Chú đại bi pdf
Bạn đang xem: Chú đại bi pdf

Description: Crúc Đại Bị PDF

Keywords: Crúc Đại Bị PDF


CHÚ ĐẠI BI Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô xấu hổ đại bi trọng điểm đà la ni. 1. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều 32. Thất phật ra domain authority 66. Ta bà ma ha a tất ra dạ da 33. Giá định giá ra đà dạ 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước chén ra 34. Mạ mạ phạt ma ra 67. Ta bà ha domain authority 35. Mục đế lệ 68. Giả kiết ra a vớ đà 4. Bồ đề tát đỏa bà domain authority 5. Ma ha tát đỏa bà domain authority 36. Y hê di hê dạ 6. Ma ha mũ chào mào ni ca da 7. Án 37. Thất mãng cầu thất na 69. Ta bà ha 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 38. A ra sâm phật ra xá rị 70. Ba đà ma yết tất đà 10. Nam mô vớ con kiến lật đỏa y 39. Pphân tử sa phạt sâm dạ mông a rị domain authority 11. Bà lô kiết đế thất phật ra 40. Phật ra xá domain authority 71. Ta bà ha lăng đà bà 41. Hô lô hô lô ma ra 72. Na ra cẩn trì bàn 12. Nam mô na ra cẩn trì 13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế 42. Hô lô hô lô hê rị đà ra domain authority 14. Tát bà a tha đậu du bởi 15. A thệ dựng 43. Ta ra ta ra 73. Ta bà ha 16. Tát bà tát đa, na ma bà tát 44. Tất rị vớ rị 74. Ma bà rị win yết đa (*) na ma bà dà 17. Ma pphân tử đặt đậu 45. Tô rxe hơi rô ra dạ 18. Đát điệt tha 19. Án, a bà lô hê 46. Bồ đề dạ - người tình đề dạ 75. Ta bà ha trăng tròn. Lô ca đế 21. Ca ra đế 47. Bồ đà dạ - người thương đà dạ 76. Nam tế bào hắc ra đát 22. Di hê rị 23. Ma ha người yêu đế tát đỏa 48. Di đế rị dạ na đa ra dạ domain authority 24. Tát bà tát bà 25. Ma ra ma ra 49. Na ra cẩn trì 77. Nam mô a rị domain authority 26. Ma hê ma hê, rị đà dựng 27. Cu lô cu lô yết mông 50. Địa rị Fe ni mãng cầu 78. Bà lô kiết đế 28. Độ lô độ lô phạt xà da đế 29. Ma ha phạt xà domain authority đế 51. Ba dạ ma mãng cầu 79. Thước bàn ra dạ 30. Đà ra đà ra 31. Địa rị ni 52. Ta bà ha 80. Ta bà ha 53. Tất đà dạ 81. Án vớ điện đô 54. Ta bà ha 82. Mạn đa ra 55. Ma ha vớ đà dạ 83. Bạt đà dạ 56. Ta bà ha 84. Ta bà ha 57. Tất đà du nghệ (*) Các phiên bản hiện tại đang lưu lại 58. Thất bàn ra dạ hành, được trì tụng rộng rãi sống 59. Ta bà ha đất nước hình chữ S thiếu thốn năm chữ này. 60. Na ra cẩn trì 61. Ta bà ha 62. Ma ra na ra 63. Ta bà ha 64. Tất ra tăng a mục khư domain authority 65. Ta bà ha

Chụ Giải: CHÚ ĐẠI BI 1. Xin quy y Tam Bảo vô bờ vô 24.

Xem thêm: Mâm Ngũ Quả Tết - Mâm Ngũ Quả Ngày Tết Nguyên ĐánXem thêm: Sinh Con Hợp Tuổi Bố Mẹ 2021

