Chú đại bi pdf download
Bạn đang xem: Chú đại bi pdf download

Description: Chụ Đại Bị PDF

Keywords: Chụ Đại Bị PDF


CHÚ ĐẠI BI Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô không tự tin đại bi trung tâm đà la ni. 1. Nam mô hắc ra đát mãng cầu đa 32. Thất phật ra domain authority 66. Ta bà ma ha a tất ra dạ domain authority 33. Giá ra giá ra đà dạ 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước chén ra 34. Mạ mạ pphân tử ma ra 67. Ta bà ha domain authority 35. Mục đế lệ 68. Giả kiết ra a tất đà 4. Bồ đề tát đỏa bà domain authority 5. Ma ha tát đỏa bà domain authority 36. Y hê di hê dạ 6. Ma ha mũ chào mào ni ca domain authority 7. Án 37. Thất na thất na 69. Ta bà ha 8. Tát bàn ra pphân tử duệ 9. Số đát mãng cầu đát tỏa 38. A ra sâm phật ra xá rị 70. Ba đà ma yết vớ đà 10. Nam tế bào tất con kiến lật đỏa y 39. Pphân tử sa phạt sâm dạ mông a rị da 11. Bà lô kiết đế thất phật ra 40. Phật ra xá domain authority 71. Ta bà ha lăng đà bà 41. Hô lô hô lô ma ra 72. Na ra cẩn trì bàn 12. Nam tế bào na ra cẩn trì 13. Hê rị ma ha bàn nhiều sa mế 42. Hô lô hô lô hê rị đà ra domain authority 14. Tát bà a tha đậu du bằng 15. A thệ dựng 43. Ta ra ta ra 73. Ta bà ha 16. Tát bà tát đa, mãng cầu ma bà tát 44. Tất rị tất rị 74. Ma bà rị chiến hạ yết đa (*) na ma bà dà 17. Ma pphân tử đặt đậu 45. Tô rxe hơi rô ra dạ 18. Đát điệt tha 19. Án, a bà lô hê 46. Bồ đề dạ - người yêu đề dạ 75. Ta bà ha trăng tròn. Lô ca đế 21. Ca ra đế 47. Bồ đà dạ - người tình đà dạ 76. Nam tế bào hắc ra đát 22. Di hê rị 23. Ma ha người tình đế tát đỏa 48. Di đế rị dạ mãng cầu nhiều ra dạ da 24. Tát bà tát bà 25. Ma ra ma ra 49. Na ra cẩn trì 77. Nam tế bào a rị da 26. Ma hê ma hê, rị đà dựng 27. Cu lô cu lô yết mông 50. Địa rị Fe ni mãng cầu 78. Bà lô kiết đế 28. Độ lô độ lô phạt xà domain authority đế 29. Ma ha pphân tử xà da đế 51. Ba dạ ma mãng cầu 79. Thước bàn ra dạ 30. Đà ra đà ra 31. Địa rị ni 52. Ta bà ha 80. Ta bà ha 53. Tất đà dạ 81. Án vớ điện đô 54. Ta bà ha 82. Mạn nhiều ra 55. Ma ha vớ đà dạ 83. Bạt đà dạ 56. Ta bà ha 84. Ta bà ha 57. Tất đà du nghệ (*) Các bản hiện đang giữ 58. Thất bàn ra dạ hành, được trì tụng thoáng rộng sinh sống 59. Ta bà ha VN thiếu năm chữ này. 60. Na ra cẩn trì 61. Ta bà ha 62. Ma ra na ra 63. Ta bà ha 64. Tất ra tăng a mục khỏng domain authority 65. Ta bà ha

Chú Giải: CHÚ ĐẠI BI 1. Xin quy y Tam Bảo vô biên vô 24.

Xem thêm: Kể Chuyện Tâm Linh Chí Tài Ra Sân Bay, Kể Chuyện Tâm Linh Về Danh Hài Chí TàiXem thêm: Gieo Quẻ Kinh Dịch & Cách Gieo Quẻ Kinh Dịch Bằng 3 Đồng Xu Cổ

