Axit nucleic là gì

Axit nucleotit là đại phân tử cơ học bao gồm tác dụng chứa đựng cùng bảo vệ công bố di truyền của tế bào, axit nucleotit có nhì các loại là ADoanh Nghiệp với ARN. Cấu tạo ra của ADN với ARN thích hợp nghi cùng với tác dụng giữ giàng bào bảo vệ báo cáo DT ra làm sao ? Chúng ta cùng tò mò nội dung bài viết sau để trả lời thắc mắc đó


I. ADN

1. Cấu tạo nên chất hóa học của ADN

ADoanh Nghiệp là đại phân tử cấu tạo theo phương pháp đa phân, 1-1 phân là các nucleotit. Mỗi nucleotit cấu trúc gồm 3 nguyên tố : 

1 gốc bazơ nitơ (A, T, G, X) .  1 cội con đường đêoxiribôzơ ((C_5H_10O_4)) 1 cội Axit photphoric ((H_3PO_4))

Các nhiều loại nucleotit chỉ không giống nhau ngơi nghỉ bazo nilớn phải tín đồ ta viết tên những các loại nucleotit theo tên của bazo nito. 

Nucleotit tức thì nhau liên kết cùng nhau bởi links hóa trị (phospho dieste) nhằm tạo cho chuỗi polinucleotit.

Bạn đang xem: Axit nucleic là gì

Liên kết hóa trị là link giữa cội đường đêoxiribôzơ ((C_5H_10O_4)) của nucleotit này với gốc axit photphoric ((H_3PO_4)) của nucleotit không giống .

*

Hình 1 : Cấu chế tạo ra của một chuỗi polinucleotit

2. Cấu trúc không gian của phân tử ADN

Mỗi phân tử ADoanh Nghiệp tất cả bao gồm nhị chuỗi polinucleotit tuy nhiên song ngược hướng nhau( chiều 3"( ightarrow)5" với chiều 5"( ightarrow)3") . Các nucleotit của hai mạch liên kết cùng nhau theo chính sách bổ sung cập nhật.

- A – T liên kết cùng nhau bởi 2 liên kết H

- G - X liên kết với nhau bởi 3 liên kết H

Từ hệ trái của bề ngoài bổ sung cập nhật thì ta có thể suy ra được con số nucleotit cùng yếu tố của nucleotit sinh hoạt mạch sót lại.

*

 Hình 2 :Cấu chế tạo ra hóa học và cấu tạo không gian của phân tử ADN 

Khoảng bí quyết thân hai cặp bazo là 3,4A0

Một chu kì vòng xoắn gồm 10 cặp nucleotit ( 20 nucleotit)

Đường kính của vòng xoắn là 20 A0

3. Chức năng của phân tử ADN 

ADN có công dụng giữ giàng truyền đạt với bảo quản thông báo DT thân những vắt hệ.

I. ARN

1. Cấu tạo nên chất hóa học của ARN 

Tương tự như phân tử AND thì ARN là đại phân tử cấu trúc theo chế độ nhiều phân, đối kháng phân là những ribonucleotit.


Mỗi solo phân (ribonucleotit) gồm 3 nhân tố : 

1 gốc bazơ nitơ (A, U, G, X) không giống ngơi nghỉ phân tử ADoanh Nghiệp là không có T  1 cội mặt đường ribolozo ((C_5H_12O_5) ), ở ADoanh Nghiệp tất cả nơi bắt đầu con đường đêoxiribôz((C_5H_10O_4) ) 1 cội axit photphoric ((H_3PO_4)).

ARN tất cả kết cấu bao gồm một chuỗi poliribonucleotit . Số ribonucleotit trong ARN bằng một phần hai nucleotit trong phân tử ADN tổng thích hợp ra nó.

Các ribonucleotit link cùng nhau bằng link cộng hóa trị giữa gốc((H_3PO_4))của ribonucleotit này cùng với gốc con đường ribolozo của ribonucleotit kia chế tạo thành chuỗi poliribonucleotit. 

