Chú đại bi lời đọc

CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn, vô không tự tin Đại-bi trung khu đà-la-ni.

Bạn đang xem: Chú đại bi lời đọc

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-tế bào a rị domain authority, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, người tình đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà domain authority, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát lan. Nam-mô vớ kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-tế bào mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu ma bà đà, ma phạt sệt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha pphân tử xà domain authority đế, đà là đà la, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Ma mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, tô rxe hơi rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, nhân tình đà dạ, tình nhân đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị Fe ni na, bố dạ ma na ta-bà ha, vớ đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khỏng da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị chiến thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na nhiều ra dạ domain authority. Nam-tế bào a rị domain authority bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

*

Chú Đại Bi Từng Dòng:

Nam-tế bào Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi trọng tâm đà-la-ni.

Xem thêm: Cúng Thần Tài Ngày 10/1 - Lễ Cúng Thần Tài Gồm Những Gì

1. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra pphân tử duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô vớ kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô mãng cầu ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát nhiều (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma pphân tử đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha người tình đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà domain authority đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị nay 32.Thất Phật ra da 33.Giá trả giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rxe hơi rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ tình nhân đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị dung nhan ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha vớ đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra mãng cầu ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị win yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất năng lượng điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha.

Xem thêm: Khám Phá Thần Chú Cầu Tài Lộc May Mắn, Tài Lộc, Kinh Chú Thần Tài

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bô Tát

Chúc rất nhiều fan an lạc cùng tinh tấn.

Các nội dung tương quan về Chụ Đại Bi cho Phật tử khám phá thêm:

Trì niệm Chú Đại Bi đúng cách Trì niệm Chú Đại Bi đúng chuẩn (phần 2) Chú giải thần chụ đại bi Công đức trì tụng Chú Đại Bi Linc ứng thần chụ đại bi Chú đại bi tiếng Phạn (Video phía dẫn) Crúc Đại Bi 5 vươn lên là mang đến Phật tử chưa thuộc  Pháp thoại về Sự linh ứng của Chú Đại Bi