Chú đại bi mp3 phuong nghi

<00:00.51>Bài hát: Chụ Đại Bi<00:05.34>Ca sĩ: Pmùi hương Nghi<00:08.77><00:40.87>Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát<00:48.92>Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát<00:56.93>Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát <01:04.69><01:07.64>Hiển phổ thền nhan vô ngài đại bi <01:11.11>Tam đà ra ni<01:14.90><01:15.27>Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu đa ra dạ da<01:21.50>Nam tế bào a rị da<01:24.00>Bà lô yết đế thước chén ra da<01:29.65><01:30.72>Bồ Đề tát đỏa bà da<01:34.34>Ma ha tát đỏa bà da<01:37.28>Ma ha mũ chào mào ni ca da<01:40.98>Án<01:41.40>Tát bàn ra pphân tử duệ<01:45.48><01:46.16>Số đát na đát tỏa<01:48.71>Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị da<01:54.71>Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà<02:00.78><02:01.77>Nam mô na ra cẩn trì<02:05.08>Hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế<02:08.42>Tát bà a tha đậu du bằng<02:13.48>A thệ dựng<02:15.82><02:17.01>Tát bà tát nhiều <02:trăng tròn.26>Na ma bà dà<02:23.01>Ma pphân tử đạt đậu đát điệt tha<02:26.54>Án <02:27.30>A bà lô hê<02:31.62><02:32.50>Lô ca đế<02:34.25>Ca ra đế<02:35.94>Di hê rị<02:37.63>Ma ha người thương đề tát đỏa<02:41.05>Tát bà tát bà<02:43.95>Ma ra ma ra<02:47.08><02:47.96>Ma hê ma hê rị đà dựng<02:53.41>Cu lô cu lô yết mông<02:56.48>Độ lô độ lô phạt xà domain authority đế<03:02.02><03:03.33>Ma ha pphân tử xà domain authority đế<03:06.84>Đà ra đà ra<03:09.21>Địa rị ni<03:10.57>Thất Phật ra da<03:13.37>Giá định giá ra<03:17.88><03:18.74>Mạ mạ pphân tử ma ra<03:22.19>Mục đế lệ<03:23.59>Y hê di hê<03:25.10>Thất mãng cầu thất na<03:27.40>A Ra sâm Phật ra xá lợi<03:33.34><03:34.22>Phạt sa pphân tử sâm<03:37.67>Phật ra xá da<03:39.60>Hô lô hô lô ma ra<03:42.76>Hô lô hô lô hê rị<03:45.72>Ta ra ta ra<03:48.55><03:49.75>Tất rị tất rị<03:53.16>Tô rxe hơi rô<03:55.42>Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ<03:58.46>Bồ đà dạ ý trung nhân đà dạ<04:05.12>Di đế rị dạ<04:08.49>Na ra cẩn trì<04:10.93>Địa rị dung nhan ni na<04:13.68>Ba dạ ma na<04:15.38>Ta bà ha<04:17.14>Tất đà dạ<04:19.64><04:đôi mươi.52>Ta bà ha<04:22.15>Ma ha vớ đà dạ<04:25.64>Ta bà ha<04:26.95>Tất đà du nghệ<04:29.17>Thất bàn ra dạ<04:32.34>Ta bà ha<04:35.22><04:35.97>Na ra cẩn trì<04:39.43>Ta bà ha<04:41.20>Ma ra mãng cầu ra<04:42.82>Ta bà ha<04:44.47>Tất ra tăng a mục khê da<04:48.05>Ta bà ha<04:50.52><04:51.47>Ta bà ma ha a tất đà dạ<04:55.09>Ta bà ha<04:56.46>Giả kiết ra a vớ đà dạ<04:59.96>Ta bà ha<05:01.66>Ba đà ma kiết vớ đà dạ<05:05.46><05:06.71>Ta bà ha<05:08.08>Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ<05:12.64>Ta bà ha<05:13.87>Ma bà rị thắng yết ra dạ<05:18.97>Ta bà ha<05:21.41><05:22.28>Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da<05:28.22>Nam tế bào a rị da<05:30.84>Bà lô kiết đế<05:33.34>Thước bàn ra dạ<05:36.61><05:37.64>Ta bà ha<05:39.53>Án<05:40.12>Tất năng lượng điện đô<05:43.25><05:44.50>Mạn đà ra<05:46.20>Bạt đà gia<05:47.88>Ta bà ha<05:50.59><05:52.18>Nam Mô <05:59.53>


Bạn đang xem: Chú đại bi mp3 phuong nghi

*

Crúc Đại Bi
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Bánh Mì Pate Trứng, Ngon Và Cực Đơn Giản

Đóng góp: aivehoian
Lời bài hát Chụ Đại Bi


Xem thêm: Netflow Là Gì - Khái Niệm Cơ Bản Về Phân Tích Lưu Lượng Mạng

Nam mô đại bi hội thượng phật ý trung nhân tát. (x3)Thiên thủ thiên nhãn vô xấu hổ đại bi chổ chính giữa đà la ni.Nam mô hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ da Nam tế bào anh rị domain authority, bà lô yết đế thước chén ra da, người yêu đề tát đoả bà daMa ha tát đoả bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da án, tátBàn ra pphân tử duệ, số đát na đát toả Nam mô vớ kiết lật đoả y mông anh dị domain authority, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà Nam tế bào na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà anh tha đậu du bởi.Anh thệ dựng, tát bà tát nhiều na ma bà dàMa pphân tử đạt đậuĐát điệt tha án anh bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rịMa ha nhân tình đề tát đoảTát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựngCu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô pphân tử xà domain authority đếMa ha pphân tử xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni.Thất phật ra domain authority, dá ra dá ra mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, anh ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa pphân tử sâmPhật ra xá domain authority, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rịTô rô tô rô, bồ đề dạ người thương đề dạ, người yêu đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ.Na ra cẩn trì, vị thế dung nhan ni mãng cầu, bố dạ ma na, ta bà ha vớ đà dạTa bà ha ma ha vớ đà dạ, ta bà ha vớ đà dũ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha mãng cầu ra cẩn trìTa bà ha ma ra na ra, ta bà ha tất ra tăng anh mục khê da, ta bà ha ta bà ma ha anh vớ đà dạTa bà ha mang kiết ra anh vớ đà dạ, ta bà ha ba đà ma yết vớ đà dạTa bà ha mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra domain authority, ta bà ha ma bà lợi chiến hạ kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ domain authority Nam tế bào anh rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha Án vớ điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.