Chú đại bi mp3 tieng hoa

Crúc đại bi

Chú đại bi giỏi đại bi tâm đà la ni bài xích crúc này được người thương tát Quan Thế Âm gọi trước cuộc họp các phật ý trung nhân tát với các thần và vương . Chú đại bi là bài crúc căn bạn dạng minc họa công đức nội bệnh của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát .Chụ đại bi là châm ngôn phổ cập cùng với phật cửa hàng núm âm ở Đông Á bài xích chụ đại bi để bảo đảm hoặc để làm tkhô hanh tịnh .

Bạn đang xem: Chú đại bi mp3 tieng hoa


tụng tởm chụ đại bi

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô không tự tin Đại-bi vai trung phong đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát mãng cầu, đá ra dạ domain authority. Nam-tế bào a rị da, bà lô Yết-đế, thước chén bát ra domain authority, ý trung nhân đề tát đỏa bà domain authority. Ma-ha-tát đỏa bà domain authority, ma ha ca lô ni ca domain authority. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát lan. Nam-tế bào vớ kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-tế bào mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, na ma bà đà, ma phạt quánh đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha nhân tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà domain authority đế, ma ha pphân tử xà da đế, đà là đà la, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Ma mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, sơn rô tô rô, nhân tình đề dạ, người thương đề dạ, người thương đà dạ, nhân tình đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị sắt ni mãng cầu, cha dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư domain authority, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a vớ đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị chiến hạ yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-tế bào hắc ra đát na đa ra dạ domain authority. Nam-mô a rị domain authority bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần) .

Chụ đại bi giờ phạn

नीलकण्ठ धारनी

Nīlakaṇṭha Dhāranī (Ni-la-căn-tha, Đà-ra-ni).

नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वराय

namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya (Na-tế bào, Rát-na, tra-da-domain authority. Na-mô, A-ri-da, A-va-lô-ki-tét-soa-ra-da).

बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकाय

bodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya (Bô-đi-sát-toa-domain authority, Ma-ha-sát-toa-da, Ma-ha Ka-ru-ni-ka-da).

ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम्

oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam (Om, Sa-rơ-va, Ra-ba-dê, Su-đa-na-đa-si-da, Na-mô, Kờ-rít-toa, I-môm).

आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि।

āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi. (A-ri-da-va-lô-ki-tét-soa-ra, Ram-đơ-va. Na-tế bào, Na-ra-kin-đi).

ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं।

hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ. (I-hê-ri, Ma-ha, Va-đa-sơ-mê, Sa-rơ-va, A-tha-đu, Su-bam, A-dê-đam).

सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्।

sarva sattva nama, vastya namo vāka, mārga dātuh. (Sa-rơ-va, sát-toa, Na-mô, Va-sát-toa, Na-mô, va-ga, Ma-va-đu-đu).

तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह्

tadyathā oṃ avaloki locate karate, e hrih (Ta-đi-da-tha: Om, A-va-lô-ki, Lô-ka-cơ, Ka-ra-kia, I-hê-ri).

महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम्

mahābodhisattva. sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam, (Ma-ha-bô-đi-sát-toa, Sa-rơ-va, Sa-rơ-va, Ma-la, Ma-la, Ma-hi-ma-hi- đa-dam).

कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयते

kuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate, (Ku-ru, Ku-ru, Ka-rơ-mâm, Đu-ru, Đu-ru, Va-cha-da-cơ, Ma-ha-va-cha-da-tê).

Xem thêm: Lễ Cúng Thôi Nôi Đơn Giản Mien Trung Gồm Những Gì? Lễ Cúng Thôi Nôi Chuẩn Miền Trung

धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेले

dhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vamāra muktele, (Đa-ra, Đa-ra, Đi-ri-ni, Sóa-va-rà-domain authority, Cha-la, Cha-la, Ma-ma, va-ma-ra, Mục-kơ-tê-lê).

एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषं प्राशय |

ehi ehi, śimãng cầu śimãng cầu, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya. (Ê-hi, Ê-hi, Sín-mãng cầu, Sín-na, A-ra-si-âm, Pra-cha-li, Va-sá, Va-sấm, Pra-sá-da).

हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह्

huru huru mara hulu hulu hrih (Hu-ru, Hu-ru, Mà-ra, Hu-lu, Hu-lu, Hờ-ri).

सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधिय

sara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya (Sa-ra, Sa-ra, Sì-ri, Sì-ri, Su-ru, Su-ru, Bồ-đi-da, Bồ-đi-da).

बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दि

bodhaya bodhaya. maitriya nārakindi (Bô-đà-da, Bô-đà-domain authority, Mai-tri-da, Na-ra-kin-đi).

धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहा

dharṣinimãng cầu bhayamāna svāhā siddhāya svāhā (Đa-ri-si-ni-mãng cầu, ba-da-ma-mãng cầu, Soa-ha, Si-đi-da-ha, Soa-ha).

महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहा

mahāsiddhāya svāhā siddhayogeśvarāya svāhā (Ma-ha-si-đi-da-ha, Soa-ha, Sích-đà-dô-giê, Sóa-rà-da, Soa-ha).

नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहा

narakindi svāhā māraṇara svāhā (Na-ra-kin-đi, Soa-ha, Mà-ra-na-ra, Soa-ha).

शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहा

śira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā (Sí-ra-sâm, À-mục-khà-domain authority, Soa-ha, Sa-rơ-va, Ma-ha-a-sích-đà-domain authority, Soa-ha).

चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहा

cakra asiddhāya svāhā padma kastāya svāhā (Chắc-kờ-ra, A-sích-đà-da, Soa-ha, Pát-ma-kát-sơ-tà-domain authority, Soa-ha).

नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहा

nārakindi vagaraya svāhā mavari śankharāya svāhā (Na-ra-kin-đi, Va-ga-rà-domain authority, Soa-ha, Ma-va-ri, Sấn-kơ-rà-domain authority, Soa-ha.).

नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहा

namah ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā (Na-ma, Rát-na, Tra-dà-domain authority, Na-mô, À-ri-dà-va-lô-ki-tét-soa-ra-domain authority, Soa-ha).

ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहा

oṃ sidhayantu mantra padāya svāhā (Om, Si-đi-dăn-tu, Man-tờ-ra, Pát-đà-da, Soa-ha.).

Xem thêm: Lựa Chọn Giờ Cúng Thôi Nôi Bé Gái Mấy Giờ, Chuẩn Bị Lễ Vật Gì?

Chú đại bi Mp3.


https://cungdaythang.com/wp-content/uploads/2020/03/Chú-Đại-Bi-5-biến-Chữ-lớn-dễ-đọc-trên-điện thoại cảm ứng thông minh.mp4

chú đại bi tiếng hoa

nā mò, hē lá dá nà