Bảo thủ nhãn ấn pháp an lành toại ý), thành biện (làm cho tận vào khắp mười pmùi hương 25. Như ý châu thủ nhãn ấn pháp Việc gì điều được tác dụng viên 26. Ngũ nhan sắc vân thủ nhãn ấn pháp. mãn), thành lợi (đa số bài toán làm 2. Kính lễ những bậc Thánh đưa điều thành quả, ích lợi), nhất 3. Kính lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Thanh hao liên hoa thủ nhãn ấn thiết nghĩa thành công (có tác dụng bất 4. Khấu đầu đhình họa lễ Bồ Tát Bất pháp cứ đọng điều gì cũng thành tựu), sngơi nghỉ 27. Bảo loa thủ nhãn ấn pháp cung xưng tán (phần đông tín đồ cung Không Quyến Sách 28. Nguyệt tịnh ma ni thủ nhãn ấn kính đánh giá cao công đức) 5. Hướng tha đhình ảnh lễ các vị Đại Bồ pháp. Bàng bi thủ nhãn ấn 54. Ta bà ha pháp 55. Thành tựu được công đức thù Tát 29. Bảo kính thủ nhãn ấn pháp chiến thắng và đạo nghiệp viên mãn 6. Cúi đầu đhình ảnh lễ Thần chú Đại Bi 30. Tịnh bình thủ nhãn ấn pháp 56. Câu 53, 54, 55 với 56 là Bảo 31. Thiết câu thủ nhãn ấn pháp Kinc thủ nhãn ấn pháp Tâm Đà La Ni 32. Nhật tinch ma ni thủ nhãn ấn 57. Tất đà: thành quả lợi ích; du 7. Kính lễ Bổn định mẫu pháp nghệ: vô vi, còn gọi là lỗi 8. Kính lễ Đấng Tự Tại Thế Tôn 33. Bảo đạc thủ nhãn ấn pháp không, tức thể tánh) 9. Ngưỡng nguyện đến sự gia hộ 34. Hóa cung điện thủ nhãn ấn 58. Bảo kiếp thủ nhãn ấn pháp pháp 59. Ta bà ha của Tam Bảo 35. Dương đưa ra thủ nhãn ấn pháp 60. Bảo bình thủ nhãn ấn pháp 10. Xin đem hết toàn trọng tâm, toàn ý nhằm 36. Độc thọ trượng thủ nhãn ấn 61. Ta bà ha pháp 62. Quyến sách thủ nhãn ấn pháp quy y cùng đhình ảnh lễ Tam Bảo 37. Bảo chình ảnh thủ nhãn ấn pháp 63. Ta bà ha 11. Với Bồ Tát Quán Thế Âm ở Phổ 38. Ctận hưởng thượng hóa Phật thủ 64. Bảo bao phủ thủ nhãn ấn pháp nhãn ấn pháp. Ssinh hoạt châu thủ 65. Ta bà ha Đà Sơn nhãn ấn pháp 66. Bồ đào thủ nhãn ấn pháp 12. Quy y với quy mạng các mặt hàng Bồ 39. Bảo cung thủ nhãn ấn pháp 67. Ta bà ha 40. Tử liên hoa thủ nhãn ấn pháp 68. Bạt phân tách la thủ nhãn ấn pháp Tát đầy lòng Từ Bi, Tâm Cung 41. Kyên trọc ngọc trả thủ nhãn 69. Ta bà ha kính, Tâm Vô Thượng Bồ Đề bảo ấn pháp 70. Hồng liên hoa thủ nhãn ấn hộ mang đến phần nhiều loài 42. Bảo chén thủ nhãn ấn pháp pháp 13. Có Tâm Đại Quang Minch (Quán 43. Klặng cang xử thủ nhãn ấn pháp 71. Ta bà ha trung tâm không) 44. Hợp chưởng thủ nhãn ấn pháp 72. Thí vô úy thủ nhãn ấn pháp 14. Tâm bình đẳng, trọng điểm Vô Vi, chổ chính giữa 45. Cam lồ thủ nhãn ấn pháp 73. Ta bà ha Vô kiến thủ 46. Bất thối hận kyên ổn luân thủ nhãn ấn 74. Tổng nức hiếp thiên tý thủ nhãn 15. Ty hạ trung khu, Vô tạp loạn vai trung phong pháp ấn pháp 47. Đảnh thượng hóa Phật thủ 75. Ta bà ha (Sau đây là mười loại Tâm, là tướng nhãn ấn pháp 76. Nguyện quy y Tam Bảo của Đà La Ni nhưng những mặt hàng Bồ Tát sẽ 48. Tích trượng thủ nhãn ấn pháp 77. Nguyện quy y Hiền Thánh tu tập thành tích Phật quả. Chúng sinh 49. Hồ bình thủ nhãn ấn pháp Tăng cũng yêu cầu hành trì theo lòng tin của 50. Bảo kiếm thủ nhãn ấn pháp 78. Quán ghê nầy chắc chắn là sẽ thành quả đạo 51. Bảo tiễn thủ nhãn ấn pháp 79. Tự Tại Bồ Tát nghiệp). 52. Trong chú Đại Bi, câu này siêu 80. Ta bà ha 16. Đại thân trọng tâm Bồ Tát, Pháp đặc trưng, được nói đến 14 81. Lãnh thổ xuất xắc khu vực của lần, và một thời điểm gồm toàn bộ 6 mình đã được chiến thắng Vương tử, chư Phật thường trụ nghĩa: thắng lợi, như ý cát tường, 82. Đạo tràng giỏi pháp hội mọi mười phương viên tịch (công đức viên mãn), 83. Toại trung tâm viên mãn 17. Thỉnh nguyện sự gia trì của clỗi tức tai (hồ hết tai nạn đáng tiếc được tiêu 84. Thành tựu Phật, Bồ Tát mười phương trừ), tăng ích, vô trú (không 18. Tức thuyết chú viết chấp trước, ko vướng mắc) 19. Bồ Tát 53. Có 5 nghĩa: thành tích đốn kiết trăng tròn. Quán Thế Âm (sngơi nghỉ nguyện cầu tức khắc được 21. Đấng Bi mang 22. Con xin y giáo phụng hành 23. Clỗi vị Bồ Tát công hạnh trang nghiêm viên mãn bởi định huệ tuy nhiên tu (Từ câu 24 mang đến 74, tất cả có 42 thủ nhãn ấn pháp là pháp tu của mặt hàng Bồ Tát).