Bảo thủ nhãn ấn pháp an lành toại ý), thành biện (làm tận trong mọi mười phương thơm 25. Nlỗi ý châu thủ nhãn ấn pháp bài toán gì điều được kết quả viên 26. Ngũ sắc vân thủ nhãn ấn pháp. mãn), thành lợi (rất nhiều việc làm cho 2. Kính lễ các bậc Thánh trả điều thành tựu, ích lợi), duy nhất 3. Kính lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Tkhô hanh liên hoa thủ nhãn ấn thiết nghĩa chiến thắng (làm cho bất 4. Khấu đầu đảnh lễ Bồ Tát Bất pháp cứ đọng điều gì rồi cũng thành tựu), ssinh hoạt 27. Bảo loa thủ nhãn ấn pháp cung xưng tán (các tín đồ cung Không Quyến Sách 28. Nguyệt tịnh ma ni thủ nhãn ấn kính sử dụng nhiều công đức) 5. Hướng tha đhình họa lễ các vị Đại Bồ pháp. Bàng bi thủ nhãn ấn 54. Ta bà ha pháp 55. Thành tựu được công đức thù Tát 29. Bảo kính thủ nhãn ấn pháp chiến thắng với đạo nghiệp viên mãn 6. Cúi đầu đhình họa lễ Thần chú Đại Bi 30. Tịnh bình thủ nhãn ấn pháp 56. Câu 53, 54, 55 với 56 là Bảo 31. Thiết câu thủ nhãn ấn pháp Kinh thủ nhãn ấn pháp Tâm Đà La Ni 32. Nhật tinh ma ni thủ nhãn ấn 57. Tất đà: thắng lợi lợi ích; du 7. Kính lễ Bổn định mẫu mã pháp nghệ: vô vi, còn được gọi là hỏng 8. Kính lễ Đấng Tự Tại Thế Tôn 33. Bảo đạc thủ nhãn ấn pháp ko, tức thể tánh) 9. Ngưỡng nguyện đến việc gia hộ 34. Hóa cung điện thủ nhãn ấn 58. Bảo kiếp thủ nhãn ấn pháp pháp 59. Ta bà ha của Tam Bảo 35. Dương đưa ra thủ nhãn ấn pháp 60. Bảo bình thủ nhãn ấn pháp 10. Xin rước không còn toàn trọng tâm, toàn ý để 36. Độc lâu trượng thủ nhãn ấn 61. Ta bà ha pháp 62. Quyến sách thủ nhãn ấn pháp quy y và đảnh lễ Tam Bảo 37. Bảo chình họa thủ nhãn ấn pháp 63. Ta bà ha 11. Với Bồ Tát Quán Thế Âm sinh sống Phổ 38. Chưởng trọn thượng hóa Phật thủ 64. Bảo bao phủ thủ nhãn ấn pháp nhãn ấn pháp. Ssinh sống châu thủ 65. Ta bà ha Đà Sơn nhãn ấn pháp 66. Bồ đào thủ nhãn ấn pháp 12. Quy y với quy mạng những mặt hàng Bồ 39. Bảo cung thủ nhãn ấn pháp 67. Ta bà ha 40. Tử liên hoa thủ nhãn ấn pháp 68. Bạt phân tách la thủ nhãn ấn pháp Tát đầy lòng Từ Bi, Tâm Cung 41. Klặng trọc ngọc hoàn thủ nhãn 69. Ta bà ha kính, Tâm Vô Thượng Bồ Đề bảo ấn pháp 70. Hồng liên hoa thủ nhãn ấn hộ mang lại hầu như loại 42. Bảo chén bát thủ nhãn ấn pháp pháp 13. Có Tâm Đại Quang Minch (Quán 43. Kim cang xử thủ nhãn ấn pháp 71. Ta bà ha trung tâm không) 44. Hợp chưởng thủ nhãn ấn pháp 72. Thí vô úy thủ nhãn ấn pháp 14. Tâm đồng đẳng, trung khu Vô Vi, chổ chính giữa 45. Cam lồ thủ nhãn ấn pháp 73. Ta bà ha Vô loài kiến thủ 46. Bất thối klặng luân thủ nhãn ấn 74. Tổng nức hiếp thiên tý thủ nhãn 15. Ty hạ trung ương, Vô tạp loạn tâm pháp ấn pháp 47. Đảnh thượng hóa Phật thủ 75. Ta bà ha (Sau đây là mười nhiều loại Tâm, là tướng tá nhãn ấn pháp 76. Nguyện quy y Tam Bảo của Đà La Ni mà lại những sản phẩm Bồ Tát sẽ 48. Tích trượng thủ nhãn ấn pháp 77. Nguyện quy y Hiền Thánh tu tập thành tích Phật quả. Chúng sanh 49. Hồ bình thủ nhãn ấn pháp Tăng cũng đề xuất hành trì theo lòng tin của 50. Bảo kiếm thủ nhãn ấn pháp 78. Quán tởm nầy chắc chắn đã thành công đạo 51. Bảo tiễn thủ nhãn ấn pháp 79. Tự Tại Bồ Tát nghiệp). 52. Trong chụ Đại Bi, câu này khôn xiết 80. Ta bà ha 16. Đại thân tâm Bồ Tát, Pháp quan trọng đặc biệt, được nói đến 14 81. Lãnh thổ xuất xắc phạm vi hoạt động của lần, cùng một thời điểm tất cả tất cả 6 mình đã được thắng lợi Vương tử, chỏng Phật thường trụ nghĩa: thành quả, cát tường như ý, 82. Đạo tràng tốt pháp hội mọi mười pmùi hương viên tịch (công đức viên mãn), 83. Toại vai trung phong như ý 17. Thỉnh nguyện sự gia trì của clỗi tức tai (phần lớn tai nạn được tiêu 84. Thành tựu Phật, Bồ Tát mười pmùi hương trừ), tăng ích, vô trú (ko 18. Tức thuyết chú viết chấp trước, ko vướng mắc) 19. Bồ Tát 53. Có 5 nghĩa: thành công đốn kiết 20. Quán Thế Âm (ssinh sống nguyện cầu tức xung khắc được 21. Đấng Bi giả 22. Con xin y giáo phụng hành 23. Clỗi vị Bồ Tát công hạnh trang nghiêm thỏa mãn vì chưng định huệ tuy nhiên tu (Từ câu 24 đến 74, bao gồm gồm 42 thủ nhãn ấn pháp là pháp tu của mặt hàng Bồ Tát).