2.Các loại ARN cùng chức năng 

Có 3 một số loại ARN là mARN, tARN với rARN thực hiện các tính năng khác biệt.

*

Hình 3: Cấu trúc của những phân tử ARN.

mARN cấu trúc xuất phát điểm từ một chuỗi polinuclêôtit dưới dạng mạch thẳng, mARN gồm công dụng truyền đạt đọc tin di truyền tử mạch cội trên ADoanh Nghiệp mang lại chuỗi polipepetit. Để triển khai công dụng truyền đạt đọc tin DT từ bỏ ADoanh Nghiệp mang đến protein thì ARN có 

Trình từ nucleotit đặc hiệu giúp cho riboxom dấn với link vào ARN Mã khởi đầu : dấu hiệu mở màn phiên mã Các codon mã hóa axit amin: Mã xong xuôi , sở hữu công bố dứt quá trình dịch mã 

tARN tất cả cấu trúc cùng với 3 thuỳ, trong các số ấy có một thuỳ sở hữu cỗ bố đối mã tất cả trình trường đoản cú bổ sung cập nhật với cùng 1 cỗ ba mã hóa axit amin vào phân tử mARN , tARN bao gồm chức năng chuyển động axit amin tới ribôxôm để tổng hòa hợp buộc phải chuỗi polipetit .

rARN gồm kết cấu mạch 1-1 nhưng nhiều vùng những nuclêôtit links bổ sung với nhau sản xuất các vùng xoắn kép toàn cục. rARN links cùng với những protein khiến cho những riboxom. r ARN là một số loại ARN tất cả kết cấu gồm nhiếu liên kết hidro vào phân tử nhất và chiếm con số lớn nhất vào tế bào. 

III. CÁC CÔNG THỨC LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO CỦA ADN.

Tính số lượng các một số loại nucleotit vào phân tử ADN.

 Theo phép tắc boror sung ta tất cả : A liên kết cùng với T bởi 2 links hidro cùng G links cùng với X bằng 3 liên kết H 

=> A = T; G = X

=> %A = %T; %G = %X.

=> %A+%G = %T+%X=1/2.

=> N = A + T + G + X = 2A + 2G = 2 T + 2 X

Tính chiều dài gen: 

L = (fracN imes 3.42) => N = (frac2L3,4)

Tính số chu kì xoắn: C = (fracN20) => N = C x 20

Tính số link hiđrô của gen: H = 2A + 3G ( lk)


Tính khối lượng phân tử ADoanh Nghiệp (gen): MADN = N × 300 => N = (fracM300)

Tính số link phôtphođieste .

Trong phân tử ADN : links PHOTPHODIESTE có gồm links thân các cội đường cùng nơi bắt đầu axit của và một nucleotit và link cộng hóa trị giữa nhì nucleotit.

+ Số lượng liên kết HÓA TRỊ thân các nucleotit: HT = N - 2.

+ Số lượng links thân các gốc mặt đường và cội axit trong mỗi nucleotit = N

=> Tổng số liên kết PHOTPHODIESTEcủa ADN: N + (N - 2) = 2N - 2

 lấy ví dụ 1 : Một ren tất cả chiều dài là 5100 A0, số nuclêôtit một số loại Adenin chiếm phần 20%. Hãy xác định:

 1. Số lượng từng các loại nuclêôtit trên gen.

Xem thêm: Hướng Nhà Tuổi Tân Hợi

 2. Số links hydro của gen

 3. Số chu kỳ luân hồi xoắn của gen.

4. Số liên kết photphodieste bên trên mỗi mạch và bên trên phân tử ADN.

 Hướng dẫn giải bài xích tập.

