Giáo Dục

Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9 Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9 Một pin có số ghi trên …

Bạn đang xem: Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9
Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9 Một pin có số ghi trên …
tại cungdaythang.com

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Câu C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9

Một pin có số hiệu 1,5V và điện trở trong 1,0 Ω. Nối một bóng đèn có điện trở R=4Ω vào hai cực của pin này để tạo thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn khi đó và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.

Câu trả lời

Cường độ dòng điện đi qua đèn:

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:

U= IR= 0,3 x4 = 1,2 (V)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 9. Định luật Ôm cho toàn mạch

Đăng bởi: cungdaythang.com

Chuyên mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

xem thêm thông tin chi tiết về Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9
Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9 Một pin có số ghi trên …

Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9
Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9 Một pin có số ghi trên …

Hình Ảnh về: Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9
Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9 Một pin có số ghi trên …

Video về: Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9
Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9 Một pin có số ghi trên …

Wiki về Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9
Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9 Một pin có số ghi trên …

Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9
Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9 Một pin có số ghi trên … -

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Câu C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9

Một pin có số hiệu 1,5V và điện trở trong 1,0 Ω. Nối một bóng đèn có điện trở R=4Ω vào hai cực của pin này để tạo thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn khi đó và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.

Câu trả lời

Cường độ dòng điện đi qua đèn:

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:

U= IR= 0,3 x4 = 1,2 (V)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 9. Định luật Ôm cho toàn mạch

Đăng bởi: cungdaythang.com

Chuyên mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

[rule_{ruleNumber}]

#Câu #hỏi #trang #Vật #Lý #Bài #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Câu #hỏi #trang #Vật #Lý #Bài #Một #pin #có #số #ghi #trên

[rule_3_plain]

#Câu #hỏi #trang #Vật #Lý #Bài #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Câu #hỏi #trang #Vật #Lý #Bài #Một #pin #có #số #ghi #trên

Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch
Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9
Một pin có số ghi trên vỏ là 1,5V và có điện trở trong là 1,0 Ω. Mắc một bóng đèn có điện trở R=4Ω vào hai cực của pin này để thành mạch điện kín. Tính cương độ dòng điện chạy qua đèn khi đó và hiệu điện thế giữa hai đầu của nó.
Lời giải
Cường độ dòng điện đi qua đèn:
Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:
U= I.R= 0,3 x4 = 1,2 (V)
Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch
Đăng bởi: cungdaythang.com
Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

#Câu #hỏi #trang #Vật #Lý #Bài #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Câu #hỏi #trang #Vật #Lý #Bài #Một #pin #có #số #ghi #trên

[rule_2_plain]

#Câu #hỏi #trang #Vật #Lý #Bài #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Câu #hỏi #trang #Vật #Lý #Bài #Một #pin #có #số #ghi #trên

[rule_2_plain]

#Câu #hỏi #trang #Vật #Lý #Bài #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Câu #hỏi #trang #Vật #Lý #Bài #Một #pin #có #số #ghi #trên

[rule_3_plain]

#Câu #hỏi #trang #Vật #Lý #Bài #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Câu #hỏi #trang #Vật #Lý #Bài #Một #pin #có #số #ghi #trên

Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch
Câu hỏi C3 trang 52 Vật Lý 11 Bài 9
Một pin có số ghi trên vỏ là 1,5V và có điện trở trong là 1,0 Ω. Mắc một bóng đèn có điện trở R=4Ω vào hai cực của pin này để thành mạch điện kín. Tính cương độ dòng điện chạy qua đèn khi đó và hiệu điện thế giữa hai đầu của nó.
Lời giải
Cường độ dòng điện đi qua đèn:
Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:
U= I.R= 0,3 x4 = 1,2 (V)
Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch
Đăng bởi: cungdaythang.com
Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Chuyên mục: Giáo dục
#Câu #hỏi #trang #Vật #Lý #Bài #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Câu #hỏi #trang #Vật #Lý #Bài #Một #pin #có #số #ghi #trên

Xem thêm:   NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3 + NaCl

Related Articles

Back to top button