa ha. Sít nhiều dô gê, soa ra domain authority, soa ha).

नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहाnarakindi svāhā māraṇara svāhā (na ra kin đi, soa ha. Ma ra na ra, soa ha).

शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहाśira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā (si ra sam, a mu kha domain authority, soa ha. Sa va, ma ha a skhông nhiều nhiều domain authority, soa ha).

चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहाcakra asiddhāya svāhā padma kastāya svāhā (Chác ra, a sít nhiều domain authority, soa ha. Pát ma kás ta domain authority, soa ha).

नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहाnārakindi vagaraya svāhā mavari śankharāya svāhā (mãng cầu ra kin đi, va ga ra domain authority, soa ha. Ma va ri, san kha ra da, soa ha).

नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहाnamah ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā (Na tế bào rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki kia soa ra domain authority, soa ha).

ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहाoṃ sidhayantu mantra padāya svāhā (om, sít ynạp năng lượng tu, man tra, page authority nhiều domain authority, soa ha.).

Xem thêm: tử bình chân thuyên bình chú pdf

Chụ Đại Bi Phạn Ngữ – Phiên Âm Việt:

Na tế bào rát na tra domain authority domain authority. Na ma a ria va lô ki kia soa ra da, bô đi ngay cạnh toa da, ma ha liền kề toa da, ma ha ka ru ni ka da. Om, sa va, ra bố da, su nhiều mãng cầu nhiều siê. Na más, kri toa, i mam, a ria va lô ki cơ soa ra, ram đa va. Na tế bào mãng cầu ra kin đi, ha ra dê, ma ha va đa sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê yam, sa va cạnh bên toa, na ma va gần cạnh toa. Na mô va ga, ma va đa tu.Ta đia tha: Ôm, a va lô kê, lô ka cơ, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi cạnh bên toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê đa yam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja domain authority tê, ma ha vi ja domain authority tê, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, phụ vương la phụ vương la, ma ma, va ma ra, múc cơ lê, ê hê ê hê, chin nhiều chin nhiều, a ra sam, pra cha li, va sa va sam, pra sa da, hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, ham ri đắm say ri, su ru su ru, bô đi domain authority, bô đi da, bô đa da, bô nhiều da, mai tri domain authority, na ra kin đi. Đa đắm say ni na, pa da ma mãng cầu, soa ha. Skhông nhiều nhiều da, soa ha. Ma ha skhông nhiều nhiều da, soa ha. Skhông nhiều nhiều dô gê, soa ra da, soa ha. Na ra kin đi, soa ha. Ma ra na ra, soa ha. Si ra sam, a mu kha domain authority, soa ha. Sa va, ma ha a skhông nhiều đa da, soa ha. Chác ra, a sít đa da, soa ha. Pát ma kás ta da, soa ha. Na ra kin đi, va ga ra da, soa ha. Ma va ri, san kha ra da, soa ha.Na mô rát mãng cầu tra da domain authority. Na ma a ria va lô ki cơ soa ra da, soa ha. Om, skhông nhiều yăn tu, man tra, page authority nhiều domain authority, soa ha.