1.Số nuclêôtit của ren (N) N = (fracL3,4)×2 = ( (frac51003,4) )×2 = 3000 (nu)

Số nuclêôtit từng các loại (A, T, G, X)

 Theo NTBS

%A = %T = 20% => A = T = 3000×20% = 600 (nu)

 % G = %X = một nửa - 20% = 30%

 → G = X = %G × N = 3000 × 30% = 900 (nu)

2. Số liên kết hyđrô trên gen


H = 2A + 3G = (2A + 2 G) + G = Nu + G = 3000 + 600 = 3600

 3. Số chu kỳ luân hồi xoắn = (fracN20) = (frac30002) = 1500.

4. Số links photphodieste

Trên mỗi mạch = N - 1 = 2999.

Trên phân tử ADN = 2N-2 = 5998.

các bài luyện tập trường đoản cú giải

Bài 1. Một gen có chiều nhiều năm là 4080 A0, số nuclêôtit nhiều loại Adenin chiếm 20%.

1. Xác định con số từng nhiều loại nuclêôtit bên trên ren.

2. Xác định số links hydro của gen

3. Xác định số ribonucleotit trên mARN vị gene phiên mã

4. Xác định số chu kỳ luân hồi xoắn của gene.

5. Xác định số links photphodieste bên trên từng mạch với trên phân tử ADN.

ĐA :

1 . A = T = 480 ; G = X = 720

2. 31trăng tròn link H 

3. 1200 ribonucleotit

4. 120 chu kì xoắn 

Bài 2. Một ren gồm 31đôi mươi liên kết hiđrô với tất cả 480 Adenin.

1. Tính số lượng và phần trăm nuclêôtit của từng loại của ren.

2. Xác định chiều lâu năm gen.

3. Xác định số link hóa trị giữa các nucleotit .

ĐA :

1. G = X = 720; 30% và A = T = 480 ; 20% .

2. L : 4080 A0

3. 2398 liên kết 

IV.CÁC CÔNG THỨC LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO CỦA ARN.

gọi số nu từng nhiều loại của ARN là rA, rU, rX, rG thì


- Theo NTBS:

rA = Tmạch cội. →% rA = % Tmạch gốc

rU = Amạch nơi bắt đầu → . % rU = % Amạch nơi bắt đầu.

Xem thêm: Mạng Lte Là Gì ? Phân Biệt Mạng 4G Và 4G Lte Mạng 4G Là Gì

rX = Gmạch gốc→ % rX = % Gmạch gốc

rG = Xmạch gốc → % rG = % Xmạch gốc

Vì Amạch gốc + Tmạch gốc = Agen = Tgen

 rA + rU = Agen = Tgen

rG + rX = Ggen = Tgen

 rN = rA + r U + r G + r X = (fracN2) => N = rN x 2 

Chiều dài phân tử ARN: L = rN x 3,4 (A0 )=> rN = (fracL3,4) 

Số link hoá trị (HT):

+ Giữa các ribonucleotit cùng nhau : rN - 1 

+ Trong ribonucleotit : rN 

=> Tổng số links cộng hóa trị vào gene là : 2 rN – 1

Khối hận lượng phân tử ARN : M = 300 x rN => r N = (fracM300)

Tính số bộ tía mã hóa trên phân tử ARN là :

Trong phân tử ARN cđọng 3 nucleotit liên kề nhau thì mã hóa cho 1 axit amin

Số bộ tía bên trên phân tử mARN : rN : 3 = N : ( 2 ×3 )Số cỗ bố mã hóa aa bên trên phân tử mARN là : (rN : 3) – 1 ( bộ cha chấm dứt ko mã hóa axit amin) Số aa tất cả vào chuỗi polipeptit được tổng hợp từ bỏ phân tử mARN là :(r N : 3) – 1 – 1

( lúc kết thức quy trình dịch mã aa bắt đầu bị giảm bỏ khỏi chuỗi vừa mới được tổng hợp) 


Bài tân oán 1. Trong quy trình dịch mã, để tổng thích hợp 1 chuỗi pôlipeptit phải môi trường thiên nhiên cung ứng 249 axitamin.


Chuyên mục: Kiến Thức